คณะ/สาขาวิชา ปริญญาตรี 2

คณะดนตรี

ABAC School of Music

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Arts (BA)

- สาขาวิชาธุรกิจดนตรี (Music Business)

หลักสูตรดุริยางศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Music (B.M.)

- สาขาวิชาการแสดงดนตรี (Music Performance)

ดนตรีเป็นภาษาสากลตั้งแต่บรรพกาลที่ทำให้คนที่มีความแตกต่างกันทางสัญชาติและวัฒนธรรมสามารถสื่อความรู้สึกของกันและกันได้ ในปัจจุบันนี้ดนตรีมีบทบาทที่สำคัญมากขึ้นโดย เฉพาะในช่วงเวลาที่ความแตกต่างในเรื่องของปรัชญาและแนวความคิดทำให้เกิดความไม่ลงรอยหรือขัดแย้งกัน นอกจากนี้ในชีวิตประจำวันดนตรียังช่วยทำให้คนเราได้รับความผ่อน คลายจากภาระงานต่างๆด้วย ขณะเดียวกันดนตรียังก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านสติปัญญาและอารมณ์

ด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นนี้เอง ดนตรีในรูปแบบต่างๆได้ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาและได้ถูกใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย เช่น อุตสาหกรรมภาพยนตร์ โรงแรม โฆษณา และองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรต่างๆ และด้วยเหตุนี้เองดนตรีจึงเป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างรวดเร็วอุตสาหกรรมหนึ่ง

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนในการเสริมสร้างการศึกษาเพื่อทำให้ทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาในทุกมิติ และตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรม ทางดนตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมีปณิธานที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านธุรกิจดนตรี และความเชี่ยวชาญทางด้านดนตรีอันจะทำให้เขาเหล่า นั้นมีความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมดนตรีที่นับวันจะมีการแข่งขันที่มากขึ้น

นักศึกษาที่เลือกเรียนระดับปริญญาตรีในคณะดนตรีของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจะได้มีโอกาสเรียนรู้แนวความคิด และเสริมสร้างความชำนาญใน ศาสตร์ทางดนตรีที่นักศึกษาสนใจจากอาจารย์ที่มากด้วยคุณวุฒิและประสบการณ์ทางดนตรีจากประเทศที่มีชื่อเสียงทางดนตรี เช่น สหรัฐอเมริกา รัสเซีย อิตาลี บัลกาเรีย บราซิล ญี่ปุ่น เกาหลี และประเทศไทย ในหลักสูตรซึ่งมี 142 หน่วยกิต ประกอบไปด้วย 34 หน่วยกิต สำหรับการศึกษา วิชาพื้นฐานทั่วไป 6 หน่วยกิต สำหรับการศึกษาวิชาเลือกเสรี และ 102 หน่วยกิต สำหรับสาขาวิชาทางดนตรีที่นักศึกษาสนใจ โดยที่นักศึกษาสามารถ เลือกเรียนจาก 2 สาขาวิชา กล่าวคือ ธุรกิจดนตรี และการแสดงดนตรี นักศึกษาที่เลือกเรียนการแสดงดนตรีสามารถเลือกเรียนระหว่างดนตรีคลาสสิค และดนตรีแจส จากเครื่องดนตรีที่ตัวเองสนใจ

รายละเอียดสาขาวิชา
สาขาวิชาธุรกิจดนตรี (Music Business): มีเนื้อหาการเรียนอยู่ 3 ด้านหลักคือ
1.    เรียนด้านปฏิบัติดนตรี (Performance) 50% แต่จะเรียนน้อยกว่า Music Performance
2.    เรียนด้านบริหารธุรกิจ (Business) 25%
3.    เรียนด้านธุรกิจดนตรี (Music Business) 25%
เนื้อหาที่เรียนจะมีตั้งแต่ การจัดการศิลปิน การทำการตลาดดนตรี การแต่งเพลง การอัดเพลง รวมไปถึงการร้องเพลง และเล่นเครื่องดนตรีด้วย

