ภาคการจัดการธุรกิจ
ระหว่างประเทศภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้ก่อตั้งขึ้นในปี 1990 เป็นแห่งแรกในประเทศไทย โดยมุ่งหวังที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและพัฒนาผู้นำและผู้ประกอบการสำหรับโลกยุคใหม่ ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาทางหลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศได้มีการปรับปรุงเนื้อหาเพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นหลักประกันว่าการเรียนการสอนในทุกรายวิชาจะสามารถนำเสนอมุมมองที่หลากหลายของการทำธุรกิจระหว่างประเทศและนักศึกษาจะสามารถรับมือได้กับทุกความท้าทายในโลกธุรกิจระหว่างประเทศ

ในปี 2013 เรามีนักศึกษาในภาควิชาประมาณ 500 คน ซึ่งในจำนวนนี้ 14% เป็นนักศึกษาจากต่างชาติที่มาจากกว่า 21 ประเทศทั่วโลก กระบวนการคัดเลือกนักศึกษาของทางหลักสูตรเน้นการเฟ้นหานักศึกษาที่มีทัศนคติแบบสากล มีความกระตือรือร้นและมีความชัดเจนในการพัฒนาตนเอง

ภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IBM) ประกอบไปด้วยเนื้อหาทางด้านธุรกิจระดับโลก วัฒนธรรมข้ามชาติและความหลากหลายทางภาษา มุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาที่มีความสามารถและมีความมุ่งมั่นในการในการเรียนรู้การทำธุรกิจระหว่างประเทศในระดับสากล

1st Semester

63,200


Degree Name

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)

Faculty

Martin de Tours School of Management and Economics

Department

Department of International Business Management


 

Full Program

4 Years

491,800