สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
สาขาวิชาการจัดการการ
ท่องเที่ยวและการบริการอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดและมีความสำคัญมากที่สุดในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะในประเทศไทยที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ มากกว่า 13 เปอร์เซ็นต์ มาจากอุตสาหกรรมนี้ ซึ่งได้มีการพัฒนาและมีความท้าทายใหม่ ๆ ในภาคส่วนมากมายภายในอุตสาหกรรมนี้ และสิ่งที่เป็นจุดเด่นด้านบริการทั้งหลาย รวมถึงการให้บริการ การต้อนรับและ องค์ประกอบด้านบุคคลากร (รวมทั้งพนักงานและลูกค้า) เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง

หลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ (HTM) ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ และความต้องการทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและเป็นมืออาชีพสำหรับอุตสาหกรรม เพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขันได้อย่างประสบความสำเร็จทั้งในระดับประเทศและรวมไปถึงทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก หลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ (HTM) ช่วยให้นักศึกษามีความเข้าใจในแนวคิดหลัก ที่เกี่ยวข้องกับการโรงแรม, การท่องเที่ยวและการจัดการธุรกิจในด้านการบริการ ซึ่งนักศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหรืออุตสาหกรรมด้านการบริการในวงกว้างได้ หลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ (HTM) เป็นการผสมผสานระหว่างหลักสูตรหลักที่จำเป็นในการบริหารจัดการด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว และวิชาเลือกเสรี หลักสูตรนี้ได้แบ่งเป็นสองหลักสูตรย่อยตามความเชี่ยวชาญ (การบริหารจัดการด้านการโรงแรมและการจัดการการท่องเที่ยว) ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจในอาชีพและตามวัตถุประสงค์ที่วางแผนไว้ นอกจากนี้ทางหลักสูตรยังมีการหลักสูตรย่อยในด้านความรู้ทางธุรกิจสำหรับนักศึกษาที่ต้องการเรียนการตลาด การบริหารจัดการของผู้ประกอบการ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ และการบริหารจัดการด้านระบบข้อมูลในธุรกิจ เป็นวิชารองอีกด้วย

การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ มีการผสมผสานองค์ความรู้ ทั้งในด้านศิลปศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์ โดยมีการผสมผสานระหว่างการสอนและการเรียนรู้เชิงแนวคิดและทฤษฎี เข้ากับการเรียนรู้ด้านทักษะที่สำคัญและจำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ จากห้องปฏิบัติการ และเรียนรู้จากประสบการณ์จริง


สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ

“โอกาสการเรียนรู้อุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดและน่าค้นหาที่สุดในโลก”

สาขานี้เน้นทักษะความสำคัญในการทำงานด้านโรงแรม การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการรวมทั้งเพิ่มพูนทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพ ทัศนคติ และองค์ความรู้ที่เป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมการบริการ

ภาคเรียนที่ 1

62,750


ชื่อปริญญา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

คณะ

คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

สาขา

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
และการบริการ


 

ตลอดหลักสูตร

4 ปี

490,350


apply-now-306×354