คณะพยาบาลศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์


 

คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นคณะพยาบาลศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทยที่ใช้การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร จากคณะพยาบาลศาสตร์ทั้งหมดกว่า 89 แห่งในประเทศ นอกจากนี้คณะฯยังได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทยว่าเป็นสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับสูงสุด

คณะพยาบาลศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในประเทศไทย ซึ่งเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาสำหรับผลิตเยาวชน เพื่อให้เป็นบุคคลที่มีวุฒิภาวะทางสังคม อารมณ์ และจิตวิญญาณ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของศาสนาคริสต์ที่มีหลักว่าคุณค่าของมนุษย์เราคือการมีชีวิตและจิตวิญญาณเพื่อรับใช้สังคมและอุทิศตนให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น

ติดตามเราการเรียนรู้เชิงทฤษฎี


การสอน - กิจกรรมการเรียนรู้
ในทุกชั้นเรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษ
เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ


ห้องปฏิบัติการจำลอง
โรงพยาบาลกิจกรรมนอกหลักสูตร


กิจกรรมภายใน และระหว่างมหาวิทยาลัย
การบริการเพื่อสร้างสรรค์ชุมชน


หลังจากสำเร็จการศึกษา ศิษย์เก่าของเรากว่า 30% ทำงานในต่างประเทศ


มีส่วนร่วมในการทำงานกับองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อขยายมุมมองของผู้สำเร็จการศึกษาให้ก้าวทันโลก

คณะพยาบาลศาสตร์


ข่าวคณะClick here

We use cookies to improve user experience and analyze website traffic. By clicking “Accept“, you agree to our website's cookie use as described in our Privacy Policy You can change your cookie settings at any time by clicking Setting

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

You can change your cookie settings at any time accept required cookies

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า