สาขาวิชาการแสดงดนตรี (Music Performance): สามารถแบ่งออกเป็นอีก 4 สาขาหลักๆด้วยกัน
1.    ปฏิบัติ-เครื่องดนตรีคลาสสิค (Classic)
2.    ปฏิบัติ-เครื่องดนตรีแจ๊ส (Jazz)
3.    การประพันธ์เพลง (Composition) เน้นการแต่งเพลง classical เช่น เพลงของ Beethoven หรือ Mozart เป็นต้น
4.    การแต่งเพลง (Songwriting) เน้นการแต่งเพลง Pop เนื่องจากเป็นการแต่งเพลงที่มีคำร้อง
เนื้อหาที่เรียนจะมีตั้งแต่  เรียนทฤษฎีดนตรี ประวัติศาสตร์ดนตรี การเล่นเพลง หรือการวิเคราะห์เนื้อเพลง

จุดเด่นของคณะดนตรีเอแบค

- สาขาวิชาธุรกิจดนตรี (Music Business) ที่เป็นจุดสมดุลระหว่างพ่อแม่และตัวนักศึกษา คือ พ่อแม่ ผู้ปกครองอยากให้บุตรหลานของตนเรียนทางด้านบริหารธุรกิจ แต่ตัวของนักศึกษาเองนั้น อยากเรียนวิชาทางด้านดนตรี Music Business จึงเป็นทางออกให้กับกรณีดังกล่าว เพราะสามารถเรียนทั้ง Business และ Music ควบคู่กันไปได้
 - สาขาวิชาธุรกิจดนตรี (Music Business) โดยทั่วไปจะเรียน Music Performance ครึ่งหนึ่ง อีก ครึ่งหนึ่งจะเรียน Business ของคณะบริหารธุรกิจ แต่หลักสูตรของ ABAC นั้น จะมีวิชา Music Business โดยเฉพาะเลยเช่น วิชาการจัดการศิลปิน (Music Business Artist) การทำเพลง (Sound Design) กฎหมายธุรกิจดนตรี (Law on Music Business) การทำเพลงประกอบภาพยนตร์ (Music in Film Industry) เป็นต้น
    - สาขาวิชาการแสดงดนตรี (Music Performance) ด้วยความที่เน้นทางด้าน Classic กับ Jazz เป็นพื้นฐานอยู่แล้ว ยังมีการเพิ่มเติม ทางด้านเพลง Pop อีกด้วย เนื่องจากความเชื่อเดิมที่ว่า หากสามารถเล่น Classic ได้แล้ว จะสามารถเล่นเพลง Pop ได้นั้น ไม่ถูกต้องเสียทั้งหมด เพราะเมื่อพิจารณาดูแล้วจะเห็นว่า เพลง Pop นั้นจะไม่ได้เน้นเฉพาะการเล่นดนตรีเท่านั้น ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่าหากสามารถเล่น Classic ได้ก็จะสามารถเล่นเพลง Pop ได้ แต่ การเล่นเพลง Pop ยังจำเป้นต้องมีความรู้ความสามารถในด้านอื่นๆอีก เช่น การแสดงบนเวที การทำโชว์ให้ออกมาเป็นที่น่าประทับแก่คนดู รวมไปถึงการใช้สีหน้าท่าทาง ดังนั้นการเล่น Classic ได้เชียวชาญเพียงอย่างเดียวจึงอาจไม่เพียงพอสำหรับการเล่นเพลง Pop ให้ได้ประสิทธิภาพ

สาขาวิชาธุรกิจดนตรี (Music Business)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดนตรีที่คณะพัฒนาขึ้นมานับว่ามีความโดดเด่นกว่าหลักสูตรดนตรีทั่วไปที่เปิดอยู่ในประเทศขณะนี้ กล่าวคือนักศึกษาจะได้เรียนรู้ศิลปะทางดนตรี และศาสตร์ทางธุรกิจเพื่อนำมาใช้ในการประกอบธุรกิจดนตรี นักศึกษาจะได้มีโอกาสเรียนจากเครื่องดนตรีต่างๆ ที่นักศึกษามีความสนใจ เช่น กีต้าร์ เครื่องเคาะต่างๆ เช่น กลอง และมาริมบ้า เปียโน เครื่องสาย เครื่องเป่าต่างๆ และการขับร้อง ด้วยลักษณะการจัดหลักสูตรที่โดดเด่นนี้เอง นักศึกษาจะได้รับความรู้ที่จำเป็นอย่างยิ่งในการที่จะทำให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรม ธุรกิจดนตรี  ถ้าเทียบความต่างระหว่างหลักสูตรทั้งสอง คนที่เรียนหลักสูตรนี้ สามารถทำงานเป็นศิลปินได้เช่นเดียวกับหลักสูตรการแสดงดนตรี แต่ด้วยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจ ทำให้มีนักศึกษาบางกลุ่มนี้ สามารถทำงานธุรกิจอื่นๆ ได้หลากหลาย และนักศึกษายังสามารถเลือกเรียนต่อในระดับปริญญาโทในสาขาดนตรีธุรกิจ หรือปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้องกับดนตรีอีกด้วย

