สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจเล็งเห็นว่าประเทศไทยไม่ได้ต้องการเพียงแค่นักคิด แต่เรายังต้องการนักธุรกิจที่มีความรู้เชิงลึกทั้งในด้านเศรษฐศาสตร์และความเข้าใจในวัฒนธรรม เพื่อมาเติมเต็มความต้องการของตลาดโลกได้

ภาษาฝรั่งเศสถือเป็นภาษาที่สำคัญทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม ถือเป็นภาษาต่างประเทศที่มีคนศึกษาทั่วโลกรองลงมาจากภาษาอังกฤษ ประเทศไทยของเรายังตั้งอยู่ใจกลางของประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสในการสื่อสาร เช่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ ประเทศเวียดนาม ยิ่งทำให้ภาษาฝรั่งเศสมีความสำคัญมากขึ้นในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มประเทศใน ASEAN

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ

 
จัดการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส ควบคู่ไปกับความรู้ทางธุรกิจ เพื่อให้นักศึกษามีทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาฝรั่งเศส ในชีวิตประจำวัน และในบริบทของธุรกิจ มีโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยที่ประเทศฝรั่งเศส ทั้งมีกิจกรรมเสริมทักษะภาษามากมาย มีความร่วมมือกับหอการค้าไทย – ฝรั่งเศส และสถานทูตฝรั่งเศส เพื่อจัดหางานกับบริษัทชั้นนำของฝรั่งเศสด้วย เช่น Exxon, โรงแรมในเครือ ACCOR, Ibis, Novotel ทำให้นักศึกษาได้งานทำ 100%.

 

ติดตามเราภาคเรียนที่ 1

66,550

 


ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

คณะ

คณะศิลปศาสตร์

สาขา

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจตลอดหลักสูตร

4 ปี

550,000