สาขาวิชา
การออกแบบนิเทศศิลป์


VCD คือสาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ เป็นสาขาวิชาที่สร้างสรรค์และออกแบบการสื่อสารด้วยภาพ โดยพัฒนามาจากค้นคว้า การผสมผสานทางความคิดจินตนาการ และข้อมูล ให้กลายเป็นภาพหรือรูปที่อ่านหรือดูได้ ซึ่งรวมๆไปถึงสัญลักษณ์, สื่อการพิมพ์, การถ่ายภาพ, ภาพประกอบ, การออกแบบกราฟิก

อาชีพหลังจบจากสาขาการออกแบบนิเทศศิลป์
หลังจากเรียนจบผู้สำเร็จการศึกษาจะสามารถเป็นนักออกแบบสิ่งพิมพ์, การออกแบบหนังสือและบรรณาธิการ, การออกแบบการสื่อสารการตลาด, การออกแบบภาพลักษณ์, การออกแบบโฆษณา, การออกแบบอัตลักษณ์, การออกแบบบรรจุภัณฑ์, การออกแบบนิทรรศการ และสิ่งแวดล้อม, การออกแบบข้อมูล, การภาพเคลื่อนไหว, การออกแบบเวปไซด์, การออกแบบอินเทอเฟส, การออกแบบตัวอักษร, การถ่ายภาพ, การสร้างภาพประกอบ และอื่นๆอีกมากมาย

สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

เป็นหลักสูตรนานาชาติที่เดียวในประเทศ ผลิตดีไซเนอร์ที่เก่งการตลาด ที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ผสานการตลาด เพื่อนำไปประกอบธุรกิจได้จริง
เป็นสาขาวิชาที่มีเครือข่ายศิษย์เก่ามากมาย ที่เป็นเจ้าของธุรกิจและเป็นนักสร้างสรรค์ที่ประสบความ สำเร็จในวงการ รวมแล้วมากกว่า 20 รุ่น
เป็นสาขาวิชาที่มีโจทย์จากลูกค้า ภาคธุรกิจและภาคประชาสังคม มาให้ลองทำดูจริงๆ เน้นการเรียนจาการลงมือทำด้วยภาษาอังกฤษ
เรามีอาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษาดูแลอย่างใกล้ชิด

VCD หลักสูตรนานาชาติสาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ คือสาขาที่เราเชื่อว่าทุกความสร้างสรรค์คือมูลค่าที่ออกแบบได้ เราสอนให้เรียนรู้ทั้งภาคปฎิบัติและทฤษฎีนับ จากเรื่องธุรกิจสู่การออกแบบสร้างสรรค์โจทย์จริงๆ จากอาจารย์ ผู้มีประสบการณ์ อีกทั้งมีเครือข่ายศิษย์เก่ามากมายทั้งด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมออกแบบที่คอยสนับสนุนน้องๆในอนาคตอีกด้วย

ติดตามเรา


ภาคเรียนที่ 1

74,250


ชื่อปริญญา

หลักสูตรศิลปกรรมศาตรบัณฑิต (ศป.บ.)

คณะ

คณะนิเทศศาสตร์

สาขา

สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ตลอดหลักสูตร

4 ปี

525,200


ภาพกิจกรรม

ผลงานของนักศึกษา

ผลงานศิษย์เก่า

Mr.Thanawat Sakdawisarak ID - 4910596
Career - Illustrator
Company - Bloody Hell Big Head
Facebook: BloodyhellBighead


Vcd experiences:
My experience when I studied in VCD. I thinks it is a good environment, friends and also the basic before we are going into the real place.

Ms. Kornnisa Mongkolpornu-dom
ID – 5114430
Career - Founder & Creative Thinker
Founder and Creative thinker of Unmelt Co-founder of Printo, Label and Sticker Studio

Vcd experiences:
I have learned that good design is not something that comes right at the beginning, but is a process of conceptual thinking in order to create something that can visually communicate to the real world. It is impossible to remember everything that has been studied in college, however two things I have learned that are really important in the field of visual communication design are conceptual development with professional execution. If every student works hard and does every project with full effort, I am sure that their future will be off to a great start. My 4 years of study have truly been beneficial to my business endeavors. I am currently running 2 businesses, Unmelt, a lifestyle product brand and Printo, a sticker printing shop. I’d like to thank all lecturers in the department who have helped shaped the person I am today.

Instagram/Facebook: Printolabel Facebook: unmeltcase Instagram: unmelt