เกณฑ์การสอบคัดเลือกเข้าคณะ

เกณฑ์การคัดเลือกทั่วไปของผู้สมัคร

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษา และกำลังรอผลการสอบมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเกรด 12 หรือประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า

2. ได้คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป หรือหากได้คะแนนต่ำกว่า 2.50 มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับเข้าศึกษา โดยคำนวณผลการเรียนตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งต้องได้คะแนนเท่ากับ หรือมากกว่าร้อยละ 60

3. เข้ารับการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษในวันที่สมัครเข้าศึกษา

4. มีความตั้งใจที่จะศึกษา และมีความประพฤติพร้อมปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด


หลักสูตรนานาชาติอันดับ 1 ของประเทศไทยคณะบริหารธุรกิจ


สาขาวิชาการออกแบบและนวัตกรรมดิจิทัล

เกณฑ์การรับเข้าศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ:

ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการทดสอบดังต่อไปนี้
 • ผู้สมัครต้องส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ไปยังคณะ เพื่อให้ทางคณะพิจารณา
 • ผู้สมัครต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์จากคณะ
 • เข้ารับการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

  เกณฑ์การรับเข้าศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ:

  ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการทดสอบดังต่อไปนี้
 • ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ตั้งแต่ 2.85 ขึ้นไป หรือ
 • สำหรับผู้สมัครที่ไม่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ต้องได้คะแนนการทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญตั้งแต่ 30 คะแนนขึ้นไป หรือ
 • เข้ารับการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ
 • คณะพยาบาลศาสตร์


  เกณฑ์การรับเข้าศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์

  ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการทดสอบดังต่อไปนี้
 • สอบผ่านการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์เท่านั้น
 • ส่วนสูงไม่ต่ากว่า 150 เซนติเมตร และน้าหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม
 • มีสุขภาพแข็งแรง มีใบรับรองการตรวจ - X-ray ปอด - ตรวจเลือดหาไวรัสตับอักเสบบี - ภูมิคุ้มกัน (HBsAg & AntiHBs) โดยแพทย์ประจำโรงพยาบาล
 • มีความประพฤติดี
 • ผ่านการสอบสัมภาษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
 • เข้ารับการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์


  เกณฑ์การรับเข้าศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน

  ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการทดสอบดังต่อไปนี้
 • สอบผ่านการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์เท่านั้น
 • ผู้สมัครต้องทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ เพื่อเข้าศึกษาในสาขาวิชาดังกล่าว (กรณีผู้สมัครมีคะแนน SAT (Mathematics) ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไปจะได้รับการยกเว้นการทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ยกเว้นการเรียนปรับพื้นฐานวิชาแคลคูลัส และยกเว้นการเรียนวิชาแคลคูลัสเบื้องต้น)
 • ผู้สมัครต้องมีเกรดเฉลี่ยอย่างน้อย 2.50 ขึ้นไป
 • ผู้สมัครชายต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร และ ผู้สมัครหญิงต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร
 • มีใบรับรองการตรวจสุขภาพร่างกายและจิตวิทยา (Class 1 Medical Assessment) จากโรงพยาบาลกรุงเทพเท่านั้น
 • เข้ารับการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ

 • * หมายเหตุ ผู้ที่มีความประสงค์จะตรวจสุขภาพร่างกายและทางจิตวิทยา (Class 1 Medical Assessment) จะต้องแจ้งชื่อกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อนัดวันตรวจร่างกายกับทางโรงพยาบาลกรุงเทพ
  คณะนิเทศศาสตร์


  เกณฑ์การรับเข้าศึกษาของคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารเชิงพาณิชย์อย่างสร้างสรรค์

  ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการทดสอบดังต่อไปนี้
 • ผ่านการสอบวิชาเฉพาะทางนิเทศศาสตร์
 • สำหรับผู้สมัครที่ผ่านการสอบข้อที่ 1 ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์จากคณะนิเทศศาสตร์ด้วย
 • เข้ารับการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ


 • เกณฑ์การรับเข้าศึกษาของคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารสร้างสรรค์

  ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการทดสอบดังต่อไปนี้
 • สำหรับผู้สมัครที่ผ่านการสอบข้อที่ 1 ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์จากคณะนิเทศศาสตร์ด้วย
 • โอนย้ายจากสถาบันหรือมหาวิทยาลัยอื่น จะต้องส่งผลงานทางนิเทศศิลป์ต่อภาควิชานิเทศศิลป์ เพื่อพิจารณาโอนย้าย ภายในระยะเวลาของการรับสมัคร
 • ผู้สมัครที่ผ่านทดสอบข้อที่ 1 หรือ ข้อที่ 2 จะต้องผ่านการสัมภาษณ์จากคณะด้วย
 • เข้ารับการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ


 • เกณฑ์การรับเข้าศึกษาของคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาจินตวิศวกรรมสื่อและการเป็นผู้ประกอบการ

  ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการทดสอบดังต่อไปนี้
 • ผู้สมัครต้องส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ไปยังคณะ เพื่อให้ทางคณะพิจารณา
 • ผู้สมัครต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์จากคณะ
 • เข้ารับการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ
 • คณะดนตรี


  เกณฑ์การรับเข้าศึกษาของคณะดนตรี

  ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการทดสอบดังต่อไปนี้
 • ผ่านการสอบข้อเขียนทฤษฏีทางดนตรี
 • ผ่านการสอบปฏิบัติทางดนตรี (ตามประเภทอุปกรณ์ที่เลือก)
 • เข้ารับการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


  เกณฑ์การรับเข้าศึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

  ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการทดสอบดังต่อไปนี้
 • ผ่านการสอบข้อเขียนความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • เข้ารับการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ
 • คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี


  เกณฑ์การรับเข้าศึกษาของคณะวิทยาศาสรต์ และเทคโนโลยี

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษา และกำลังรอผลการจบจากการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเกรด 12 หรือประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า
 • เข้ารับการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ
 • คณะศิลปศาสตร์


  เกณฑ์การรับเข้าศึกษาของคณะศิลปศาสตร์:

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษา และกำลังรอผลการจบจากการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเกรด 12 หรือประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า
 • เข้ารับการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ
 • คณะเทคโนโลยีชีวภาพ


  คณะเทคโนโลยีชีวภาพ:

 • สอบผ่านการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์เท่านั้น
 • เข้ารับการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ
 • คณะนิติศาสตร์


  เกณฑ์การรับเข้าศึกษาของคณะนิติศาสตร์

  ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการทดสอบดังต่อไปนี้
 • ผ่านการสอบข้อเขียนความถนัดทางนิติศาสตร์
 • สำหรับผู้สมัครที่ผ่านการสอบข้อที่ 1 ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์จากคณะนิติศาสตร์ด้วย
 • เข้ารับการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ •  

  Come to join with us!!


  THAILAND'S NO.1 INTERNATIONAL PROGRAM UNIVERSITY.