เกณฑ์การคัดเลือกทั่วไปของผู้สมัคร

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษา และกำลังรอผลการสอบมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเกรด 12 หรือประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า
2. เข้ารับการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษในวันที่สมัครเข้าศึกษา หรือวิชาอื่นๆ ตามที่คณะกำหนด
3. คะแนนสอบเพิ่มเติม (ถ้ามี)

 • คะแนน TOELF ตั้งแต่ 60 (iBT) ขึ้นไป (มีอายุไม่เกิน 2 ปี)
 • คะแนน IELTS ตั้งแต่ 5.0 ขึ้นไป (มีอายุไม่เกิน 2 ปี)
 • คะแนน SAT (Mathematics) ตั้งแต่ 500 ขึ้นไป (มีอายุไม่เกิน 2 ปี)
 • คะแนน SAT (Reading and Writing) ตั้งแต่ 600 ขึ้นไป (มีอายุไม่เกิน 2 ปี)

หมายเหตุ :

 • ผู้สมัครที่มีคะแนน TOELF ตั้งแต่ 60 (iBT) คะแนนขึ้นไป หรือผลคะแนน IELTS ตั้งแต่ 5.0 ขึ้นไป จะได้รับการยกเว้นการเรียนหลักสูตรแบบเข้มวิชาภาษาอังกฤษ โดยจะต้องแสดงต้นฉบับ หรือสำเนาใบคะแนน ต่อเจ้าหน้าที่ในวันยื่นสมัคร
 • ผู้สมัครที่มีผลคะแนน SAT (Mathematics) ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป จะต้องลงเรียนหลักสูตรแบบเข้มวิชาคณิตศาสตร์ 15 ชั่วโมง
 • ผู้ที่สมัครที่ผลคะแนน SAT (Reading and Writing) รวมกัน 600 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการยกเว้นการเรียนหลักสูตรแบบเข้มวิชาภาษาอังกฤษ โดยจะต้องแสดงต้นฉบับ หรือสำเนาใบคะแนน ต่อเจ้าหน้าที่ในวันยื่นสมัครหลักสูตรนานาชาติอันดับ 1 ของประเทศไทย


 


คณะบริหารธุรกิจ


เกณฑ์การรับเข้าศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ 

ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการทดสอบดังต่อไปนี้

 • เข้ารับการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ

สำหรับสาขาวิชาการออกแบบและนวัตกรรมดิจิทัล (โปรแกรมใหม่)

ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการทดสอบดังต่อไปนี้

 • เข้ารับการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ
 • ผู้สมัครต้องส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) หรือคลิปวีดิโอแนะนำตนเอง เพื่อให้ทางคณะพิจารณา
 • ผู้สมัครต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์จากคณะ

สำหรับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการทดสอบดังต่อไปนี้

 • เข้ารับการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ
 • ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ตั้งแต่ 2.85 ขึ้นไป 
คณะพยาบาลศาสตร์


เกณฑ์การรับเข้าศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์

ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการทดสอบดังต่อไปนี้

 • เข้ารับการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ
 • อายุ 17 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ไม่จำกัดอายุ)
 • น้ำหนักอย่างน้อย 40 กิโลกรัม และส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม.
 • ไม่จำกัดสถานภาพการสมรส
 • สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทั้งสายวิทย์ สายศิลป์ หรืออื่นๆ) หรือเทียบเท่า หรือ
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (หรือเทียบเท่า) ในสาขาอื่นๆ
 • มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติอาชญากรรมหรือประพฤติตนเสื่อมเสียที่อาจมีผลต่อภาพลักษณ์วิชาชีพพยาบาล มีความตั้งใจที่ใช้ความสามารถของตนในการที่จะศึกษา และปฏิบัติตนตามระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด
 • มีใบรับรองการตรวจ X-Ray ปอด, ตรวจเลือดหาไวรัสตับอักเสบบี, ภูมิคุ้มกัน (HBsAg & AntiHBs) ตาบอดสี และตรวจสุขภาพจิต โดยแพทย์ประจำโรงพยาบาลเท่านั้น
 • ผ่านการสอบโดยข้อสอบและการสัมภาษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์


เกณฑ์การรับเข้าศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการทดสอบดังต่อไปนี้

 • เข้ารับการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ
 • ผู้สมัครต้องทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ เพื่อเข้าศึกษาในวิชาดังกล่าว
  * กรณีผู้สมัครมีคะแนน SAT (Mathematics) ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป หรือ SAT Level 2 (Mathematics) ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการยกเว้นการทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ และยกเว้นการเรียนปรับพื้นฐานวิชาแคลคูลัส
  * กรณีผู้สมัครมีคะแนน SAT (Physics) ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไปจะได้รับการยกเว้นการทดสอบวิชาฟิสิกส์ และยกเว้นการเรียนปรับพื้นฐานวิชาฟิสิกส์

