สาขาวิชากระบวนจินตภาพคอมพิวเตอร์
สาขาวิชา
กระบวนจินตภาพคอมพิวเตอร์

สาขาวิชากระบวนจินตภาพคอมพิวเตอร์ ที่สร้างด้วยคอมพิวเตอร์มีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความกระตือรือร้นในการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิก แอนิเมชั่น วิชวลเอฟเฟกต์ และผู้ที่ทำงานในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ผู้สำเร็จการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของงานและผลกระทบที่มีต่อสังคมเพราะพวกเขาเป็นนักออกแบบที่มีจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านการสร้างภาพด้วยคอมพิวเตอร์

สาขาวิชากระบวนจินตภาพคอมพิวเตอร์

นักศึกษาจะได้พัฒนาความรู้ด้านศิลปะ และมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังเข้าใจรูปแบบการทำธุรกิจ สามารถไปเป็นผู้ประกอบการได้

หลังเรียนจบแล้วสามารถไปทำงานในหลายๆสาขาอาชีพ เช่น visual development, Story development, Storyboard artist, character designer, 3D modeler animator, character rigging และอื่นๆในสาขางานแอนิเมชั่น

ด้านเทคนิคพิเศษทางภาพยนตร์ (วิชวล เอฟเฟค) จบแล้วไปทำงานด้าน visual development, conceptual artist, Storyboard artist, Keying artist, CG artist, sound editor, 3D Artist, visual effect artist หรือถ้าสนใจเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ก็สามารถไปทำได้เนื่องจากมีความเข้าใจขั้นตอนการสร้างและผลิตภาพยนตร์อย่างดี

ติดตามเรา


ภาคเรียนที่ 1

73,250


ชื่อปริญญา

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)

คณะ

คณะนิเทศศาสตร์

สาขา

สาขาวิชากระบวนจินตภาพคอมพิวเตอร์ตลอดหลักสูตร

4 ปี

617,400


apply-now-306×354
 
 

ภาพกิจกรรม

ผลงานของนักศึกษา