School of Communication Arts

June 11, 2019

CEO Talk #1 สร้างฝันปั้นประสบการณ์

สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ Innovation Club ธนาคารออมสิน จัดโครงการ CEO Talk #1 สร้างฝันปั้นประสบการณ์ให้กับนักศึกษาโดยได้รับเกียรติจาก คุณเกรียงไกร กาญจนะโภคิน ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท […]
June 11, 2019

คณะบริหารธุรกิจเตรียมความพร้อมทักษะมืออาชีพ

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาทักษะมืออาชีพสำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการทำงาน และฝึกงานกับบริษัทชั้นนำในเครือบริษัทของกลุ่มบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ที่มีมากกว่า 138 บริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายในงานมีการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับข้อมูลของกลุ่มในเครือบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ทักษะและความสามารถที่องค์กรชั้นนำต้องการ […]
June 4, 2019

ลุยโจทย์จริงกับบริษัทจำลองที่ปรึกษาการตลาด (Marketing Consulting Agency : MCA)

เปิดตัวงานบริษัทจำลองที่ปรึกษาการตลาด (Marketing Consulting Agency: MCA) ให้นักศึกษาได้ลงมือทำจริงด้วยการรับปรึกษาและวางแผนการตลาดเชิงสร้างสรรค์ให้กับบริษัทภายนอกซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ กับ 3 บริษัทใหญ่ ได้แก่ บริษัท ฮาคูโฮโด (กรุงเทพฯ) จำกัด […]