สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนด้วยหลักสูตรที่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ เราคำนึงถึงบริบทของนานาชาติที่การทำธุรกิจต้องคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมและต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสื่อสาร เรามุ่งเน้นให้บัณฑิตของเราเป็นผู้มีจริยธรรมในการทำธุรกิจและเป็นผู้มีความสามารถทางภาษาและความรู้ในการทำธุรกิจที่หลากหลาย เหมาะสมกับสายอาชีพต่าง ๆ ในตลาดโลกทุกวันนี้

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

 
ภาควิชาที่ศิลป์แห่งภาษาและศาสตร์แห่งการทำธุรกิจผสมผสานกันอย่างลงตัวผ่านการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริง มีการฝึกงานกับองค์กรระดับนานาชาติ อาทิ สถานทูตอเมริกา สายการบิน AOT การทำโครงงานต่างๆเพื่อเสริมสร้างทักษะวิชาชีพทั้งด้านภาษาและธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีไปเรียนภาคฤดูร้อนที่ประเทศอังกฤษเป็นเวลา 5 สัปดาห์และสามารถนำมาเทียบโอนหน่วยกิตได้

 

ติดตามเรา
ภาคเรียนที่ 1

52,000

 


ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

คณะ

คณะศิลปศาสตร์

สาขา

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
ตลอดหลักสูตร

4 ปี

501,250