คณะนิติศาสตร์วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะและความรู้ความสามารถ ดังนี้
 • มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพกฎหมาย ยึดมั่นในความยุติธรรม รับผิดชอบต่อสังคม
 • มีความรู้กฎหมายพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็น รวมถึงกฎหมายเพื่อการพาณิชย์ และสามารถนำกฎหมายไปปรับใช้ได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการสื่อสารทั้งการพูด อ่าน และเขียน
 • มีทักษะทางปัญญาสามารถนำความรู้ทางกฎหมายไปคิดวิเคราะห์เพื่อทำงานและแก้ไขปัญหา ได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และมีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคม
 • สามารถทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้ และปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในการทำงานและการสมาคมได้อย่างเหมาะสม มีภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และมีความสามารถในการวางแผนในการเรียนรู้ และในพัฒนาตนเอง
 • มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • คณะนิติศาสตร์

  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านความยุติธรรมเพื่อการพาณิชย์ สามารถในการใช้กฎหมายพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็น เข้าใจการพาณิชย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และมีความรู้ในนิติวิธีที่จะทำให้ช่วยในการต่อยอดการเรียนรู้และเข้าใจกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไปได้ มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษดี ทันต่อเทคโนโลยีอัจฉริยะและนวัตกรรม เพื่อสอดรับกับการพัฒนาเป็นประเทศไทย 4.0 สามารถประกอบวิชาชีพทางกฎหมายได้โดยมีความรับผิดชอบต่อสังคมและวิชาชีพกฎหมายอันสามารถที่จะตอบสนองต่อความต้องการของภาคสังคม และธุรกิจทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติได้  ภาคเรียนที่ 1

  64,000

   


  ชื่อปริญญา

  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต น.บ.
  (นิติศาสาตร์)

  คณะ

  คณะนิติศาสตร์

  สาขา

  สาขาวิชานิติศาสตร์
  (หลักสูตรภาษาไทย)
  ตลอดหลักสูตร

  4 ปี

  480,450