สาขาวิชาการแสดงดนตรี (Music Performance)

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงดนตรีได้ถูกพัฒนาในลักษณะที่โดดเด่นสำหรับนักศึกษาที่มีความต้องการพัฒนาความเชี่ยวชาญในการเล่นเครื่องดนตรีที่นักศึกษาสนใจ เพื่อให้เป็นนักดนตรีมืออาชีพในอุตสาหกรรมดนตรี และอุตสาหกรรมบันเทิงที่ต้องการดนตรีเป็นส่วนประกอบที่สำคัญทางธุรกิจ การเรียนในสาขาวิชาการแสดงดนตรี นักศึกษาจะได้มีโอกาสเรียนรู้จากอาจารย์ที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการเล่นเครื่องดนตรีต่างๆ เช่น กีต้าร์ เปียโน ขับร้อง เครื่องสาย เครื่องเป่า เครื่องเคาะต่างๆเช่น กลอง มาริมบา ในลักษณะที่เป็นการเรียนทฤษฎี และการเล่นเครื่องดนตีแบบส่วนตัวกับอาจารย์

สาขาวิชาการแสดงดนตรี เปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกเรียนการเล่นดนตรีจากสองลักษณะดนตรีที่แพร่หลายในปัจจุบันกล่าวคือ ดนตรีคลาสสิค และแจ๊ส เป็นวิชาเอกและโท ภายในสาขาเดียวกัน สำหรับนักศึกษาที่มีความสนใจในการประพันธ์เพลงและมีความถนัดทางด้านทฤษฏีดนตรี ทางสาขาวิชาการแสดงดนตรี ยังเปิดสอนวิชากาประพันธ์เพลงแบบคลาสสิค (Composition), แบบแจ๊ส (Jazz Composition) และการเรียบเรียงสำหรับการเขียนเพลง (Songwriting) ไว้รองรับในหลักสูตรอีกด้วย ลักษณะการจัดหลักสูตรของสาขาวิชาการแสดงดนตรีเช่นนี้ จะทำให้นักศึกษาได้มีโอกาสและมีความโดเด่นในสายอาชีพการแสดงดนตรีอย่างแท้จริง

 

end faq

ลิงค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์คณะดนตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

เว็บไซต์สาขาวิชาธุรกิจดนตรี
ผลงานวิชาการ
แผนการเรียน

คณะ/สาขาในหลักสูตรปริญญาตรี 

เอกสารที่ใช้ในการรับสมัคร
ปฏิทินการรับสมัคร
สมัครออนไลน์


ติดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 027191919 หรือ โทร 027232323
facebook: ABAC Admissions Center
Line: @abac

เพิ่มเพื่อน

คณะนิติศาสตร์

ABAC School of Law

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
Laws (LL.B)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้จัดหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิชาต่างๆทางด้านกฎหมาย โดยเน้นการให้ความรู้ทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจภาคเอกชนเป็นพิเศษ เนื่องจากความต้องการของสังคมในวิชาการทางด้านนี้มีค่อนข้างสูง  ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายที่จะผลิตและพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีความรู้เหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในปัจจุบัน รวมทั้งเพื่อให้การดำเนินธุรกิจมีลักษณะเป็นธุรกิจระหว่างประเทศมากขึ้น

คณาจารย์ ของคณะนิติศาสตร์ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีชื่อเสียงจากองค์กรทั้งภาครัฐ (ผู้พิพากษา อัยการ กรมสรรพากร) และภาคเอกชน (ทนายความของสำนักงานกฎหมายและที่ปรึกษาทางกฎหมายของสถาบันให้คำปรึกษาที่ มีชื่อเสียง) เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อม ที่จะเข้าสู่วงการวิชาชีพ คณะนิติศาสตร์ได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ นักศึกษา อาทิเช่น การฝึกงานในหน่วย งานกฎหมายทั้งภาครัฐและเอกชน การออกค่ายให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนในชนบท การแข่งขันโต้เถียงปัญหาทางกฎหมาย การแถลง การณ์ด้วยวาจาในศาล (Moot Courts) รวมถึงการได้เข้าเป็นสมาชิกขององค์การนักศึกษากฎหมายแห่งเอเชีย (ALSA) ทำให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์มีความชำนาญทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพต่างๆทางด้านกฎหมายทั้งในองค์กร ที่มีชื่อเสียง ของภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิเช่น ผู้พิพากษา พนักงานอัยการ ทนายความ ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย ประจำองค์กร รวมทั้งฝ่ายกฎหมายของธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น

