ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ทุนการศึกษา 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ​

 

ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ครบรอบ 50 ปี ในปี พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญพิจารณามอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ให้แก่ นักเรียนในโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศไทยให้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาในสังคมนานาชาติอันทำให้เป็นผู้มีโลกทัศน์และการเรียนรู้กว้างไกลและสำเร็จเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพพร้อมที่จะออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติต่อไป

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา

 • -เป็นนักเรียนของโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมีหนังสือมอบทุนให้
 • -เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในปีการศึกษาที่มหาวิทยาลัยมอบทุนให้
 • -มีระดับผลการเรียนรวม (G.P.A.X.) ไม่น้อยกว่า 3.50 ใน 5 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 • -เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา และได้รับการเสนอชื่อโดยความเห็นชอบจากโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมีหนังสือมอบทุนให้แก่โรงเรียนดังกล่าว
 • -ไม่เป็นผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นแล้ว
 •  

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : www.scholarship.au.edu

 

ทุน AU The Creator of Tomorrow

ทุน AU The Creator of Tomorrow

 

ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ครบรอบ 50 ปี ในปี พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญพิจารณามอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ให้แก่ นักเรียนในโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศไทยให้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาในสังคมนานาชาติอันทำให้เป็นผู้มีโลกทัศน์และการเรียนรู้กว้างไกลและสำเร็จเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพพร้อมที่จะออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติต่อไป

 

ทุนการศึกษา AU The Creator of Tomorrow (ประเภทความสามารถพิเศษ ผลงานวิชาการหรือกิจกรรม)

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 • มีระดับผลการเรียนที่มีค่าเฉลี่ยสะสม (G.P.A.X.) ไม่น้อยกว่า 2.50 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 • เป็นผู้มีความสามารถพิเศษ หรือมีผลงานทางวิชาการ/กิจกรรมโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ในระดับสากล
 • เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา
 • ไม่เป็นผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นแล้ว

 

ทุนการศึกษา AU The Creator of Tomorrow (ประเภทสอบแข่งขัน)

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในปีการศึกษาที่มหาวิทยาลัยมอบทุนให้
 • ไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศหรือโรงเรียนในต่างประเทศ
 • มีระดับผลการเรียนที่มีค่าเฉลี่ยสะสม (G.P.A.X.) ไม่น้อยกว่า 2.00 ใน 5 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 • เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา
 • ไม่เป็นผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นแล้ว

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : www.scholarship.au.edu

 

ทุนวิชาการ

ทุนวิชาการ


สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันวิชาการของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ การแข่งขันวิชาการระดับประเทศ หรือ การแข่งขันวิชาการนานาชาติ สามารถติดต่อขอรับทุนได้ที่ สำนักทะเบียนและประมวลผลมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หรือ โทรศัพท์ติดต่อที่ 02-719-1929 (ในเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 น.-16.00 น.)

 

ทุนนักกีฬา

ทุนนักกีฬา


สำหรับผู้ที่มีความสามารถด้านกีฬาในระดับเขตการศึกษา ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ สามารถยื่นความจำนงเพือขอรับทุนและคัดเลือกเป็นนักศึกษาทุนกีฬาของมหาวิทยาลัยได้ที่ศูนย์กีฬาของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ หรือ โทรศัพท์ติดต่อที่ 02-7237977-8 (ในเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 น.-16.00 น.)

 

ทุนเรียนดี (Academic Merit Scholarship)

ทุนเรียนดี (Academic Merit Scholarship)


ทุนเรียนดี สำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จะให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPA) 3.85 ขึ้นไป โดยนักศึกษาที่ได้รับทุนจะต้องมีหน่วยกิตสะสม 50 หน่วยกิตขึ้นไป ซี่งผู้ที่จะได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนในส่วนของหน่วตกิต 100 % ตลอดภาคการศึกษานั้น เป็นทุนที่ให้เปล่าโดยไม่มีข้อผูกมัด โดยนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียน  5 วิชา หรือ  15 หน่วยกิตต่อภาคการเรียน จึงจะได้รับการพิจารณา

 

Loading...
Loading...