สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


เทคโนโลยีถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เทคโนโลยีทำให้ชีวิตความเป็นอยู่สะดวกสบายขึ้น การสร้างเทคโนโลยีนั้นต้องเข้าถึงผู้คน ให้ใช้งานได้ง่าย และ รวดเร็ว เปรียบดั่งการวินิจฉัยโรคซึ่งต้องพึ่งความสามารถของแพทย์ การวินิจฉัยปัญหาของระบบเทคโนโลยีก็ต้องพึ่งผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์เช่นกัน

วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งเน้นที่การเตรียมบุคคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนักวิเคราะห์ และ วิศวกรซอฟต์แวร์ สำหรับตลาดด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะ

เราเน้นที่การพัฒนาความรู้และทักษาะ เพื่อให้สามารถค้นหา วิเคราะห์ จุดอ่อนของระบบสารสนเทศ และ พัฒนาปรับปรุงอย่างเป็นระบบและทำได้จริง ด้วยประสบการณ์ของคณาจารย์ และ การให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะกับงานจริง เพื่อการเรียนรู้ วิเคราะห์ สร้างสรรค์ ปฏิสัมพันธ์ และ แบ่งปันประสบการณ์ต่อผู้ร่วมงาน นอกจากนี้บรรยากาศการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยนานาขาติ ยิ่งส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาให้ก้าวสู้ธุรกิจระดับโลกได้อย่างมั่นใจ

หลักสูตรปี 2019 ถูกปรับปรุงเพื่อตอบรับกับความใฝ่รู้ของวัยรุ่นยุคใหม่ และ ความต้องการของโลกของเทคโนโลยี รายวิชาทั้งหมดไม่ได้มีเพียงวิชาที่เรียนกับคณะฯ เท่านั้น แต่มีวิชาที่เรียนกับคณะฯ อื่น ๆ ที่ให้นักศึกษาเลือกได้ตามที่ตนสนใจ นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถเลือกรายวิชาตามสาระทั้ง 4 ที่หลักสูตรใหม่เตรียมไว้ให้ ซึ่งทักษะเหล่านี้เป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เราเน้นการพัฒนาความรู้ และทักษะของนักศึกษา เพื่อค้นหา และวิเคราะห์จุดอ่อนของระบบไอที เพื่อนำไปปรับปรุงด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณได้ก้าวเข้าสู่การเป็นผู้นำในโลกของการแข่งขันทางธุรกิจภาคเรียนที่ 1

60,500

 


ชื่อปริญญา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

คณะ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขา

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตลอดหลักสูตร

4 ปี

528,250