คณะวิศวกรรมศาสตร์


คณะวิศวกรรมศาสตร์


 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2533 โดยมี 2 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการเปลี่ยนชื่อมาเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์วินเซนต์แมรีภายหลังในปี พ.ศ.2557 ในปี พ.ศ. 2534 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เปิดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จากนั้นในปี พ.ศ. 2541 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เปิดภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม โดยได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมโทรคมนาคมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา จนสามารถผลิตวิศวกรออกสู่ตลาดแรงงานเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2537

เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ทำความร่วมมือกับบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ในนามบริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด และ โรงเรียนการบินกรุงเทพ (Bangkok Aviation Center) ในการเปิดการเรียนการสอนภาควิชาวิศวกรรมการบิน อันประกอบไปด้วยสาขานักบินพาณิชย์ตรีและสาขาช่างซ่อมอากาศยาน

ในปี พ.ศ. 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรโดยการรวมสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์กับสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและอิเล็คทรอนิกส์เข้าด้วยกันภายใต้ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าซึ่งได้รับการรับรองหลักสูตรโดยสภาวิศวกรเป็นที่เรียบร้อย ณ ปัจจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เปิดการเรียนการสอนในสาขาดังต่อไปนี้

1. วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์ / สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและอิเล็คทรอนิกส์
2. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3. วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ สาขาระบบอัตโนมัติ / สาขาระบบเรือ
4. วิศวกรรมการบิน สาขานักบินพาณิชย์ตรีและสาขาช่างซ่อมอากาศยาน

parallax background
Labor Omnia Vincit


Faculty's News