นอกจากนี้ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ยังสามารถศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโทของมหาวิทยาลัยทั้งภาคภาษาไทย (หลักสูตร 2 ปี สาขาวิชากฎหมายธุรกิจและกฎหมายมหาชน) และภาคภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 1 ปี สาขาวิชากฎหมายธุรกิจและกฎหมายภาษีอากร) ได้อีกด้วย

 

ลิงค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ผลงานวิชาการ
แผนการเรียน

คณะ/สาขาในหลักสูตรปริญญาตรี 

เอกสารที่ใช้ในการรับสมัคร
ปฏิทินการรับสมัคร
สมัครออนไลน์


ติดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 027191919 หรือ โทร 027232323
facebook: ABAC Admissions Center
Line: @abac

เพิ่มเพื่อน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

Montfort del Rosario School of Architecture and Design

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (5 ปี)
Bachelor of Architecture (B.Arch.)
-สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
-สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (4 ปี)
Bachelor of Fine and Applied Arts (B.F.A.)
-สาขาวิชาออกแบบภายใน
-สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์

ด้วยแนวความคิดที่ว่า “การศึกษาทางสถาปัตยกรรมต้อง สะท้อนให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้วิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยผ่านกระบวนการสร้างสรรค์และการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เป้าหมายเพื่อให้ได้สภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่มีคุณค่าสำหรับมวลมนุษย์”

ดังนั้น ตลอดหลักสูตรการเรียนการสอนที่เข้มข้นแบบต่อเนื่อง 5 ปี นักศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จะต้องเก็บหน่วยกิตให้ได้ทั้งหมด 165 หน่วยกิต โดยทั้ง 2 หลักสูตร นักศึกษาจะเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่กันไป โดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษา (Learning by Advising) ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน

เพื่อทำให้หลักสูตรการเรียนการสอนมีความสมบูรณ์แบบมากที่สุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้ปรับปรุงและจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ ทันสมัย จัดสร้างห้องปฏิบัติการต่างๆพร้อมอุปกรณ์ครบชุดเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึก ปฏิบัติงานต่างๆ อาทิเช่น ห้องปฏิบัติการออกแบบ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับงานออกแบบ ห้องสำหรับจัดแสดงผลงานของนักศึกษาเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน สำหรับคณาจารย์ที่มาสอนนั้น ทางคณะได้จัดหาอาจารย์ที่มีความรู้ ความชำนาญ และมีชื่อเสียงทางด้านสถาปัตยกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ มาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการทำงานจริงให้แก่นักศึกษา ดังนั้น บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จึงสามารถใช้ความรู้ทางด้าน สถาปัตยกรรมได้อย่างเชี่ยวชาญและมีประสิทธิภาพ โดยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Environmental friendly)

รายละเอียดสาขาวิชา

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture)

เน้นสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อออกไปทำงานต่างๆทางด้านสถาปัตยกรรม อาทิเช่น สถาปนิกออกแบบอาคารและสิ่งก่อสร้าง ที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างเพื่อการลงทุน นักพัฒนาชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัย ผู้ประมาณราคาและประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ผู้ควบคุมการก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้าง เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง และเป็นสถาปนิกในหน่วยงานของรัฐ หรือบริษัทเอกชน เป็นต้น

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (Interior Architecture)

มุ่งเน้นการเรียนการสอนทางด้านกระบวนความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน เพื่อตอบสนองกับความต้องการของผู้ใช้พื้นที่ภายในสูงสุด โดยผ่านการกลั่นกรองทางด้านความคิดในการออกแบบและประโยชน์ในการใช้สอยสูงสุด ซึ่งบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถเข้าไปทำงานในตำแหน่งต่างๆ อาทิเช่น นักออกแบบสถาปัตยกรรมภายในและสิ่งก่อสร้าง ที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างเพื่อการลงทุน นักออกแบบเครื่องเรือนเพื่อการผลิตอุตสาหกรรม ที่ปรึกษาในโรงงานผลิตวัสดุก่อสร้างและเครื่องเรือน ที่ปรึกษาบริษัทค้าวัสดุก่อสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้าง นักออกแบบตกแต่งภายในอาคาร หน่วยงานของรัฐต่างๆ หรือบริษัทเอกชน เป็นต้น

