คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก่อตั้งขึ้นในปี 2533 มี 2 แผนก คือ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS) และ เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่วิทยาเขตหัวหมาก ในปีการศึกษา 2556 หลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมดดำเนินการเรียนการสอนที่วิทยาเขตสุวรรณภูมิซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารเรียนใหม่ คณะ ฯ ได้รับการขนานนามอย่างเป็นทางการว่า "Vincent Mary School of Science and Technology" (VMS)

ปัจจุบัน VMS เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาทั้งหมด 6 หลักสูตรซึ่งครอบคลุมระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งในสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมทั้งหมดได้รับการรับรองจากรัฐบาล

หลักสูตรของ VMS ถูกปรับปรุงอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับการที่คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วตลอดเวลา จุดน่าสนใจที่ VMS เน้นย้ำและปฎิบัติมาตลอดคือ

1. Active Learning Classrooms - การเรียนในรูปแบบที่เน้นให้นักศึกษาเป็นผู้ได้รับความรู้ผ่านกิจกรรม โดยที่อาจารย์เป็นเสมือนโค้ชพี่เลี้ยง ส่งเสริมการสื่อสารพูดคุยระหว่างนักเรียนและอาจารย์ เพื่อให้ได้ความเข้าใจในเนื้อหาสูงสุด
2. ผลลัพท์ที่จับต้องได้ - วิชาเรียนต่าง ๆ จะส่งเสริมให้ทำโครงงานต่าง ๆ ถึงระดับที่นำไปใช้งานได้ เพิ่มเติมลงในประวัติของนักศึกษาเอง เพื่อประโยชน์ในการทำงานต่อไป หรือ กระทั่งต่อยอดเป็นธุรกิจได้
3. อิสระในการเลือกเรียน – นักศึกษาสามารถเลือกเรียนชุดวิชาที่เน้นความเข้มข้นอย่างใดอย่างหนึ่งจาก
  • Software Engineering and Development (SED)
  • Informatics and Data Science (IDS)
  • Network Technology and Infrastructure (NET)
  • Enterprise Systems (ERP)
    และนอกจากนี้ ยังสามารถเลือกวิชาที่เรียนกับคณะ ฯ อื่น เพื่อให้ได้เปิดโลกทัศน์ เข้าใจสิ่งต่าง ๆ มากขึ้น และ ออกแบบวิชาชีพของตอนเองได้
parallax background
Labor Omnia Vincit


Faculty's News