คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก่อตั้งขึ้นในปี 2533 มี 2 แผนก คือ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS) และ เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่วิทยาเขตหัวหมาก ในปีการศึกษา 2556 หลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมดดำเนินการเรียนการสอนที่วิทยาเขตสุวรรณภูมิซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารเรียนใหม่ คณะ ฯ ได้รับการขนานนามอย่างเป็นทางการว่า "Vincent Mary School of Science and Technology" (VMS)

ปัจจุบัน VMS เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาทั้งหมด 6 หลักสูตรซึ่งครอบคลุมระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งในสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมทั้งหมดได้รับการรับรองจากรัฐบาล

หลักสูตรของ VMS ถูกปรับปรุงอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับการที่คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วตลอดเวลา จุดน่าสนใจที่ VMS เน้นย้ำและปฎิบัติมาตลอดคือ

1. Active Learning Classrooms - การเรียนในรูปแบบที่เน้นให้นักศึกษาเป็นผู้ได้รับความรู้ผ่านกิจกรรม โดยที่อาจารย์เป็นเสมือนโค้ชพี่เลี้ยง ส่งเสริมการสื่อสารพูดคุยระหว่างนักเรียนและอาจารย์ เพื่อให้ได้ความเข้าใจในเนื้อหาสูงสุด
2. ผลลัพท์ที่จับต้องได้ - วิชาเรียนต่าง ๆ จะส่งเสริมให้ทำโครงงานต่าง ๆ ถึงระดับที่นำไปใช้งานได้ เพิ่มเติมลงในประวัติของนักศึกษาเอง เพื่อประโยชน์ในการทำงานต่อไป หรือ กระทั่งต่อยอดเป็นธุรกิจได้
3. อิสระในการเลือกเรียน – นักศึกษาสามารถเลือกเรียนชุดวิชาที่เน้นความเข้มข้นอย่างใดอย่างหนึ่งจาก
  • Software Engineering and Development (SED)
  • Informatics and Data Science (IDS)
  • Network Technology and Infrastructure (NET)
  • Enterprise Systems (ERP)
    และนอกจากนี้ ยังสามารถเลือกวิชาที่เรียนกับคณะ ฯ อื่น เพื่อให้ได้เปิดโลกทัศน์ เข้าใจสิ่งต่าง ๆ มากขึ้น และ ออกแบบวิชาชีพของตอนเองได้
Hear the Voice

From Alumni

  • Partner Solution Architect at Amazon Web Services Bangkok Metropolitan Area, Thailand He is a technical specialist to help enterprise and corporate to transform their business toward digital using new innovative technology. Previously, he joined Microsoft in 2006 and worked in technology evangelist role for 12 years to drive new technology adoption in the developer community. Now, he is a leading member at Amazon Web Services Thailand.

    Sanguan Thammarojsakul

Senior Software Engineering Manager at Microsoft, Redmond, Washington.


Prabir Shrestha

a certified Scaled Agile Framework (SAFe) Agilist, a certified Scrum Master and a certified Product Owner. She has more than 15 years of experience in managing software development life cycle with several software development processes. She is currently an associate director of the Systems Software Acquisition department, at the Aerospace Corporation.


Supannika Koolmanojwong

Microsoft Azure Business Group Lead Responsible for Microsoft Azure Hyperscale cloud business end to end. From strategy to execution of Microsoft Azure in Thailand. Engaging with customers, partners, startups and tech communities. Build cases for Microsoft investment to the Thai market.


Vasupon (Kevin) Thankakan

Labor Omnia Vincit


Faculty's News