สาขาวิชาการออกแบบภายใน (Interior Design)

มุ่งเน้นการฝึกฝนให้นักศึกษาเป็นนักคิดอย่างเป็นระบบและตรรกะอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง ประโยชน์ใช้สอย ปัจจัยมนุษย์ และมีสุนทรียภาพด้านศิลปะไปพร้อมกันด้วย สามารถบูรณาการศิลปะการออกแบบภายใน ผนวกเข้ากับ ทักษะทางด้านธุรกิจสำหรับที่จะเป็นผู้ประกอบการในยุคปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเตรียม ความพร้อมให้กับ การก้าวไปสู่การค้าสากลในระดับภูมิภาค (AEC)บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้สามารถทำงานอาชีพต่าง ๆ อาทิเช่น นักออกแบบภายในทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐและบริษัทเอกชน ผู้ประสานงานโครงการออกแบบภายใน ผู้จัดการโครงการ ผู้รับเหมาตกแต่งภายใน ผู้ประกอบการ ที่ปรึกษาด้านศิลปะและการออกแบบภายใน ผู้สร้างกระแสนิยม หรืออัตลักษณ์ เป็นต้น

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)

มุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของผลิตภัณฑ์ที่มี ความปลอดภัย สอดคล้องกับการใช้สอยและมีความสุนทรีย์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตรวมทั้งการรักษา สภาพแวดล้อม ซึ่งจะได้จากการสร้างนักออกแบบที่มีความรู้และความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติของวัสดุ กระบวนการผลิต ความสวยงาม ความเข้าใจของค่านิยมทางเศรษฐกิจและสังคม ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และความต้องการทางการตลาด ดังนั้นหลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์นี้ เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการสร้างพื้นฐาน ความรู้และความเข้าใจ ความคิดสร้างสรรค์และเทคนิคในการออกแบบ เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของนักออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ประสบความสำเร็จในสายอาชีพและมีความรับผิดชอบต่อสังคม บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถเข้าไปทำงานในตำแหน่งต่าง ๆ อาทิเช่น นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน นักออกแบบการบริการ นักออกแบบกราฟฟิก นักออกแบบแฟชั่น นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ นักออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้นักออกแบบดิจิตอลประดิษฐ์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด นักออกแบบนิทรรศการและประสบการณ์ผู้ใช้ และผู้ประกอบการด้านการออกแบบ เป็นต้น

end faq

 

ลิงค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ผลงานวิชาการ
แผนการเรียน

สมัครออนไลน์


ติดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 027191919 หรือ โทร 027232323
facebook: ABAC Admissions Center
Line: @abac

เพิ่มเพื่อน

คณะเทคโนโลยีชีวภาพ

ABAC School of Biotechnology

 

Biotechnology (BS)
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
- สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
- สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรและวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ( Double Degree: หลักสูตร 2 ปริญญา)

อุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรคืออุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในแต่ละปีเงินจำนวนมหาศาลถูกใช้เพื่อจ้างบุคลากรที่จบการศึกษาทางด้านเทคโนโลยีการอาหารและอุตสาหกรรมเกษตร อาหารที่วางขายในร้านสะดวกซื้อทั้งหลายถูกคิดค้นและประยุกต์โดยนักวิทยาศาสตร์การอาหารและนักวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมเกษตร ฉะนั้น นักศึกษาที่จบ การศึกษาแขนงนี้จึงมีงานรองรับมากมายจากโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารและเกษตรหน่วยงานของรัฐบาลและมหาวิทยาลัย เพื่อให้คุณไปบุกเบิกและพัฒนา
ต่อไป

นักศึกษาที่เลือกเรียนคณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจะได้รับประโยชน์จากการศึกษาที่ถูกออกแบบให้นักศึกษามีโอกาสได้ แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดกว้าง เรียนรู้การทำงานเป็นทีมและความรับผิดชอบในรูปแบบต่างๆ เพราะคณะเราเป็นคณะที่เปิดสอนเป็นห้อง เรียนกลุ่มเล็กๆทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ นักศึกษาจึงมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้โดยการลงมือทำทุกอย่างด้วยตนเองจริงๆ หลักสูตรปริญญาตรีจนกระทั่งถึงปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ทั้งภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรถูกออกแบบขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในสิ่งที่นักศึกษาสนใจได้อย่างหลากหลาย และมุ่งมั่นไปสู่จุดมุ่งหมายของการเป็นมืออาชีพในสาขาที่ตนอยากเป็น

