ช่องทางการรับสมัคร


การสมัครเข้าเรียนระดับปริญญาตรี

มี 3 ช่องทางในการสมัคร


คุณสามารถเลือกช่องทางใดก็ได้ที่สะดวกที่สุด


1. กรอกใบสมัคร ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน
2. พิมพ์ใบสมัครออนไลน์
3. ผู้สมัครชำระค่าสมัครเข้าศึกษาจำนวน 500 บาท ที่ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัย
4. ยื่นหลักฐานในการสมัคร ที่ศูนย์รับสมัครของมหาวิทยาลัยได้ทั้ง 2 วิทยาเขต
(วิทยาเขตหัวหมาก หรือวิทยาเขตสุวรรณภูมิ)


1. ส่งธนาณัติเป็นจำนวนเงิน 550 บาท สำหรับค่าสมัครเข้าศึกษา สั่งจ่ายในนาม ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปณ. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 10245 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ซอยรามคำแหง 24 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 พร้อมแนบที่อยู่ที่ชัดเจน เพื่อที่ทางมหาวิทยาลัยจะจัดส่งชุดระเบียบการ การสมัครเข้าศึกษาให้กับท่านทางไปรษณีย์

2. เมื่อท่านได้รับชุดระเบียบการการสมัครเข้าศึกษาแล้ว ให้ท่านกรอกข้อความในใบสมัครเข้าศึกษาให้ครบถ้วน ระบุรหัสคณะ/สาขาวิชา ลงลายมือชื่อ และวันที่ที่สมัคร พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 3X4 ซ.ม. ในใบสมัคร จำนวน 1 รูป

3. ยื่นใบสมัคร และหลักฐานในการสมัครที่ศูนย์รับสมัครของมหาวิทยาลัยได้ทั้ง 2 วิทยาเขต (วิทยาเขตหัวหมาก หรือวิทยาเขตสุวรรณภูมิ)


1. ชำระค่าสมัครเข้าศึกษา จำนวน 500 บาทที่ศูนย์หนังสือ ผู้สมัครจะได้รับชุดระเบียบการสมัครเข้าศึกษาพร้อมใบสมัครจำนวน 1 ชุด
2. กรอกข้อความในใบสมัครเข้าศึกษาให้ครบถ้วน ระบุรหัสคณะ/สาขาวิชา ลงลายมือชื่อ และวันที่สมัคร พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 3X4 ซ.ม. ในใบสมัคร จำนวน 1 รูป
3. ยื่นใบสมัคร และหลักฐานในการสมัครที่ศูนย์รับสมัครของมหาวิทยาลัยได้ทั้ง 2 วิทยาเขต
(วิทยาเขตหัวหมาก หรือวิทยาเขตสุวรรณภูมิ)