สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจมุ่งเน้นการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นเพื่อจุดประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง เช่น ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการโรงแรม ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการบริการบนสายการบิน เป็นต้น เรายังเปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกงานและโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศญี่ปุ่น นอกเหนือจากความรู้ทางวิชาการ นักศึกษาของเรายังจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านกิจกรรมที่หลากหลายอีกด้วย


สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

 
5 เหตุผลสำคัญว่าทำไมคุณต้องเรียนภาษาญี่ปุ่นที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
1. เราเน้นทักษะหลัก 4 อย่าง (การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน) ในแง่ของธุรกิจ คุณสามารถเรียนได้แม้จะไม่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน
2. คุณจะได้เรียนรู้กับครูชาวญี่ปุ่น นี่เป็นโอกาสที่ดีสำหรับคุณที่จะสื่อสารกับเจ้าของภาษา
3. เรามีวิชาที่น่าสนใจมากมายเกี่ยวกับธุรกิจภาษาญี่ปุ่น เช่น ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว หรือการแปลภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจ
4. เรามีโครงการแลกเปลี่ยนทั้งระยะสั้น และระยะยาวในญี่ปุ่น รวมถึงโครงการฝึกงานภาคฤดูร้อนในบริษัทที่ประเทศญี่ปุ่น
5. หลักสูตรของเรามีคุณภาพ เราได้สร้างบัณฑิตหลายคนที่มีศักยภาพมากมายมาเป็นเวลายาวนาน

 

ติดตามเราภาคเรียนที่ 1

70,500

 


ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

คณะ

คณะศิลปศาสตร์

สาขา

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
ตลอดหลักสูตร

4 ปี

549,050