ทุนการศึกษา

ทุน AIS-ABAC Grants Study Program

AIS-ABAC Grants Study Program

โครงการทุนการศึกษา “AIS-ABAC Grants Study Program”

โครงการ AIS-ABAC-GSP (Grants Study Program) เป็นโครงการการให้ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) ที่ร่วมกับ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) AIS ในการคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 50 ทุน รวมมูลค่าทุนการศึกษากว่า 20 ล้านบาท เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนจากทั่วทุกภาคของประเทศได้มีโอกาสเข้าร่วมในโครงการ AIS-ABAC-GSP ในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ พร้อมกับการยกระดับศักยภาพในการพัฒนาภาษาสู่การแข่งขันทางวิชาชีพในระดับ AEC กับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) มหาลัยเอกชนแห่งแรก ๆ ของประเทศไทยที่มีความแข็งแกร่งในการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษา และวิชาการที่มีความโดดเด่นในทุกแขนงวิชาชีพ โดยคณาจารย์ที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานการศึกษาระดับอินเตอร์

ทุน 48 ปี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ทุน 48 ปี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 

นโอกาสที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ครบรอบ 48 ปี ในปี พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญพิจารณามอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ใช้ชื่อว่า "ทุน 48 ปี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ" ให้แก่ นักเรียนในโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศไทยให้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาในสังคมนานาชาติอันทำให้เป็นผู้มีโลกทัศน์และการเรียนรู้กว้างไกลและสำเร็จเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพพร้อมที่จะออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติต่อไป

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา

  • เป็นผู้ที่ได้สมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และได้รับรหัสประจำตัวนักศึกษาแล้ว
  • เป็นนักเรียนของโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมีหนังสือมอบทุนให้
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เทอมสุดท้ายหรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในปีการศึกษาที่มหาวิทยาลัยมอบทุนให้
  • มีระดับผลการเรียนที่มีค่าเฉลี่ยสะสม (Cum.G.P.A.) ไม่ต่ำกว่า 3.50 ตลอด 5 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
  • เงื่อนไขและขั้นตอนการสมัครขอรับทุนดูที่ เว็บไซต์ทุนการศึกษา

Web link : www.scholarship.au.edu

 

ทุนวิชาการ

ทุนวิชาการ


สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันวิชาการของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ การแข่งขันวิชาการระดับประเทศ หรือ การแข่งขันวิชาการนานาชาติ สามารถติดต่อขอรับทุนได้ที่ สำนักทะเบียนและประมวลผลมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หรือ โทรศัพท์ติดต่อที่ 02-719-1929 (ในเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 น.-16.00 น.)

 

ทุนนักกีฬา

ทุนนักกีฬา


สำหรับผู้ที่มีความสามารถด้านกีฬาในระดับเขตการศึกษา ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ สามารถยื่นความจำนงเพือขอรับทุนและคัดเลือกเป็นนักศึกษาทุนกีฬาของมหาวิทยาลัยได้ที่ศูนย์กีฬาของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ หรือ โทรศัพท์ติดต่อที่ 02-7237977-8 (ในเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 น.-16.00 น.)

 

ทุนเรียนดี (Academic Merit Scholarship)

ทุนเรียนดี (Academic Merit Scholarship)


ทุนเรียนดี สำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จะให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPA) 3.85 ขึ้นไป โดยนักศึกษาที่ได้รับทุนจะต้องมีหน่วยกิตสะสม 50 หน่วยกิตขึ้นไป ซี่งผู้ที่จะได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนในส่วนของหน่วตกิต 100 % ตลอดภาคการศึกษานั้น เป็นทุนที่ให้เปล่าโดยไม่มีข้อผูกมัด โดยนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียน  5 วิชา หรือ  15 หน่วยกิตต่อภาคการเรียน จึงจะได้รับการพิจารณา

 

Loading...
Loading...