คณะพยาบาลศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์


 

คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หรือ เบอร์นาเด็ตต์เดอลูดส์สคลูออฟเนอสซิ่ง (The BLNS) เป็นคณะพยาบาลศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทยที่ใช้การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร จากคณะพยาบาลศาสตร์ทั้งหมดกว่า 89 แห่งในประเทศ นอกจากนี้คณะฯยังได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทยว่าเป็นสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับสูงสุดประเทศคือ 5 ปีในปีการศึกษา 2560-2564

คณะพยาบาลศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในประเทศไทย ซึ่งเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาสำหรับผลิตเยาวชน เพื่อให้เป็นบุคคลที่มีวุฒิภาวะทางสังคม อารมณ์ และจิตวิญญาณ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของศาสนาคริสต์ที่มีหลักว่าคุณค่าของมนุษย์เราคือการมีชีวิตและจิตวิญญาณเพื่อรับใช้สังคมและอุทิศตนให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น ดังคำกล่าวที่ว่า

วัตถุประสงค์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มุ่งผลิตบัณฑิตพยาบาลวิชาชีพที่มีคุณสมบัติเหมาะสม:

  • การแสดงถึงวุฒิภาวะและการเติบโตอย่างมืออาชีพ
  • มีคุณวุฒิวิชาชีพสูงและมีความเป็นผู้ประกอบการที่โดดเด่น
  • มีความรู้ด้านสารสนเทศและการจัดการด้านสุขภาพ
  • สร้างสมดุลในการปฐมนิเทศธุรกิจกับวิชาชีพพยาบาล
  • ดำเนินการพัฒนาที่ยั่งยืนและการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ผ่านการวิจัย
  • นำเสนอคุณสมบัติความเป็นผู้นำและจิตใจที่มีจริยธรรม
  • ความกล้าแสดงออกอย่างชัดเจนและความรับผิดชอบต่อสังคม
  • มีความเชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ
  • มีความร่วมมือกับทีมดูแลด้านสุขภาพระดับประเทศ และระดับนานาชาติอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์

กลยุทธ์ในการบรรลุเป้าหมายสูงสุดของคณะพยาบาลศาสตร์ และวิสัยทัศน์/พันธกิจของเราคือ

1. ส่งเสริมให้คณาจารย์พัฒนาความรู้ด้านการพยาบาลร่วมสมัยและความเป็นมืออาชีพได้ดี และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. สร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานเพื่อเสริมสร้างความรู้ของนักศึกษา ประสบการณ์การพยาบาลทางคลินิก ความสามารถด้านไอทีและการเป็นผู้ประกอบการ

3. ให้คณาจารย์และนักศึกษาได้สัมผัสกับนวัตกรรมด้านการศึกษา การวิจัย และการปฏิบัติทางการพยาบาล

4. เน้นย้ำคุณค่าของจรรยาบรรณวิชาชีพ การปฏิบัติศิลปวัฒนธรรมไทย และการมีส่วนทำให้สังคมมีความเป็นอยู่ที่ดี

5. ริเริ่มความร่วมมือระหว่างประเทศและสร้างเครือข่ายกับสถาบันชั้นนำ

6. ปรับนักเรียนให้เข้ากับสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศและส่งเสริมการทำงานร่วมกันในสภาพแวดล้อมดังกล่าว

ติดตามเราการเรียนรู้เชิงทฤษฎี


การสอน - กิจกรรมการเรียนรู้
ในทุกชั้นเรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษ
เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ


ห้องปฏิบัติการจำลอง
โรงพยาบาลกิจกรรมนอกหลักสูตร


กิจกรรมภายใน และระหว่างมหาวิทยาลัย
การบริการเพื่อสร้างสรรค์ชุมชน


หลังจากสำเร็จการศึกษา ศิษย์เก่าของเรากว่า 30% ทำงานในต่างประเทศ


มีส่วนร่วมในการทำงานกับองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อขยายมุมมองของผู้สำเร็จการศึกษาให้ก้าวทันโลก

Bernadette de Lourdes School of Nurse Science


Faculty's News