แขนงวิชาการจัดการ
การบริการและกาารท่องเที่ยวอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ใหญ่และมีความสำคัญมากในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน โดยเฉพาะในประเทศไทยที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ มากกว่า ร้อยละ 13 มาจากอุตสาหกรรมนี้ จึงได้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้มาอย่างต่อเนื่อง เช่น การพัฒนาด้านการให้บริการ การต้อนรับ และด้านบุคคลากร (รวมทั้งพนักงานและลูกค้า) ซึ่งมีความสำคัญในการดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมนี้อย่างยั่งยืน


แขนงวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ

 

“โอกาสการเรียนรู้ในอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดและน่าค้นหาที่สุดในโลก”

สาขานี้เน้นทักษะสำคัญในการทำงานด้านการโรงแรม การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมการบริการ รวมทั้งเพิ่มทักษะทางด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ ทัศนคติ และองค์ความรู้ ที่เป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว

แขนงวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว (HTM) ออกแบบมาเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ และความต้องการทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและเป็นมืออาชีพ เพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก แขนงวิชาการบริการและการท่องเที่ยว ช่วยให้นักศึกษามีความเข้าใจในแนวคิดหลัก ที่เกี่ยวข้องกับการโรงแรม การท่องเที่ยว และการจัดการธุรกิจในด้านการบริการ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหรืออุตสาหกรรมการบริการ

แขนงวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว เป็นการผสมผสานองค์ความรู้ ทางด้านศิลปศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์ ระหว่างการสอนและการเรียนรู้แนวคิดและทฤษฎี เข้ากับการเรียนรู้ด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ จากห้องปฏิบัติการ และเรียนรู้จากประสบการณ์จริงภาคเรียนที่ 1

63,000

 


ชื่อปริญญา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

คณะ

คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

สาขา

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
ตลอดหลักสูตร

4 ปี

510,750