รายละเอียดสาขาวิชา

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (Food Technology)

คุณชอบที่จะลองชิมอาหารชนิดแปลกๆใหม่ๆหรือไม่ คุณสนใจในความตื่นเต้น ท้าทายในอาชีพที่จะมีโอกาสได้ทำงานโดยใช้ความรู้ระดับมืออาชีพ เดินทางท่องเที่ยวไปทุกซอกทุกมุมของโลก เพื่อจะได้ทำในสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่นในการทำให้สุขภาพของประชากรของโลกดี ขึ้นโดยใช้หลักการทางโภชนาการหรือไม่ คุณพร้อมที่จะเป็นผู้ให้แก่โลกมากกว่าการเป็นผู้รับแต่ผลประโยชน์หรือไม่ คุณชอบวิทยาศาสตร์หรือไม่ ถ้าคำตอบทั้งหมดคือใช่ ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารคืออะไรที่คุณกำลังมองหาอยู่อย่างแน่นอน คุณเคยสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนการเปลี่ยนวัตถุดิบไปเป็นอาหารที่อยู่บนโต๊ะของ คุณหรือไม่ ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารคือคำตอบทั้งหมด เทคโนโลยีการอาหารคือ การนำความหลากหลายของสาขาวิทยาศาสตร์มาประยุกต์เข้าด้วยกัน ซึ่งได้แก่ เคมี จุลชีววิทยา วิศวกรรม โภชนาการ และวิชาอื่นๆ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและคิดค้นขั้นตอนใหม่ๆที่จะผลิตอาหารที่มีความ ปลอดภัยและมีคุณภาพ นอกจากนี้ นักวิทยาศาสตร์การอาหารยังเป็นผู้แก้ปัญหาเกี่ยวกับระบบการผลิต การถนอมอาหาร กระบวนการผลิต การกระจายสินค้า การประเมินคุณภาพ ความปลอดภัย และการใช้อาหารในทางก่อให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด นักวิทยาศาสตร์การอาหารจะพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารชนิดใหม่ๆโดยการทำให้วัตถุดิบ ทางการเกษตรมีมูลค่าเพิ่มขึ้น โดยคำนึงถึงคุณค่าทางโภชนาการ ประสิทธิภาพ การผลิต คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารชนิดต่างๆ เพื่อสนองตอบความต้องการทางด้านเศรษฐกิจของสังคม เทคโนโลยีการอาหารคือวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง

สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (Agro-Industry)

การสำรวจประชากรของโลกพบว่าขณะนี้โลกมีประชากร 6.5 พันล้านคน และคาดว่าใน 40 ปีข้างหน้านี้ โลกจะมีประชากรเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งพันล้านคน คุณเคยสงสัยบ้างหรือเปล่าว่าในอีก 40 ปีข้างหน้าโลกจะทำอย่างไรในการผลิตอาหารที่จะใช้เลี้ยงประชากรอีกหนึ่งพัน ล้านคนที่เพิ่มขึ้น ทั้งๆที่พื้นที่เพาะปลูกของโลกที่จะได้มาซึ่งอาหารก็หดน้อยลงทุกปี คำตอบก็คือความรู้ที่นักวิชาการทางอุตสาหกรรมเกษตรกำลังศึกษาค้นคว้าและ พัฒนาอยู่นี้จะทำให้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนี้หมดไป ขอบเขตของการศึกษาด้านอุตสาหกรรมเกษตรนี้ รวมถึงการศึกษาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางเกษตร ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นถึงการพัฒนาสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต หรือส่วนประกอบของสิ่งมีชีวิต เพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของพืช สัตว์ หรือเชื้อจุลินทรีย์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ชนิดต่างๆ เครื่องมือสำคัญที่จะถูกใช้เพิ่ม ผลผลิตในอนาคตก็คือ การตัดต่อยีนส์ หรือที่เรียกกันอย่างแพร่หลายว่า พันธุวิศวกรรมนั่นเอง

Double Degree: หลักสูตร 2 ปริญญา; สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร(Agro-Industry) และวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม (Industrial Microbiology)