สำหรับสาขาวิชาวิศวกรรมการบิน วิชาเอกนักบินพาณิชย์ตรี

ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการทดสอบเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

 • ร่างกายไม่ผิดปกติหรือพิการทางด้านการได้ยินเสียง
 • ผู้สมัครชายต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร และผู้สมัครหญิงต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร
 • ผู้สมัครจะต้องผ่านการทดสอบทางสภาพร่างกายและจิตใจ (Class 1 Medical Assessment) ซึ่งดำเนินการโดยโรงพยาบาลกรุงเทพ หรือโรงพยาบาลสมิติเวช หรือกองทัพอากาศ
 • คณะจะติดตามกระบวนการนัดหมายวันและเวลาสำหรับการทดสอบ (Class 1 Medical Assessment) กับทางศูนย์สอบมาตรฐาน

หมายเหตุ: ผู้ที่มีความประสงค์จะตรวจสุขภาพร่างกายและจิตวิทยา (Class 1 Medical Assessment) จะต้องแจ้งชื่อกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อนัดวันตรวจร่างกายกับทางโรงพยาบาลต่อไป

สำหรับสาขาวิชาวิศวกรรมการบิน วิชาเอกซ่อมบำรุงอากาศยาน

ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการทดสอบเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

 • ร่างกายไม่ผิดปกติหรือพิการทางด้านการได้ยินเสียง
คณะนิเทศศาสตร์


เกณฑ์การรับเข้าศึกษาของคณะนิเทศศาสตร์ 

ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการทดสอบดังต่อไปนี้

 • เข้ารับการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ

สำหรับสาขาวิชาจินตวิศวกรรมสื่อและการเป็นผู้ประกอบการ (โปรแกมใหม่)

ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการทดสอบเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

 • ผู้สมัครต้องส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) หรือคลิปวีดิโอแนะนำตนเอง เพื่อให้ทางคณะพิจารณา
 • ผู้สมัครต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์โดยอาจารย์จากทางคณะนิเทศศาสตร์

สำหรับสาขาวิชาการสื่อสารเชิงพาณิชย์อย่างสร้างสรรค์

ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการทดสอบเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

 • ผู้สมัครต้องผ่านการสอบวิชาเฉพาะทางนิเทศศาสตร์
 • ผู้สมัครต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์โดยอาจารย์จากทางคณะนิเทศศาสตร์

สำหรับสาขาวิชาการออกแบบสื่อสารสร้างสรรค์

ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการทดสอบเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

 • ผู้สมัครต้องส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยประกอบด้วยผลงานพื้นฐานการออกแบบนิเทศศิลป์ อาทิเช่น การวาดภาพเหมือน การลงสี การออกแบบต่างๆ งานภาพถ่าย ออกแบบตัวละคร ภาพประกอบหรือออกแบบการสื่อผสม เพื่อให้ทางคณะพิจารณา
 • ผู้สมัครทุกคนที่ผ่านการสัมภาษณ์กับทางคณะ จะต้องเรียนหลักสูตรการวาดภาพแบบเร่งรัดประมาณ 10 วันก่อนเปิดภาคเรียน
คณะดนตรี


เกณฑ์การรับเข้าศึกษาของคณะดนตรี

ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการทดสอบดังต่อไปนี้

 • เข้ารับการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ
 • ผู้สมัครต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์จากคณะดนตรี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


เกณฑ์การรับเข้าศึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการทดสอบดังต่อไปนี้

 • เข้ารับการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ
 • ผู้สมัครต้องส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่เกี่ยวกับสถาปัตยกรรม ศิลปะ การออกแบบ ที่แสดงถึงความสนใจ และความสามารถ เพื่อให้ทางคณะพิจารณา สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำผลงานที่ http://www.arch.au.edu/portfolio-requirements
 • ผู้สมัครต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี


เกณฑ์การรับเข้าศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการทดสอบดังต่อไปนี้

 • เข้ารับการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ
คณะศิลปศาสตร์


เกณฑ์การรับเข้าศึกษาของคณะศิลปศาสตร์

ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการทดสอบดังต่อไปนี้

 • เข้ารับการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ


เกณฑ์การรับเข้าคณะเทคโนโลยีชีวภาพ

ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการทดสอบดังต่อไปนี้

 • เข้ารับการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ
คณะนิติศาสตร์


เกณฑ์การรับเข้าศึกษาของคณะนิติศาสตร์

ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการทดสอบดังต่อไปนี้

 • เข้ารับการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ 

Come to join with us!!


THAILAND'S NO.1 INTERNATIONAL PROGRAM UNIVERSITY.