สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์


เกี่ยวกับ CAPR
สาขาวิชาประชาสัมพันธ์ (PR) เป็นหนึ่งในหกแผนกของ Albert Laurence School of Communication Arts (CA); ดังนั้นเราชอบที่จะเรียกตัวเองว่า CAPR เกี่ยวกับการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาการประชาสัมพันธ์ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงวิธีการสื่อสารเป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ที่จะก้าวไปไกลกว่าแบบดั้งเดิมและกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างข่าว
ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มการสื่อสาร CAPR ได้ออกแบบหลักสูตรเพื่อให้นักเรียนสามารถรับมือกับความ ท้าทายที่พวกเขาจะต้องเผชิญในฐานะผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

มีเครือข่ายและความร่วมมือกับองค์กรทั้งระดับชาติและนานาชาติ
มีบรรยาการการเรียน-การสอนที่เป็นกันเอง รวมถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรมากมาย
มุ่งเน้นการเรียนรู้จากทั้งนักวิชาการและนักวิชาชีพด้านการสื่อสาร
มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถทั้งด้านวิชาความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง

พีอาร์ คืองาน “ประชาสัมพันธ์” อันเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

การประชาสัมพันธ์เป็นหัวใจหลักในการบริหารเพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายและพร้อมรับมือเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่สามารถเกิดขึ้นได้เสมอ การประชาสัมพันธ์ยังมีส่วนช่วยให้องค์กรสามารถสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก อาทิ ผู้ร่วมลงทุน พนักงาน ลูกค้า สื่อมวลชน ประชาชน เป็นต้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลกลุ่มดังกล่าว อันนำไปสู่ความสอดคล้องระหว่างจุดมุ่งหมายขององค์กรกับความคาดหวังของสาธารณชน นับได้ว่าเป็นสาขาความรู้ที่มีอยู่อย่างกว้างขวางทั้งในบริษัทขนาดเล็กและองค์กรขนาดใหญ่ รวมไปถึงบริษัทห้างร้านหรือแม้กระทั่งองค์กรเพื่อไม่แสวงหาผลประโยชน์

ติดตามเรา


ภาคเรียนที่ 1

67,150


ชื่อปริญญา

นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)

คณะ

คณะนิเทศศาสตร์

สาขา

สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ตลอดหลักสูตร

4 ปี

492,450


apply-now-306×354

ภาพกิจกรรม

ผลงานศิษย์เก่า

Trirananda Leelahawong ID 4817022

Brand Communication Manager : L’OREAL Thailand
- Public Relations Manager : L’OREAL Thailand (2016-2018)
Sky-rocketed ‘URBAN DECAY’ on top of mind of key KOLs and created digital buzz; as of end 2017, ‘URBAN DECAY’ held No.1 in Makeup buzz for Selective market
- Senior Product Manager – Maybelline New York (2015-2016)
As special project manager to lead THE FACE THAILAND Season 2 program gaining massive share-of-voice both offline & online
- Account Executive for International Client Services Group At Far East DDB

Worachat Thamrongvarangkulg ID 5314682

Travel Blogger / Content Creator เพจ “ไปอยู่ไหนมา”
TV host (TV Digital / Travel Channel Thailand)
AIS Ambassador
Cabin crew at Bangkok airways
Number of followers/Likes etc. : 200,000 across all platforms