เกณฑ์การสอบคัดเลือกเข้าคณะ

เกณฑ์การคัดเลือกทั่วไปของผู้สมัคร

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษา และกำลังรอผลการสอบมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเกรด 12 หรือประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า

2. ได้คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป หรือหากได้คะแนนต่ำกว่า 2.50 มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับเข้าศึกษา โดยคำนวณผลการเรียนตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งต้องได้คะแนนเท่ากับ หรือมากกว่าร้อยละ 60

3. เข้ารับการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษในวันที่สมัครเข้าศึกษา

4. มีความตั้งใจที่จะศึกษา และมีความประพฤติพร้อมปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด


หลักสูตรนานาชาติอันดับ 1 ของประเทศไทยคณะบริหารธุรกิจ


เกณฑ์การรับเข้าศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการออกแบบและนวัตกรรมดิจิทัล

ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการทดสอบดังต่อไปนี้
 • เข้ารับการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ
 • ผู้สมัครต้องส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ไปยังคณะ เพื่อให้ทางคณะพิจารณา
 • ผู้สมัครต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์จากคณะ

 • เกณฑ์การรับเข้าศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

  ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการทดสอบดังต่อไปนี้
 • เข้ารับการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ
 • ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ตั้งแต่ 2.85 ขึ้นไป หรือ
 • สำหรับผู้สมัครที่ไม่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ต้องได้คะแนนการทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ของ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญตั้งแต่ 30 คะแนนขึ้นไป
 • คณะพยาบาลศาสตร์


  เกณฑ์การรับเข้าศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์

  ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการทดสอบดังต่อไปนี้
 • ผ่านการสอบโดยข้อสอบและการสัมภาษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์
 • มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติอาชญากรรมหรือประพฤติตนเสื่อมเสียที่อาจมีผลต่อภาพลักษณ์วิชาชีพพยาบาล มีความตั้งใจที่ใช้ความสามารถของตนในการที่จะศึกษา และปฏิบัติตนตามระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด
 • มีใบรับรองการตรวจ X-Ray ปอด, ตรวจเลือดหาไวรัสตับอักเสบบี, ภูมิคุ้มกัน (HBsAg & AntiHBs) โดยแพทย์ประจำโรงพยาบาล
 • เข้ารับการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์


  เกณฑ์การรับเข้าศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์

  ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการทดสอบดังต่อไปนี้
 • ผู้สมัครต้องทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ เพื่อเข้าศึกษาในวิชาดังกล่าว
  * (กรณีผู้สมัครมีคะแนน SAT (Mathematics) ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป หรือ SAT Level 2 (Mathematics) ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการยกเว้นการทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ และยกเว้นการเรียนปรับพื้นฐานวิชาแคลคูลัส)
  * (กรณีผู้สมัครมีคะแนน SAT (Physics) ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไปจะได้รับการยกเว้นการทดสอบวิชาฟิสิกส์ และยกเว้นการเรียนปรับพื้นฐานวิชาฟิสิกส์)
 • เข้ารับการทดสอบเพื่อวัดความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ

 • เกณฑ์การรับเข้าศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน วิชาเอกนักบินพาณิชย์ตรี

 • ผู้สมัครชายต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร และผู้สมัครหญิงต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร
 • ร่างกายไม่ผิดปกติหรือพิการด้านการได้ยินเสียง
 • คณะจะดำเนินตามขั้นตอนการนัดหมายสำหรับวันเวลาตรวจ เพื่อให้นักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาวิศวกรรมการบิน (Concentration Commercial Pilot (CPL)) (Class 1 Medical Assessment)

 • หมายเหตุ: ผู้ที่มีความประสงค์จะตรวจสุขภาพร่างกายและจิตวิทยา (Class 1 Medical Assessment) จะต้องแจ้งชื่อกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อนัดวันตรวจร่างกายกับทางโรงพยาบาลต่อไป

