Master of Laws Program
in Business Law

(Thai Program)LL.M. Business Law (Thai Program)

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตเป็นหลักสูตรที่เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรระดับสูงในสาขาวิชานิติศาสตร์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ โดยมีการพัฒนาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน ตลาดแรงงาน และเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
  • ตุลาการศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลชำนัญการพิเศษ และศาลพระธรรมนูญ
  • พนักงานอัยการ
  • ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย นิติกร
  • เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เจ้าพนักงานบังคับคดี เจ้าพนักงานภาษีอากร
  • เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร
  • นักวิชาการด้านกฎหมาย

  • *หลักสูตร 2 ปี จบแล้วมีสิทธิสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาและอัยการผู้ช่วยสนามเล็กได้

Thesis & None Thesis Option

2 Years


Degree Name

LL.M. (Business Law), (Thai Program)

Faculty

Thomas Aquinas School of Law

Department

Business Law (Thai Program)


 

Semester Start June & November


apply-now-306×354