สาขาวิชาภาษาอังกฤษ-จีน เพื่อการสื่อสารดิจิทัล (โปรแกรมใหม่)

จุดมุ่งหมายของหลักสูตรภาษาอังกฤษ-ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารดิจิทัลคือเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถทางภาษาทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน ตลอดจนทักษะการปฏิบัติและความรู้ทางทฤษฎีในการสื่อสารดิจิทัล ทักษะเหล่านี้ช่วยให้พวกเขาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในที่ทำงานและเครือข่ายการสื่อสารที่เชื่อมต่อกันมากขึ้นซึ่งขับเคลื่อนโดยโลกาภิวัตน์ ซึ่งมืออาชีพที่มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงวิธีใช้ประโยชน์จากการบรรจบกันของเทคโนโลยีนี้ในการส่งข้อความของพวกเขาเป็นที่ต้องการสูงกว่าที่เคย


สาขาวิชาภาษาอังกฤษ-จีน เพื่อการสื่อสารดิจิทัล

 
4 เหตุผลทำไมต้องเลือกเรียนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ-จีน เพื่อการสื่อสารดิจิทัล
1. มีการเรียน Summer Course ที่ประเทศสิงค์โปร์
2. มีโปรแกรมแลกเปลี่ยนในประเทศอังกฤษ
3. ฝึกงานภาษาจีนและภาษาอังกฤษในบริษัทชั้นนำ
4. เงินเดือนเริ่มต้น 25,000 - 28,000 บาท

 ภาคเรียนที่ 1

55,000

 


ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

คณะ

คณะศิลปศาสตร์

สาขา

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ-จีน เพื่อการสื่อสารดิจิทัล
ตลอดหลักสูตร

4 ปี

526,400