คณะพยาบาลศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์


 

คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หรือ เบอร์นาเด็ตต์เดอลูดส์สคลูออฟเนอสซิ่ง (The BLNS) เป็นคณะพยาบาลศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทยที่ใช้การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร จากคณะพยาบาลศาสตร์ทั้งหมดกว่า 89 แห่งในประเทศ นอกจากนี้คณะฯยังได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทยว่าเป็นสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับสูงสุดประเทศคือ 5 ปีในปีการศึกษา 2560-2564

คณะพยาบาลศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในประเทศไทย ซึ่งเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาสำหรับผลิตเยาวชน เพื่อให้เป็นบุคคลที่มีวุฒิภาวะทางสังคม อารมณ์ และจิตวิญญาณ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของศาสนาคริสต์ที่มีหลักว่าคุณค่าของมนุษย์เราคือการมีชีวิตและจิตวิญญาณเพื่อรับใช้สังคมและอุทิศตนให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น ดังคำกล่าวที่ว่า

เกี่ยวกับคณะ

“ การรับใช้มนุษย์ ถือเป็นการรับใช้พระเจ้า”การเรียนรู้เชิงทฤษฎี


การสอน - กิจกรรมการเรียนรู้ในทุกชั้นเรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษ
เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ


ห้องปฏิบัติการจำลอง
โรงพยาบาลกิจกรรมนอกหลักสูตร


กิจกรรมภายใน และระหว่างมหาวิทยาลัย
การบริการเพื่อสร้างสรรค์ชุมชน


หลังจากสำเร็จการศึกษา ศิษย์เก่าของเรากว่า 30% ทำงานในต่างประเทศ


มีส่วนร่วมในการทำงานกับองค์กรระหว่างประเทศเพื่อขยายมุมมองของผู้สำเร็จการศึกษาให้ก้าวทันโลก


Department
and Program

tuition-3054×305-2-eng

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2531 และได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากทบวงมหาวิทยาลัยในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2535 บัณฑิตที่จบการศึกษาจากคณะฯ มีโอกาสที่ดีกว่าในการทำงานทั้งในด้านการพยาบาลและอาชีพอื่น ในระดับชาติและนานาชาติ เช่นโรงพยาบาลเอกชน พยาบาลวิชาชีพ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ผู้ให้คำปรึกษาด้านการพยาบาล เจ้าของธุรกิจด้านสุขภาพ เป็นต้น นอกจากนี้บัณฑิตที่จบการศึกษาจากคณะฯ ไปยังมีศักยภาพสูงในการศึกษาต่อเนื่องในต่างประเทศทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาการพยาบาล สาขาการบริหารธุรกิจและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1st Semester

64,150


Degree Name

Bachelor of Nursing Science B.N.S.

Faculty

BERNADETTE DE LOURDES SCHOOL OF NURSING SCIENCE

Department

Department of Nursing Science


 

Full Program

4 Years

613,300


apply-now-306×354
Hear the Voice

From Alumni

Hello everyone!!! I graduated from ABAC Nursing School in 1992 which was the year of graduation for our first class of nursing students. I worked as an operating room nurse at Camillian Hospital and Bangkok General Hospital for 3 years before coming to California. I came here as a foreign student first before my hospital sponsored me for a green card after passing the NCLEX-RN exam. I’ve been working as a nursing staff and relief charge nurse for 9 years on the medical-surgical unit at a 101-year-old community hospital in San Bernardino, approximately 10 miles away from home. There are a lot of things to do at work, but basically I just have to make my patients happy and comfortable using my nursing skills. I’m currently advancing my career by going into an adult/ geriatric nurse practitioner program at University of California, Irvine. I’m not a workaholic, so I spend my free time on doing stuff and traveling around the world. Everywhere I go, I have to buy at least one bookmark to remind me of the places. You can also visit me on my Facebook.

I’d like to give special thanks to our Dean, Dr. Nanthaphan and ABAC Nursing School that have helped me come this far. You’re truly appreciated. Good luck to all of you in life, school, and career. Success is waiting for you if you are looking for it and giving yourself a chance.


Pittawat Narktawan

Hi! everyone; let me introduce myself. My name is Yada Nar, natively from Myanmar.

I graduated from Nursing Faculty, Assumption University in May 2006. I started my graduate study in 2007 and recently got Master in Education from Sul Ross State University, Alpine TX, USA. I am currently living with my family in New York and plan to continue my education in Public Health. I thank all of instructors from AU Nursing School for teaching me how to be not only good student but also good person.


Yada Nar

I graduated from Assumption University, School of Nursing in 2006 and a year later I came to live in the United States (the Los Angeles area) in pursuit of the so-called “American Dream”.

Those who knew me know I had a lot to contend with in the early stages of my journey, in a place where I knew no one, had no job waiting for me and had only a small amount of savings to keep me afloat. To think of it now, I was incredibly naïve to take on such risk… but, in the end, I’m glad I did.

 

My education at ABAC helped me achieve a successful transition into American life and to land a job as a nurse auditor at the No. 1 ranked hospital in an area serving a regional population of more than four million. My work is challenging but thoroughly enjoyable and I wake up in the morning each day looking forward to going to work. As a nurse auditor, my job is to act as both a medical and legal advocate for the hospital in conducting defense audits against the insurance companies when a substantial bill is being challenged. This work generally involves researching and validating the medical charges billed to the patient based on documentation and evidence of medical necessity and then conducting exit interviews and negotiating final agreements on dispute resolution with the insurance company’s nurse auditor.

I now have a life I never dreamed was possible and am able to give back to my parents who raised me well and have sacrificed everything to guarantee that I live a more successful life than them. My gratitude also goes out to my teachers at ABAC for the life lessons they taught me and the work ethic they instilled in me, and to the school itself for extending me a full scholarship based on the belief that this poor young girl from Surin had some potential for something bigger.


Tongjai Chanparn

Bernadette de Lourdes School of Nurse Science


Faculty's News