  เกณฑ์การรับเข้าศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน วิชาเอกซ่อมบำรุงอากาศยาน

 • ร่างกายไม่ผิดปกติหรือพิการด้านการได้ยินเสียง
 • คณะนิเทศศาสตร์


  เกณฑ์การรับเข้าศึกษาของคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารเชิงพาณิชย์อย่างสร้างสรรค์

  ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการทดสอบดังต่อไปนี้
 • เข้ารับการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ
 • ผ่านการสอบวิชาเฉพาะและทัศนคติทางนิเทศศาสตร์ รวมถึงการสอบสัมภาษณ์จากคณะนิเทศศาสตร์


 • เกณฑ์การรับเข้าศึกษาของคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารสร้างสรรค์

  ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการทดสอบดังต่อไปนี้
 • เข้ารับการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ
 • ผู้สมัครต้องส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยประกอบด้วยผลงานพื้นฐานการออกแบบนิเทศศิลป์ อาทิเช่น การวาดภาพเหมือน การลงสี การออกแบบต่างๆ งานภาพถ่าย ออกแบบตัวละคร ภาพประกอบหรือออกแบบการสื่อผสม ไปยังคณะ เพื่อให้ทางคณะพิจารณา
 • โอนย้ายจากสถาบันหรือมหาวิทยาลัยอื่น จะต้องส่งผลงานทางนิเทศศิลป์ต่อภาควิชานิเทศศิลป์ เพื่อพิจารณาโอนย้าย ภายในระยะเวลาของการรับสมัคร
 • ผู้สมัครต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์จากคณะ ผู้สมัครที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐานวาดภาพ ประมาณ 10 วัน ก่อนเปิดภาคการศึกษา


 • เกณฑ์การรับเข้าศึกษาของคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาจินตวิศวกรรมสื่อและการเป็นผู้ประกอบการ

  ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการทดสอบดังต่อไปนี้
 • เข้ารับการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ
 • ผู้สมัครต้องส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ไปยังคณะ เพื่อให้ทางคณะพิจารณา
 • ผู้สมัครต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์โดยอาจารย์จากทางคณะนิเทศศาสตร์
 • คณะดนตรี


  เกณฑ์การรับเข้าศึกษาของคณะดนตรี

  ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการทดสอบดังต่อไปนี้
 • เข้ารับการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ
 • ผู้สมัครต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์จากคณะดนตรี
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


  เกณฑ์การรับเข้าศึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

  ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการทดสอบดังต่อไปนี้
 • เข้ารับการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ
 • ผู้สมัครต้องส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ไปยังคณะ เพื่อให้ทางคณะพิจารณา
 • ผู้สมัครต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี


  เกณฑ์การรับเข้าศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

 • เข้ารับการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ
 • คณะศิลปศาสตร์


  เกณฑ์การรับเข้าศึกษาของคณะศิลปศาสตร์

 • เข้ารับการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ
 • คณะเทคโนโลยีชีวภาพ


  เกณฑ์การรับเข้าคณะเทคโนโลยีชีวภาพ

 • เข้ารับการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ
 • คณะนิติศาสตร์


  เกณฑ์การรับเข้าศึกษาของคณะนิติศาสตร์

  ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการทดสอบดังต่อไปนี้
 • เข้ารับการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ
 • ผ่านการสอบความถนัดทางนิติศาสตร์ และการสัมภาษณ์จากคณะนิติศาสตร์ •  

  Come to join with us!!


  THAILAND'S NO.1 INTERNATIONAL PROGRAM UNIVERSITY.


   

  We use cookies to improve user experience and analyze website traffic. By clicking “Accept“, you agree to our website's cookie use as described in our Privacy Policy You can change your cookie settings at any time by clicking Setting

  ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

  You can change your cookie settings at any time accept required cookies

  ยอมรับทั้งหมด
  จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

  บันทึกการตั้งค่า