คณะนิติศาสตร์คณะนิติศาสตร์


 

ตราสัญลักษณ์ของคณะเราเตือนเราว่า เราเป็นใครและเป็นหลักการพื้นฐานของบุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าของคณะเรา

“เกราะ” เป็นสัญลักษณ์การป้องกันความมีชื่อของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติและคาทอลิกแห่งแรกในประเทศไทยภายใต้บบริบท “สถาบันพี่น้องของจังหวัดนักบุญคาร์เบรียบ แห่งประเทศไทย”

"คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ" บนแถบสีน้ำเงิน เป็นสัญลักษณ์การเป็นคณะที่แปดของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ที่สถาปนาขึ้นในปี 1992

“ ระดับทอง” เป็นสัญลักษณ์แห่งความยุติธรรม ซึ่งเป็นหนึ่งในคุณธรรมหลักสี่ประการ อันเป็นรูปสัญลักษณ์สากลขององค์การที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและความยุติธรรม สัจพจน์ทางกฎหมายที่ว่า “ ความยุติธรรมเกิดขึ้นได้ไม่ว่าในสถานการณ์รูปแบบใด” หมายถึง “จงทำให้ความยุติธรรมบังเกิดขึ้น แม้ว่าสวรรค์จะล่มสลาย”

“ หลักจรรยาบรรณ” กำหนดให้คณะนิติศาสตร์และนักศึกเป็นนักวิชาการที่พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องทั้งในเชิงวิชาการและทั่วไป และทักษะวิชาชีพซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต

"การปฏิบัติตามกฎหมายด้วยความยุติธรรม" เป็นปรัชญาหลักของคณะนิติศาสตร์ของเรา ซึ่งมีความหมายว่า "การปฏิบัติตามกฎหมายต้องต้องยึดมั่นในความยุติธรรม" ภาษิตกฎหมายบทนี้เตือนให้นักวิชาชีพกฏหมายแสวงหาและเชื่อถือในความยุติธรรมยิ่งกว่าตัวบทกฎหมาย

สีของโรงเรียนคือสีน้ำเงินและขาว “สีขาว” เผป็นตัวแทนของความบริสุทธิ์และความยุติธรรม “สีฟ้า” เป็นสัญลักษณ์ของความจริงและความสงบสุข นักศึกษากฎหมายของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจักต้องดำรงค์ไว้ซึ่งศักดิ์ศรีแห่งความยุติธรรมและความจริง และจงให้หลักการนี้มาก่อนผลประโยชน์ส่วนตน

"กฎหมายคือความยุติธรรม" หมายถึง "การใช้กฎหมายต้องเป็นธรรม”

parallax background