สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เน้นที่การพัฒนาทักษะที่ใช้ในโลกของการทำงาน นักศึกษาไม่ได้ศึกษาเฉพาะหลักการของวิทยาการคอมพิวเตอร์ แต่รวมไปถึงการใช้ความรู้ประยุกต์กับงานจริงอย่างเข้มข้นด้วย ห้องเรียน อุปกรณ์การเรียน หัองปฏิบัติการ ที่เพียบพร้อม คณาจารย์มีเครือข่ายความร่วมมือกับธุรกิจด้านเทคโนโลยีในตลาดอย่างกว้างขวาง องค์ประกอบเหล่านี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับนักศึกษาของเรา

นักศึกษาเริ่มต้นที่การพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ เนื้อหาพื้นฐานของวิทยาการคอมพิวเตอร์ในปีแรก จากนั้นนักศึกษาเลือกที่จะเรียนเน้นในสายงานที่ตนเองสนใจตามสาระทั้ง 4 ที่หลักสูตรใหม่เตรียมไว้ให้ ทักษะเหล่านี้เป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก ในปีสุดท้าย นักศึกษาจะพัฒนาโปรเจคจบ 2 ชิ้น เพื่อเน้นย้ำทักษะที่ได้เรียนรู้มา และ สามารถนำใช้ต่อยอดในสายอาชีพได้

ที่สำคัญที่สุด เราเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติ มีการเรียนการสอนที่เป็นนานาชาติอย่างแท้จริง และ ถ่ายทอดวัฒนธรรมการเป็นผู้ประกอบการใน DNA ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญอันมีชื่อเสียงด้านธุรกิจตลอดมา

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ Vincent Mary School of Science and Technology เราเชื่อมั่นในวิทยาศาสตร์ที่เป็นแก่นหลักในการขับเคลื่อนโลก เราเชื่อในการปลูกฝังความคิดสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับพื้นฐานความรู้ที่ลึกซึ้ง เราเชื่อมั่นว่าแก่นแท้ของวิทยาการคอมพิวเตอร์นั้นปรับปรุงตัวเองตามยุคสมัยได้ตลอดเวลา

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

อันดับแรก ผู้สมัครของเราเริ่มต้นด้วยความเชี่ยวชาญในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และสาระสำคัญของวิทยาการคอมพิวเตอร์ จากนั้น ไม่ว่าพวกเขาจะสนใจในการสร้างนวัตกรรมซอฟต์แวร์ รับงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ในบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ หรือศึกษาต่อในระดับสูงกว่าปริญญาตรี นักศึกษาสามารถเลือกเรียนหลักสูตรวิชาเลือกที่เหมาะกับความต้องการของตน โดยใช้เวลาปีสุดท้ายในการทำงาน โครงการในโลกแห่งความเป็นจริงหรือนวัตกรรมซอฟต์แวร์
หลักสูตรของเราถูกออกแบบมาบนพื้นฐานความเชื่อมั่นเหล่านั้น พร้อมทั้งคณาจารย์ที่มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษในสาขาทั้งด้านวิชาการ และ ธุรกิจ จึงทำให้บัณฑิตของเราเพียบพร้อมก้าวสู่โลกของเทคโนโลยีอย่างมั่นใจ

JOIN THE EXPERTS IN A FIELD OF COMPUTER SCIENCE>
1. Software Engineering and Development
2. Informatics and Data Science
3. Network Technology and Infrastructure
4. Enterpr ise Systems


ติดตามเราภาคเรียนที่ 1

60,500

 


ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

คณะ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขา

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ตลอดหลักสูตร

4 ปี

525,750