คณะวิศวกรรมศาสตร์


 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2533 โดยมี 2 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการเปลี่ยนชื่อมาเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์วินเซนต์แมรีภายหลังในปี พ.ศ.2557 ในปี พ.ศ. 2534 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เปิดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จากนั้นในปี พ.ศ. 2541 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เปิดภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม โดยได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมโทรคมนาคมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา จนสามารถผลิตวิศวกรออกสู่ตลาดแรงงานเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2537

เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ทำความร่วมมือกับบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ในนามบริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด และ โรงเรียนการบินกรุงเทพ (Bangkok Aviation Center) ในการเปิดการเรียนการสอนภาควิชาวิศวกรรมการบิน อันประกอบไปด้วยสาขานักบินพาณิชย์ตรีและสาขาช่างซ่อมอากาศยาน

ในปี พ.ศ. 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรโดยการรวมสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์กับสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและอิเล็คทรอนิกส์เข้าด้วยกันภายใต้ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าซึ่งได้รับการรับรองหลักสูตรโดยสภาวิศวกรเป็นที่เรียบร้อย ณ ปัจจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เปิดการเรียนการสอนในสาขาดังต่อไปนี้

1. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3. สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
4. สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน (วิชาเอกนักบินพาณิชย์ตรี และวิชาเอกซ่อมบำรุงอากาศยาน)

ติดตามเรา


หลักสูตรนานาชาติเตรียมความพร้อมนักวิศกรระดับโลก


โปรแกรมนานาชาติอย่างแท้จริงกับสภาพแวดล้อมที่เป็นสากล


มีการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21


หลักสูตรที่ทันสมัยเพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและการฝึกงานในโอกาสต่างๆ ในต่างประเทศ


4 สาขาวิชา สำหรับเตรียมความพร้อมสู่การเป็นวิศวกรระดับโลก


วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เรียนรู้คอมพิวเตอร์ทั้งระบบซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์


วิศวกรรมไฟฟ้า เรียนรู้เกี่ยวกับการควบคุมระบบไฟฟ้า ทั้งไฟฟ้ากำลัง และไฟฟ้าสื่อสาร


วิศวกรรมแมคคราทรอนิกส์ เรียนรู้ระบบไฟฟ้าและระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างหุ่นยนต์ในการทำงานในอุตสาหกรรม


วิศวกรรมการบิน มีทั้งการบิน และซ่อมบำรุงอากาศยาน ที่เป็นหลักสูตรนานาชาติ พร้อมใบประกอบวิชาชีพในการทำงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ


โอกาสในการฝึกงานในต่างประเทศและโปรแกรมร่วมกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอย่าง AU-Birmingham (Double Degree 2+2)


อาชีพในอนาคต


วิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรไฟฟ้า วิศกรหุ่นยนต์ นักบินพาณิชย์ตรี และช่างซ่อมอากาศยาน

Labor Omnia Vincit
 


ข่าวคณะคลิ๊กที่นี่