คณะพยาบาลศาสตร์


 

คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นคณะพยาบาลศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทยที่ใช้การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร จากคณะพยาบาลศาสตร์ทั้งหมดกว่า 89 แห่งในประเทศ นอกจากนี้คณะฯยังได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทยว่าเป็นสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับสูงสุด

คณะพยาบาลศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในประเทศไทย ซึ่งเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาสำหรับผลิตเยาวชน เพื่อให้เป็นบุคคลที่มีวุฒิภาวะทางสังคม อารมณ์ และจิตวิญญาณ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของศาสนาคริสต์ที่มีหลักว่าคุณค่าของมนุษย์เราคือการมีชีวิตและจิตวิญญาณเพื่อรับใช้สังคมและอุทิศตนให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น

ติดตามเราการเรียนรู้เชิงทฤษฎี


การสอน - กิจกรรมการเรียนรู้
ในทุกชั้นเรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษ
เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ


ห้องปฏิบัติการจำลอง
โรงพยาบาลกิจกรรมนอกหลักสูตร


กิจกรรมภายใน และระหว่างมหาวิทยาลัย
การบริการเพื่อสร้างสรรค์ชุมชน


หลังจากสำเร็จการศึกษา ศิษย์เก่าของเรากว่า 30% ทำงานในต่างประเทศ


มีส่วนร่วมในการทำงานกับองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อขยายมุมมองของผู้สำเร็จการศึกษาให้ก้าวทันโลก

คณะพยาบาลศาสตร์
 


ข่าวคณะ


คลิ๊กที่นี่