คณะนิติศาสตร์


 

ตราสัญลักษณ์ของคณะเราเตือนเราว่า เราเป็นใครและเป็นหลักการพื้นฐานของบุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าของคณะเรา

“เกราะ” เป็นสัญลักษณ์การป้องกันความมีชื่อของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติและคาทอลิกแห่งแรกในประเทศไทยภายใต้บริบท “สถาบันพี่น้องของจังหวัดนักบุญคาเบรียลแห่งประเทศไทย”

"คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ" บนแถบสีน้ำเงิน เป็นสัญลักษณ์การเป็นคณะที่แปดของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ที่สถาปนาขึ้นในปี 1992

“ ระดับทอง” เป็นสัญลักษณ์แห่งความยุติธรรม ซึ่งเป็นหนึ่งในคุณธรรมหลักสี่ประการ อันเป็นรูปสัญลักษณ์สากลขององค์การที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและความยุติธรรม สัจพจน์ทางกฎหมายที่ว่า “ ความยุติธรรมเกิดขึ้นได้ไม่ว่าในสถานการณ์รูปแบบใด” หมายถึง “จงทำให้ความยุติธรรมบังเกิดขึ้น แม้ว่าสวรรค์จะล่มสลาย”

“ หลักจรรยาบรรณ” กำหนดให้คณะนิติศาสตร์และนักศึกษาเป็นนักวิชาการที่พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องทั้งในเชิงวิชาการและทั่วไป และทักษะวิชาชีพซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต

"การปฏิบัติตามกฎหมายด้วยความยุติธรรม" เป็นปรัชญาหลักของคณะนิติศาสตร์ของเรา ซึ่งมีความหมายว่า "การปฏิบัติตามกฎหมายต้องต้องยึดมั่นในความยุติธรรม" ภาษิตกฎหมายบทนี้เตือนให้นักวิชาชีพกฏหมายแสวงหาและเชื่อถือในความยุติธรรมยิ่งกว่าตัวบทกฎหมาย

สีของโรงเรียนคือสีน้ำเงินและขาว “สีขาว” เป็นตัวแทนของความบริสุทธิ์และความยุติธรรม “สีฟ้า” เป็นสัญลักษณ์ของความจริงและความสงบสุข นักศึกษากฎหมายของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจักต้องดำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีแห่งความยุติธรรมและความจริง และจงให้หลักการนี้มาก่อนผลประโยชน์ส่วนตน

"กฎหมายคือความยุติธรรม" หมายถึง "การใช้กฎหมายต้องเป็นธรรม”

ติดตามเรา


ข้อดีของการเรียน
กฎหมายที่เอแบค


เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษมากที่สุดและหลักสูตรวิชาเลือกกฎหมายธุรกิจมากที่สุดทุกปีการศึกษา

 • นอกจากนี้ ยังเป็นมหาวิทยาลัยกฎหมายแห่งเดียวในประเทศไทยที่เปิดสอนหลักสูตรเข้มข้นเกี่ยวกับทนายความมืออาชีพในกระบวนการยุติธรรม การจัดการไอทีและทรัพย์สินทางปัญญา โลจิสติกส์และกฎหมาย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และกฎหมาย และกฎหมายภาษีอากรและหลักการบัญชี
 • วิชาพื้นฐานสอนเป็นภาษาอังกฤษ
 • 20 หน่วยกิตในสาขาวิชากฎหมายศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ เช่น กฎหมายร่างสัญญา การลงทุน สัญญาการซื้อขายระหว่างประเทศ และภาษาอังกฤษสำหรับกฎหมาย
 • มีเพียงมหาวิทยาลัยเอกชน เช่น มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เท่านั้น ที่เข้าร่วมการประชุมกับองค์กรนักศึกษากฎหมายอาเซียน (ALSA Organicesation)
 • เรียนครบ 111 หน่วยกิต นักศึกษามีสิทธิ์ขออนุปริญญา เพื่อสมัครฝึกอบรมวิชาว่าความ (ตั๋วทนาย) สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ก่อนจบปริญญาตรีได้

 • หลักสูตรนานาชาติ เตรียมคุณให้พร้อมสำหรับธุรกิจระดับโลก


  ปลูกฝังผู้เรียนด้วยวิทยากรที่โดดเด่นและมีชื่อเสียง ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนากฎหมาย เศรษฐกิจ และสังคมระดับประเทศและระดับนานาชาติ

 • การจัดการธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้น ผสมผสานกันในหลักสูตรความเข้มข้นของผู้ประกอบการด้านกฎหมายทั้งหมด หลักสูตรเหล่านี้จะดำเนินการเป็นภาษาอังกฤษด้วย
 • การติดตามปัญหาระดับโลกจะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป เรามีการเรียนการสอนแบบ Hybrid เพื่อความสะดวกและเป็นประโยชน์กับผู้เรียน
  ผู้สอน


 • การฝึกงานและการสร้าง
  เครือข่ายที่กว้างขวาง


  ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและวิชาชีพชั้นนำหลายแห่งเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

 • ผู้เรียนได้รับโอกาสที่กว้างขึ้นสำหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีพในอนาคต เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยในฐานะสมาชิกสมาคมนักศึกษากฎหมายแห่งเอเชีย (ALSA)
 • ผู้เรียนจะมีโอกาสที่ดีในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
  และพัฒนาความสามารถของตนกับนักศึกษากฎหมายคนอื่นๆ จากกว่า 20 ประเทศสมาชิกในเอเชีย

 • เส้นทางอาชีพในอนาคต


  ศึกษาต่อด้านกฎหมายในระดับที่สูงขึ้นในสถาบันการศึกษาชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

 • สมัครทนายความมืออาชีพในกระบวนการยุติธรรม เช่น ผู้พิพากษา พนักงานอัยการ หรือทนายความฝึกหัด
 • บูรณาการกับการจัดการธุรกิจเฉพาะในฐานะผู้ประกอบการที่มีใจรักกฎหมายหรือพนักงานขั้นสูงในองค์กรธุรกิจ
 • นำมาใช้ในวิทยาศาสตร์และวัตถุประสงค์ของสหสาขาวิชาชีพ เพราะกฎหมายเป็นเครื่องมือในทุกด้านของชีวิต
 • Labor Omnia Vincit
   


  ข่าวคณะ

   


  คลิกที่นี่