หลักสูตรปริญญาตรี
Close

หลักสูตรปริญญาตรี

Undergraduate Programs

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

ด่วน!! รับตรงเอแบค ป. ตรี’60 (รอบ 3) เพิ่มอีก 200 ที่นั่ง 
สมัครได้แล้ววันนี้ 

คณะ/สาขาวิชา ที่เปิดสอน ดังนี้

คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ Martin de Tours School of Management and Economics
  • สาขาวิชาการตลาด -Marketing (B.B.A.)
  • สาขาวิชาการจัดการ -Management (B.B.A.)
  • สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร -Finance and Banking(B.B.A.)
  • สาขาวิชาการบัญชี -Accounting (B.B.A.)
  • สาขาวิชาระบบสารสนเทศธุรกิจ -Business Information Systems (B.B.A.)
  • สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ -Hospitality and Tourism Management (B.B.A.)
  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ -International Business Management (B.B.A.)
  • สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ -Real Estate (B.B.A.)
  • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม -Industrial Management (B.B.A.)
  • สาขาวิชาการประกันภัย -Insurance (B.B.A.)
  • สาขาวิชาการจัดการ(กลุ่มวิชาพาณิชยศาสตร์) - Management (B.B.A.-Commerce Concentration)
 
 
คณะศิลปศาสตร์ ABAC School of Arts
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ -Business English (B.A.)
  • สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ -Business French (B.A.)
  • สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ -Business Chinese (B.A.)
  • สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ -Business Japanese (B.A.)
คณะพยาบาลศาสตร์ ABAC School of Nursing Science (B.N.S.)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Vincent Mary School of Science and Technology 
  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ -Computer Science (B.S.)
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศv -Information Technology (B.S.)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ Vincent Mary School of Engineering 
  • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ -Electrical and Electronics Engineering (B. Eng.)
  • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเครือข่าย -Computer Engineering (B. Eng.)
  • สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์ -Telecommunications and Electronics Engineering (B. Eng.)
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ -Mechatronics Engineering (B. Eng.)
  สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน-วิชาเอกนักบินพาณิชย์ตรี -Aeronautic Engineering (B. Eng.)-Commercial Pilot License (CPL)
  สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน-วิชาเอกซ่อมบำรุงอากาศยาน  -Aeronautic Engineering (B. Eng.)-Aircraft Maintenance Engineering
คณะนิเทศศาสตร์ Albert Laurence School of  Communication Arts 
  • สาขาวิชาการโฆษณา - Advertising (B. Com. Arts)
  • สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ -Public Relation (B. Com. Arts)
  • สาขาวิชาการสื่อสารผ่านสื่อใหม่ -New Media Communication (B. Com. Arts)
  • สาขาวิชาการสื่อสารการแสดง - Performance Communication (B. Com. Arts)
  สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์- -Visual Communication Design (B.F.A.)
  สาขาวิชากระบวนจินตภาพคอมพิวเตอร์- -Computer Generated Imagery (B.F.A)

คณะนิติศาสตร์ ABAC School of Law (LL.B.)

คณะเทคโนโลยีชีวภาพ ABAC School of Biotechnology 
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร -Food Technology (B.S.)
  • สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร -Agro-Industry (B.S.)
  • สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร และวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ( Double Degree: หลักสูตร 2 ปริญญา)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ Montfort del Rosario School of Architecture and Design
  • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์- Architecture (B. Arch.) -5 years
  • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน -Interior Architecture (B. Arch.) -5 years
  • สาขาวิชาออกแบบภายใน- Interior Design (B.F.A.)-4 years
  • สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ -Product Design (B.F.A.)-4 years
คณะดนตรี ABAC School of Music
  • สาขาวิชาธุรกิจดนตรี -Music Business (B.A.)
  • สาขาวิชาการแสดงดนตรี -Music Performance (B.M)

หลักสูตรระดับปริญญาโทและเอก

เพิ่มเพื่อน

Loading...
Loading...