สาขาวิชาเทคโนโลยี
การอาหาร


อุตสาหกรรมอาหารนับเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ลำดับต้นๆ ของโลก ในแต่ละปีบริษัทด้านอาหารเหล่านี้จะมีการจ้างงานนักศึกษาจบใหม่จากสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารหลายพันคน นอกจากนี้อาหารแทบทุกชิ้นที่วางขายตามร้านทั่วไปก็ถูกออกแบบโดยนักเทคโนโลยีการอาหารที่ใช้การผสมผสานของหลักการด้านวิทยาศาสตร์เข้ากับศาสตร์ประยุกต์อื่นๆ เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการแปรรูปวัตถุดิบต่างๆ จนกลายเป็นอาหารแปรรูปอย่างที่เราเห็น

เทคโนโลยีการอาหารเป็นการเรียนรู้ที่มีการผสมผสานอย่างลงตัวของหลากหลายศาสตร์เข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิต เคมี จุลชีววิทยา วิศวกรรม และโภชนาการอาหาร เพื่อคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ๆ หรือออกแบบกระบวนการผลิตใหม่ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ มีกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น เพื่อจะผลิตอาหารที่มีความปลอดภัยและมีคุณภาพยิ่งขึ้น

นักเทคโนโลยีการอาหารจะอาศัยทฤษฎีและหลักการจากวิทยาศาสตร์อาหาร เพื่อให้เข้าใจวิธีการในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร การถนอมอาหาร การแปรรูป การกระจายสินค้า การประเมินความปลอดภัย ตลอดจนการบริโภคอาหาร ทั้งนี้การเรียนการสอนของภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารจะเป็นศาสตร์ผสมผสานที่นักศึกษาจะได้เรียนทั้งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารไปพร้อมๆ กัน


เส้นทางอาชีพหลังเรียนจบ

  • วงการอาหาร สามารถทำงานในแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ แผนกควบคุมและประกันคุณภาพ ฝ่ายการผลิต ตำแหน่งผู้จัดการโรงงาน ตำแหน่งผู้ตรวจสอบคุณภาพและระบบ (GMP, HACCP, Organic, ISO 9000, ISO 22000, BRC, FSSC 22000), ตำแหน่งนักโภชนาการ เชฟ เป็นต้น
  • หน่วยวิจัย นักวิจัย หรือผู้ช่วยนักวิจัย
  • ด้านการตลาด เซลล์ ผู้แนะนำผลิตภัณฑ์ ตำแหน่งบริหารและการตลาดอาหาร ผู้นำเข้าและส่งออกอาหาร ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจอาหาร
  • ด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรและยา
  • ด้านผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
  • ทำงานในหน่วยงานราชการ เช่น องค์การอาหารและยา เป็นต้น
  • Certificated Body Auditor

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

นอกเหนือจากความรู้ด้านวิชาการแล้ว บัณฑิตยังเพียบพร้อมด้วยทักษะ Soft Skill ได้แก่ การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการเป็นผู้นำ

บัณฑิตสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและนำเสนองานได้ดี

บัณฑิตเป็นที่ยอมรับจากสถาบันการศึกษาขั้นสูงต่างๆ ทั่วโลก บางแห่งรับเข้าโดยยอมรับในเรื่องทักษะภาษาอังกฤษของบัณฑิต ช่วยลดความยุ่งยากในการเตรียมการศึกษาต่อต่างประเทศภาคเรียนที่ 1

82,000

 


ชื่อปริญญา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

คณะ

คณะเทคโนโลยีชีวภาพ

สาขา

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
ตลอดหลักสูตร

4 ปี

590,950

 


 
 

ภาพกิจกรรม