เอกสารประกอบการรับสมัคร
(ปริญญาตรี)

เอกสารจำเป็นสำหรับที่ต้องส่งให้มหาวิทยาลัยก่อนการตอบรับการสมัคร
  • โรงเรียนไทย
1. หลักฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

- ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ใช้สำเนาใบ ปพ.๑ (5 ภาคการศึกษา)

- ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว ให้ใช้สำเนาใบ ปพ.๑ (6 ภาคการศึกษา) และสำเนาประกาศนียบัตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง (ปพ.๒)

- หรือประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่าการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

4. รูปถ่าย ขนาด 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 1 รูป

5. หลักฐานอื่นๆ ถ้ามี เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล จำนวน 1 ฉบับ

  • โรงเรียนนานาชาติ หรือจบการศึกษาจากต่างประเทศ
1. สำเนาผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 ฉบับ (แปลเป็นภาษาอังกฤษ และได้รับการรับรองจากสถานทูตของตนเอง หรือออกเป็นภาษาอังกฤษโดยโรงเรียนมัธยมหรือเทียบเท่า)

2. สำเนาใบรับรองมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตร หรือคุณสมบัติเทียบเท่าอื่นๆ ตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการของประเทศนั้นๆ หรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษหากออกเป็นภาษาอื่น และได้รับการรับรองจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง หรือสถานทูตในประเทศ

3. สำเนา Passport 1 ฉบับ (สำหรับผู้สมัครต่างชาติ)

4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

5. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

6. รูปถ่าย ขนาด 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 1 รูป

7. หลักฐานอื่นๆ ถ้ามี เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล จำนวน 1 ฉบับ


เอกสารประกอบการรับสมัคร
(นักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิต)

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญรับเทียบโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา โดยที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการเรียนการสอน ผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุ กรุณาเตรียมเอกสารดังนี้
  • สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Official Transcript) ที่สถาบันอุดมศึกษาเดิมออกให้เป็นทางการ จำนวน 1 ฉบับ
  • รายละเอียดประจำวิชา (Course Description) ของสถาบันอุดมศึกษาเดิม 1 ฉบับ