สาขาวิชาการโฆษณาสาขาวิชาการโฆษณาของคณะนิเทศศาสตร์มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับสื่อโฆษณาและธุรกิจโฆษณาในรูปแบบต่าง ๆ และให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้ความรู้ด้านการโฆษณาและหลักการตลาดเมื่อพวกนักศึกษาได้ฝึกอาชีพ นักศึกษาต้องเข้าใจว่าวัฒนธรรมและจริยธรรมจะมีบทบาทสำคัญในการโฆษณาอย่างไรเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในและต่างประเทศ

วัตถุประสงค์ของเรา
ผลิตบัณฑิตที่มีลักษณะความรู้และทักษะดังนี้

มีคุณธรรมจริยธรรมจิตสำนึกสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ

มีความรู้ด้านวิชาการทักษะและประสบการณ์เชิงปฏิบัติที่ดีในด้านการโฆษณาศิลปะการสื่อสารการจัดการและธุรกิจและสามารถทำงานในสาขาธุรกิจโฆษณาและการสื่อสารในสังคม

มีทักษะในการวิเคราะห์สถานการณ์โดยใช้ความรู้การใช้เหตุผลและการตัดสินอย่างเหมาะสมเมื่อพบสถานการณ์ในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

มีบุคลิกภาพดีมีมารยาททางสังคมที่ดีและสามารถทำงานร่วมกับผู้คนในทุกระดับได้อย่างเหมาะสม – สามารถพัฒนาตนเองด้านวิชาการและวิชาชีพได้อย่างต่อเนื่อง

มีความรู้และความสามารถในการใช้คณิตศาสตร์พื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผนการจัดการและการพัฒนา

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะภาษาอังกฤษและสามารถสื่อสารผ่านทางวัฒนธรรมได้

มีความคิดสร้างสรรค์และทักษะการสื่อสารเพื่อการนำเสนอ

สาขาวิชาการโฆษณา

นักเรียนจะได้เรียนรู้สื่อโฆษณาและธุรกิจโฆษณาในรูปแบบต่าง ๆ และได้พัฒนาทักษะต่างๆที่จะสามารถแข่งขันได้ทั้งในและต่างประเทศ
f เน้นการเรียนการสอนที่ให้ลงมือปฏิบัติจริง จากโจทย์ลูกค้าจริง

s นักศึกษาสามารถสร้างแบรนด์และธุรกิจของตนเองได้

s มีเครือข่ายที่แข็งแกร่งกับบริษัท แบรนด์ และเอเจนซี่โฆษณาต่างๆหลังเรียนจบ


ติดตามเรา


ภาคเรียนที่ 1

70,150


ชื่อปริญญา

นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)

คณะ

คณะนิเทศศาสตร์

สาขา

สาขาวิชาการโฆษณาตลอดหลักสูตร

4 ปี

478,800


apply-now-306×354

ภาพกิจกรรม