คณะพยาบาลศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์


 

คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หรือ เบอร์นาเด็ตต์เดอลูดส์สคลูออฟเนอสซิ่ง (The BLNS) เป็นคณะพยาบาลศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทยที่ใช้การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร จากคณะพยาบาลศาสตร์ทั้งหมดกว่า 89 แห่งในประเทศ นอกจากนี้คณะฯยังได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทยว่าเป็นสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับสูงสุดประเทศคือ 5 ปีในปีการศึกษา 2560-2564

คณะพยาบาลศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในประเทศไทย ซึ่งเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาสำหรับผลิตเยาวชน เพื่อให้เป็นบุคคลที่มีวุฒิภาวะทางสังคม อารมณ์ และจิตวิญญาณ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของศาสนาคริสต์ที่มีหลักว่าคุณค่าของมนุษย์เราคือการมีชีวิตและจิตวิญญาณเพื่อรับใช้สังคมและอุทิศตนให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น ดังคำกล่าวที่ว่า

เกี่ยวกับคณะ

“ การรับใช้มนุษย์ ถือเป็นการรับใช้พระเจ้า”การเรียนรู้เชิงทฤษฎี


การสอน - กิจกรรมการเรียนรู้ในทุกชั้นเรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษ
เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ


ห้องปฏิบัติการจำลอง
โรงพยาบาลกิจกรรมนอกหลักสูตร


กิจกรรมภายใน และระหว่างมหาวิทยาลัย
การบริการเพื่อสร้างสรรค์ชุมชน


หลังจากสำเร็จการศึกษา ศิษย์เก่าของเรากว่า 30% ทำงานในต่างประเทศ


มีส่วนร่วมในการทำงานกับองค์กรระหว่างประเทศเพื่อขยายมุมมองของผู้สำเร็จการศึกษาให้ก้าวทันโลก


Department
and Program

tuition-3054×305-2-eng

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2531 และได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากทบวงมหาวิทยาลัยในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2535 บัณฑิตที่จบการศึกษาจากคณะฯ มีโอกาสที่ดีกว่าในการทำงานทั้งในด้านการพยาบาลและอาชีพอื่น ในระดับชาติและนานาชาติ เช่นโรงพยาบาลเอกชน พยาบาลวิชาชีพ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ผู้ให้คำปรึกษาด้านการพยาบาล เจ้าของธุรกิจด้านสุขภาพ เป็นต้น นอกจากนี้บัณฑิตที่จบการศึกษาจากคณะฯ ไปยังมีศักยภาพสูงในการศึกษาต่อเนื่องในต่างประเทศทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาการพยาบาล สาขาการบริหารธุรกิจและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1st Semester

64,150


Degree Name

Bachelor of Nursing Science B.N.S.

Faculty

BERNADETTE DE LOURDES SCHOOL OF NURSING SCIENCE

Department

Department of Nursing Science


 

Full Program

4 Years

613,300


apply-now-306×354
Bernadette de Lourdes School of Nurse Science


Faculty's News