ภาควิชาการศึกษาทั่วไป/h2>

วิชาศึกษาทั่วไปหมายถึงรายวิชาที่มุ่งเน้นการพัฒนาแบบองค์รวมของตัวบุคคล เพื่อให้บุคคลนั้น

  • มีความรู้ที่กว้างขวาง
  • มีความเข้าใจและเห็นค่าของตัวเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปะ วัฒนธรรม และ ธรรมชาติ
  • มีความใส่ใจในความเปลี่ยนแปลงรอบๆตน
  • พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
  • มีคุณธรรมและจริยธรรม
  • มีความพร้อมที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
  • เป็นประชากรที่มีคุณค่าของประเทศไทย และ ของโลก

วิชาการศึกษาทั่วไปคือการบูรณาการเนื้อหาระหว่าง วิทยาศาสตร์สังคม มนุษยศาสตร์ ภาษา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์