หลักสูตรปริญญาตรีนานาชาติร่วมระหว่าง ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีชีวภาพ ม.อัสสัมชัญ และ ภาควิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถือเป็นความร่วมมือที่ทั้งสองสถาบันชั้นนำทั้งสองแห่ง ได้ร่วมผลิตบัณฑิตเพื่อสามารถคิดค้นส่ิงใหม่ๆ จากห้องปฎิบัติการ ไปสู่การประกอบการธุรกิจกับอุตสาหกรรมเกษตร และเพิ่มนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์ ในจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม โดยนักศึกษามีโอกาสได้ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ

การพัฒนา พันธุ์พืชและสัตว์ให้มีประสิทธิภาพในการเพิ่มผลผลิตและมีคุณลักษณะตามที่เรา ต้องการเป็นความใฝ่ฝันของเกษตรกรมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์ และจะยังเป็นเป้าหมายและความหวังสำคัญของเกษตรกรไปอีกนาน ฉะนั้นการเรียนรู้การใช้วิทยาการในสาขานี้ จะเป็นเครื่องมือ สำคัญและเป็นหลักประกันในการผลิตอาหารให้พอเพียงกับประชากรที่เพิ่มขึ้นและ มีอายุยืนยาวขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ ความรู้สาขานี้ยังจะช่วยให้ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมอันอาจเกิดจากการเร่งเพิ่ม ผลผลิตของเกษตรกรอีกด้วย

end faq

 

ชมวีดิทัศน์แนะนำคณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ลิงค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
ผลงานวิชาการ
แผนการเรียน

สมัครออนไลน์

ติดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 027191919 หรือ โทร 027232323
facebook: ABAC Admissions Center
Line: @abac

เพิ่มเพื่อน

คณะศิลปศาสตร์

ABAC School of Arts

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
Arts (BA)

- สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
- สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ
- สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
- สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

ยุคสมัยที่การติดต่อสื่อสารเป็นหัวใจที่ทำให้ความคล่องตัว ในการดำเนินการทางธุรกิจ และความสัมพันธ์ในระดับต่างๆ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศสามารถดำเนินไปได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และประสบผลสำเร็จมากที่สุด ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านภาษา ความรู้ และทักษะในการบริหารจัดการธุรกิจดีจะถือว่าเป็นผู้ที่มีโอกาสและศักยภาพในการดำเนินการทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ด้วยเหตุนี้ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จึงได้จัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของโลกในปัจจุบันที่ ต้องการบุคลากรที่มีความพร้อมในหลายๆด้าน ทั้งภาษา ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างผู้เชี่ยวชาญ หลักสูตรการ เรียนการสอนจึงได้ผนวกเอาปัจจัยสำคัญเหล่านี้ไว้เพื่อที่จะช่วยเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ และศักยภาพสูงสุดของสังคม องค์กรประเทศ หรือการบริหารจัดการธุรกิจส่วนตัว

สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรภาษาต่างๆของคณะศิลปศาสตร์ ด้วยศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชา จะสามารถนำความรู้ความสามารถไปใช้ในการประกอบธุรกิจต่างๆ ทั้งธุรกิจส่วนตัว การเข้าร่วมงานในองค์กรสำคัญต่างๆทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมถึงองค์กรธุรกิจภายในประเทศและระหว่างประเทศ หรือเข้าศึกษาต่อในระดับสูงกับสถาบันการศึกษานานาชาติทั่วโลก 

รายละเอียดสาขาวิชา

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English)

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ได้พัฒนาหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา อังกฤษ ทั้งในด้านการติดต่อสื่อสาร และการดำเนินงานทางธุรกิจ หลักสูตรการเรียนการสอนจะช่วยเพิ่มพูนศักยภาพทางภาษาของนักศึกษา เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ การพูดในที่ ชุมชน การเขียนทั้งด้านการรายงาน การวิจัยทางธุรกิจ และการประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในรายวิชาอื่นๆที่มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษามีโลกทัศน์ที่กว้างไกล และพร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่ทรงคุณภาพของประชาคมโลกต่อไป

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ (Business French)

