คณะนิติศาสตร์คณะนิติศาสตร์


 

ตราสัญลักษณ์ของคณะเราเตือนเราว่า เราเป็นใครและเป็นหลักการพื้นฐานของบุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าของคณะเรา

“เกราะ” เป็นสัญลักษณ์การป้องกันความมีชื่อของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติและคาทอลิกแห่งแรกในประเทศไทยภายใต้บริบท “สถาบันพี่น้องของจังหวัดนักบุญคาเบรียลแห่งประเทศไทย”

"คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ" บนแถบสีน้ำเงิน เป็นสัญลักษณ์การเป็นคณะที่แปดของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ที่สถาปนาขึ้นในปี 1992

“ ระดับทอง” เป็นสัญลักษณ์แห่งความยุติธรรม ซึ่งเป็นหนึ่งในคุณธรรมหลักสี่ประการ อันเป็นรูปสัญลักษณ์สากลขององค์การที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและความยุติธรรม สัจพจน์ทางกฎหมายที่ว่า “ ความยุติธรรมเกิดขึ้นได้ไม่ว่าในสถานการณ์รูปแบบใด” หมายถึง “จงทำให้ความยุติธรรมบังเกิดขึ้น แม้ว่าสวรรค์จะล่มสลาย”

“ หลักจรรยาบรรณ” กำหนดให้คณะนิติศาสตร์และนักศึกษาเป็นนักวิชาการที่พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องทั้งในเชิงวิชาการและทั่วไป และทักษะวิชาชีพซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต

"การปฏิบัติตามกฎหมายด้วยความยุติธรรม" เป็นปรัชญาหลักของคณะนิติศาสตร์ของเรา ซึ่งมีความหมายว่า "การปฏิบัติตามกฎหมายต้องต้องยึดมั่นในความยุติธรรม" ภาษิตกฎหมายบทนี้เตือนให้นักวิชาชีพกฏหมายแสวงหาและเชื่อถือในความยุติธรรมยิ่งกว่าตัวบทกฎหมาย

สีของโรงเรียนคือสีน้ำเงินและขาว “สีขาว” เป็นตัวแทนของความบริสุทธิ์และความยุติธรรม “สีฟ้า” เป็นสัญลักษณ์ของความจริงและความสงบสุข นักศึกษากฎหมายของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจักต้องดำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีแห่งความยุติธรรมและความจริง และจงให้หลักการนี้มาก่อนผลประโยชน์ส่วนตน

"กฎหมายคือความยุติธรรม" หมายถึง "การใช้กฎหมายต้องเป็นธรรม”

ติดตามเรา


ข้อดีของการเรียน
กฎหมายที่เอแบค


เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษมากที่สุดและหลักสูตรวิชาเลือกกฎหมายธุรกิจมากที่สุดทุกปีการศึกษา

 • นอกจากนี้ ยังเป็นมหาวิทยาลัยกฎหมายแห่งเดียวในประเทศไทยที่เปิดสอนหลักสูตรเข้มข้นเกี่ยวกับทนายความมืออาชีพในกระบวนการยุติธรรม การจัดการไอทีและทรัพย์สินทางปัญญา โลจิสติกส์และกฎหมาย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และกฎหมาย และกฎหมายภาษีอากรและหลักการบัญชี
 • วิชาพื้นฐานสอนเป็นภาษาอังกฤษ
 • 20 หน่วยกิตในสาขาวิชากฎหมายศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ เช่น กฎหมายร่างสัญญา การลงทุน สัญญาการซื้อขายระหว่างประเทศ และภาษาอังกฤษสำหรับกฎหมาย
 • มีเพียงมหาวิทยาลัยเอกชน เช่น มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เท่านั้น ที่เข้าร่วมการประชุมกับองค์กรนักศึกษากฎหมายอาเซียน (ALSA Organicesation)
 • เรียนครบ 111 หน่วยกิต นักศึกษามีสิทธิ์ขออนุปริญญา เพื่อสมัครฝึกอบรมวิชาว่าความ (ตั๋วทนาย) สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ก่อนจบปริญญาตรีได้

 • หลักสูตรนานาชาติ เตรียมคุณให้พร้อมสำหรับธุรกิจระดับโลก


  ปลูกฝังผู้เรียนด้วยวิทยากรที่โดดเด่นและมีชื่อเสียง ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนากฎหมาย เศรษฐกิจ และสังคมระดับประเทศและระดับนานาชาติ

 • การจัดการธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้น ผสมผสานกันในหลักสูตรความเข้มข้นของผู้ประกอบการด้านกฎหมายทั้งหมด หลักสูตรเหล่านี้จะดำเนินการเป็นภาษาอังกฤษด้วย
 • การติดตามปัญหาระดับโลกจะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป เรามีการเรียนการสอนแบบ Hybrid เพื่อความสะดวกและเป็นประโยชน์กับผู้เรียน
  ผู้สอน


 • การฝึกงานและการสร้าง
  เครือข่ายที่กว้างขวาง


  ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและวิชาชีพชั้นนำหลายแห่งเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

 • ผู้เรียนได้รับโอกาสที่กว้างขึ้นสำหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีพในอนาคต เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยในฐานะสมาชิกสมาคมนักศึกษากฎหมายแห่งเอเชีย (ALSA)
 • ผู้เรียนจะมีโอกาสที่ดีในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
  และพัฒนาความสามารถของตนกับนักศึกษากฎหมายคนอื่นๆ จากกว่า 20 ประเทศสมาชิกในเอเชีย

 • เส้นทางอาชีพในอนาคต


  ศึกษาต่อด้านกฎหมายในระดับที่สูงขึ้นในสถาบันการศึกษาชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

 • สมัครทนายความมืออาชีพในกระบวนการยุติธรรม เช่น ผู้พิพากษา พนักงานอัยการ หรือทนายความฝึกหัด
 • บูรณาการกับการจัดการธุรกิจเฉพาะในฐานะผู้ประกอบการที่มีใจรักกฎหมายหรือพนักงานขั้นสูงในองค์กรธุรกิจ
 • นำมาใช้ในวิทยาศาสตร์และวัตถุประสงค์ของสหสาขาวิชาชีพ เพราะกฎหมายเป็นเครื่องมือในทุกด้านของชีวิต
 • parallax background

  We use cookies to improve user experience and analyze website traffic. By clicking “Accept“, you agree to our website's cookie use as described in our Privacy Policy You can change your cookie settings at any time by clicking Setting

  ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

  You can change your cookie settings at any time accept required cookies

  ยอมรับทั้งหมด
  จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

  บันทึกการตั้งค่า