เกณฑ์การรับเข้าศึกษา

เกณฑ์การคัดเลือกทั่วไปของผู้สมัคร

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษา และกำลังรอผลการสอบมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเกรด 12 หรือประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า

2. ได้คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป หรือหากได้คะแนนต่ำกว่า 2.50 มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับเข้าศึกษา โดยคำนวณผลการเรียนตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งต้องได้คะแนนเท่ากับ หรือมากกว่าร้อยละ 60

3. เข้ารับการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษในวันที่สมัครเข้าศึกษา

4. มีความตั้งใจที่จะศึกษา และมีความประพฤติพร้อมปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด


หลักสูตรนานาชาติอันดับ 1 ของประเทศไทยคณะบริหารธุรกิจ


สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

เกณฑ์การรับเข้าศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ:

ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการทดสอบดังต่อไปนี้
  • ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ตั้งแต่ 2.85 ขึ้นไป หรือ
  • สำหรับผู้สมัครที่ไม่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ต้องได้คะแนนการทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญตั้งแต่ 30 คะแนนขึ้นไป หรือ
  • เข้ารับการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ
  • คณะพยาบาลศาสตร์


    เกณฑ์การรับเข้าศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์

    ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการทดสอบดังต่อไปนี้
  • สอบผ่านการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์เท่านั้น
  • ส่วนสูงไม่ต่ากว่า 150 เซนติเมตร และน้าหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม
  • มีสุขภาพแข็งแรง มีใบรับรองการตรวจ - X-ray ปอด - ตรวจเลือดหาไวรัสตับอักเสบบี - ภูมิคุ้มกัน (HBsAg & AntiHBs) โดยแพทย์ประจำโรงพยาบาล
  • มีความประพฤติดี
  • ผ่านการสอบสัมภาษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
  • เข้ารับการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์


    เกณฑ์การรับเข้าศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน

    ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการทดสอบดังต่อไปนี้
  • สอบผ่านการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์เท่านั้น
  • ผู้สมัครต้องทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ เพื่อเข้าศึกษาในสาขาวิชาดังกล่าว (กรณีผู้สมัครมีคะแนน SAT (Mathematics) ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไปจะได้รับการยกเว้นการทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ และยกเว้นการเรียนปรับพื้นฐานวิชาแคลคูลัส)
  • ผู้สมัครต้องมีเกรดเฉลี่ยอย่างน้อย 2.50 ขึ้นไป
  • ผู้สมัครชายต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร และ ผู้สมัครหญิงต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร
  • มีใบรับรองการตรวจสุขภาพร่างกายและจิตวิทยา (Class 1 Medical Assessment) จากโรงพยาบาลกรุงเทพเท่านั้น
  • เข้ารับการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ

  • * หมายเหตุ ผู้ที่มีความประสงค์จะตรวจสุขภาพร่างกายและทางจิตวิทยา (Class 1 Medical Assessment) จะต้องแจ้งชื่อกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อนัดวันตรวจร่างกายกับทางโรงพยาบาลกรุงเทพ
    คณะนิเทศศาสตร์


    1. สำหรับผู้สมัครที่มีความประสงค์เข้าศึกษาใน 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการโฆษณา สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัล และสาขาวิชาการสร้างสรรค์และการจัดการงานแสดง ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการทดสอบดังต่อไปนี้

  • ผ่านการสอบวิชาเฉพาะทางนิเทศศาสตร์
  • สำหรับผู้สมัครที่ผ่านการสอบข้อที่ 1 ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์จากคณะนิเทศศาสตร์ด้วย
  • เข้ารับการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ


  • 2. สำหรับผู้สมัครที่มีความประสงค์เข้าศึกษาใน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ และสาขาวิชากระบวนการจินตภาพคอมพิวเตอร์ ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการทดสอบดังต่อไปนี้

  • สำหรับผู้สมัครที่ผ่านการสอบข้อที่ 1 ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์จากคณะนิเทศศาสตร์ด้วย
  • โอนย้ายจากสถาบันหรือมหาวิทยาลัยอื่น จะต้องส่งผลงานทางนิเทศศิลป์ต่อภาควิชานิเทศศิลป์ เพื่อพิจารณาโอนย้าย ภายในระยะเวลาของการรับสมัคร
  • ผู้สมัครที่ผ่านทดสอบข้อที่ 1 หรือ ข้อที่ 2 จะต้องผ่านการสัมภาษณ์จากคณะด้วย
  • เข้ารับการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ
  • คณะดนตรี


    เกณฑ์การรับเข้าศึกษาของคณะดนตรี

    ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการทดสอบดังต่อไปนี้
  • ผ่านการสอบข้อเขียนทฤษฏีทางดนตรี
  • ผ่านการสอบปฏิบัติทางดนตรี (ตามประเภทอุปกรณ์ที่เลือก)
  • เข้ารับการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ
  • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


    เกณฑ์การรับเข้าศึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

    ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการทดสอบดังต่อไปนี้
  • ผ่านการสอบข้อเขียนความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • เข้ารับการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ
  • คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี


    เกณฑ์การรับเข้าศึกษาของคณะวิทยาศาสรต์ และเทคโนโลยี

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษา และกำลังรอผลการจบจากการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเกรด 12 หรือประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า
  • เข้ารับการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ
  • คณะศิลปศาสตร์


    เกณฑ์การรับเข้าศึกษาของคณะศิลปศาสตร์:

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษา และกำลังรอผลการจบจากการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเกรด 12 หรือประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า
  • เข้ารับการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ
  • คณะเทคโนโลยีชีวภาพ


    คณะเทคโนโลยีชีวภาพ:

  • สอบผ่านการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์เท่านั้น
  • เข้ารับการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ
  • คณะนิติศาสตร์


    เกณฑ์การรับเข้าศึกษาของคณะนิติศาสตร์

    ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการทดสอบดังต่อไปนี้
  • ผ่านการสอบข้อเขียนความถนัดทางนิติศาสตร์
  • สำหรับผู้สมัครที่ผ่านการสอบข้อที่ 1 ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์จากคณะนิติศาสตร์ด้วย
  • เข้ารับการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ  •  

    Come to join with us!!


    THAILAND'S NO.1 INTERNATIONAL PROGRAM UNIVERSITY.