คุณสมบัติผู้สมัครใหม่

ช่องทางการสมัครเรียน

เกณฑ์การรับสมัคร


1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษา และกำลังรอผลการจบจากการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเกรด 12 หรือประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า

2. เข้ารับการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ

3. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ มีสิทธิ์สมัคร
  • วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
  • IGCSE, GCSE หรือ GCE “O” Level สอบได้ไม่ต่ำกว่า 5 วิชา ไม่ซ้ำกันแต่ละวิชาได้เกรดไม่ต่ำกว่า C และ GCE “A” Level หรือ GCE “AS” Level สอบได้ไม่ต่ำกว่า 3 วิชา ไม่ซ้ำกันแต่ละวิชาได้เกรดไม่ต่ำกว่า C รวมทั้งหมด 8 วิชา
  • GED 4 วิชา แต่ละวิชาคะแนนไม่ต่ำกว่า 145 คะแนน รวม 4 วิชาไม่ต่ำกว่า 580 คะแนน
  • IB Certificate สอบได้ไม่ต่ำกว่า 5 วิชา แต่ละวิชาได้เกรดไม่ต่ำกว่า 4
  • สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากประเทศออสเตรเลีย จะต้องมีใบรับรองการศึกษา Australian Qualifications Framework (AQF) ที่ใช้ในการวัดระดับและจัดมาตรฐานการศึกษาของประเทศออสเตรเลีย
  • ใบรับรองอื่นๆ ที่เทียบเท่าตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ
หมายเหตุ: หากวุฒิการศึกษา หรือประกาศนียบัตรที่ได้รับเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ จะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษและได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการต่างประเทศ หรือสถานทูต โดยจะต้องรับรองเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อยืนยันว่าหลักสูตรที่นักศึกษาได้รับสามารถนำไปใช้ในการสมัครเรียนได้ทั่วโลก


คุณสมบัติผู้สมัคร


1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษา และกำลังรอผลการสอบประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเกรด 12 หรือประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า
2. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3. เป็นผู้ที่มีผู้รับรองว่าจะอุดหนุนค่าเล่าเรียน ค่าบำรุง ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษา
4. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งคัดทุกประการ หากปรากฏในภายหลังว่าขาดคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 1 ถึงข้อ 4 ข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษาทันที แม้มหาวิทยาลัยจะรับเข้าศึกษาแล้ว

หากพบว่ามีเงื่อนไขใดๆข้างต้นไม่ตรงตามข้อกำหนด ผู้สมัครจะถูกปฏิเสธการรับเข้าเรียนหรือสถานะของนักเรียนของเขาหรือเธอจะถูกยกเลิกทันที