ภาษาฝรั่งเศสถือว่าเป็นภาษาสากล ภาษาราชการที่มีผู้ใช้มากกว่า 130 ล้านคนทั่วโลก เป็นภาษาหนึ่งที่องค์การสหประชาชาติและองค์การ ระหว่างประเทศใช้เป็นภาษาทางการฑูต นอกจากนี้ ยังเป็นภาษาที่สืบทอดวัฒนธรรมเก่าแก่ของทวีปยุโรปอีกด้วย การเรียนวิชาภาษาฝรั่งเศส ธุรกิจ นักศึกษาจะได้รับความเชี่ยวชาญทางภาษาทั้งภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษในการ ดำเนินการทางธุรกิจ รวมถึงความรู้ความเข้าใจ ในวัฒนธรรมที่งดงาม การท่องเที่ยว การโรงแรม แฟชั่น และเทคโนโลยีสมัยใหม่ หลักสูตรศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจได้มุ่งเน้น ให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาฝรั่งเศส (วิชาเอก) ภาษาอังกฤษ (ภาษาสื่อสารในการเรียนการสอน) และความรู้ด้านธุรกิจ โดย คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยชื่อดังทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมีโครงการแลกเปลี่ยนสำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะไป ศึกษาภาษาและวัฒนธรรมที่ประเทศฝรั่งเศส โดยจะเข้าศึกษาที่ School of Management Universite Catholique de Lille หรือ Ecole Superieure de Commerce International เป็นต้น

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (Business Chinese)

ภาษาจีนเป็นภาษาที่แสดงถึงศิลปวัฒนธรรม คุณธรรมอันเก่าแก่ที่สืบทอดมานานนับพันๆปี และในโลกปัจจุบันประเทศจีนนับว่าเป็น “มังกร ในโลกธุรกิจ” ดังนั้น การสามารถเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม การดำเนินชีวิต วิธีการคิด และการทำธุรกิจแบบจีน จะช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็น ไปได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด นอกจากจะเรียนรู้ภาษาจีนและการบริหารจัดการธุรกิจแล้ว ในหลักสูตรยังได้บรรจุเนื้อหาวิชาพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการบริหารด้าน ธุรกิจ เช่น หลักการตลาด หลักการจัดการเศรษฐศาสตร์มหาภาคและจุลภาค หลักการบัญชี เป็นต้น หลักสูตรศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ได้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาเอก และภาษาอังกฤษเป็นวิชาโท ดังนั้น นักศึกษาจะมีความเชี่ยวชาญทั้งภาษาจีนและภาษา อังกฤษในการเรียนรู้โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยชื่อดังทั้งใน และต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมีโครงการแลกเปลี่ยนสำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะไปศึกษาภาษาและ วัฒนธรรมที่ประเทศจีน โดยจะเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (Beijing Language and Culture University) นอกจากนี้ ทางสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจยังจัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความ สามารถของนักการศึกษา เช่น การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน การแข่งขันความรู้ความสามารถด้านภาษาจีน และการใช้ภาษาจีนเพื่อการ ท่องเที่ยว เป็นต้น

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ (Business Japanese)

ความเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีและ อุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่น ทำให้ความเจริญเติบโตทางธุรกิจของประเทศแพร่ขยายขึ้นในระยะเวลาอันรวดเร็ว ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลแล้ว สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการใช้ภาษาญี่ปุ่น เพื่อการสื่อสารและเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในโลกธุรกิจยุคปัจจุบัน ดังนั้น สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจจึงได้เพิ่มหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น เพื่อการบริหารจัดการธุรกิจควบคู่ไปด้วย นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความสามารถทางศิลปวัฒนธรรมและภาษาญี่ปุ่น ธุรกิจแก่นักศึกษาโดยการร่วมงาน “Business Japanese Day” Home-Stay ที่ประเทศญี่ปุ่น การเรียนภาคฤดูร้อน ณ มหาวิทยาลัย Sacred Heart กรุงโตเกียว และโปรแกรมแลกเปลี่ยนสำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะไปศึกษาภาษาและ วัฒนธรรมที่ประเทศญี่ปุ่น ที่มหาวิทยาลัยริวโคขุ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น

end faq

ลิงค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ผลงานวิชาการ
แผนการเรียน

คณะ/สาขาในหลักสูตรปริญญาตรี 

เอกสารที่ใช้ในการรับสมัคร
ปฏิทินการรับสมัคร
สมัครออนไลน์


ติดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 027191919 หรือ โทร 027232323
facebook: ABAC Admissions Center
Line: @abac

เพิ่มเพื่อน

Loading...
Loading...