หลักเกณฑ์การเทียบวิชา


คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เทียบโอนผลการเรียน

1. เป็นหรือเคยเป็นนักศึกษาในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าทั้งในและต่างประเทศ
2. ไม่เป็นผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ในคณะและสาขาวิชาของสถาบันการศึกษาเดิม เนื่องจากผลการศึกษาเฉลี่ยตลอดการศึกษาต่ำกว่า 2.00

หลักเกณฑ์การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตระดับปริญญาตรี

1. เป็นรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่ทบวงมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมายรับรอง
2. เป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาที่ขอเทียบ
3. เป็นรายวิชาที่สอบไล่ได้ระดับคะแนนตัวอักษรไม่ต่ำกว่า “C” หรือแต้มระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่า
4. สามารถเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกิน ½ ของจำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน หรือไม่เกิน 72 หน่วยกิต
5. รายวิชาที่เทียบโอนจากต่างสถาบันอุดมศึกษา หรือรายวิชาที่เทียบโอนจากโครงการ นักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ให้แสดงผลการศึกษาของรายวิชาที่เทียบโอนได้เป็นระดับคะแนนตัวอักษร “TR” โดยแยกรายวิชารับโอนไว้ส่วนหนึ่งต่างหาก และไม่นำมาคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

ระดับบัณฑิตศึกษา

1. เป็นรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรือเทียบเท่าที่ทบวงมหาวิทยาลัย
2. เป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาที่ขอเทียบ
3. เป็นรายวิชาที่สอบไล่ได้ระดับคะแนนตัวอักษรไม่ต่ำกว่า "B" หรือแต้มระดับคะแนน 3.00 หรือเทียบเท่า
4. สามารถเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกิน 1/3 ของจำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน
5. รายวิชาที่เทียบโอนจากต่างสถาบันอุดมศึกษา หรือรายวิชาที่เทียบโอนจากโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ให้แสดงผลการศึกษาของรายวิชาที่เทียบโอนได้เป็นระดับคะแนนตัวอักษร "TR" โดยแยกรายวิชารับโอนไว้ส่วนหนึ่งต่างหาก และไม่นำมาคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

หมายเหตุ • ส่งเอกสารผลการเรียน คำอธิบายรายละเอียดวิชา กรอกรายละเอียดฟอร์มขอเทียบโอนหน่วยกิตที่ศูนย์รับสมัครของมหาวิทยาลัยได้ทั้ง 2 วิทยาเขต (วิทยาเขตสุวรรณภูมิ หรือวิทยาเขตหัวหมาก)
• ค่าเทียบโอนรายวิชาปริญญาตรีเก็บตามค่าเรียนจริงตามรายวิชา
• ระยะเวลาดำเนินการตรวจสอบผลเทียบโอน 3 อาทิตย์