สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร


อุตสาหกรรมเกษตรคือการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มจุดแข็งของผลิตภัณฑ์จากสิ่งมีชีวิตหรือแม้กระทั่งตัวของสิ่งมีชีวิตเอง โดยผ่านกระบวนการออกแบบและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมเกษตรเป็นฟันเฟืองที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมในอนาคตหลายๆด้าน เช่น พลังงานทางเลือก, ใช้ทรัพยากรทางการเกษตรในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหารและการเกษตร, ผลิตภัณฑ์สารออกฤทธิ์ยาทางชีวภาพ, การจัดการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม, การบำบัดและใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เป็นต้น เรามุ่งหวังให้นักศึกษาของเราสามารถเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยตอบสนองต่อความต้องการของโลกในอนาคต


เส้นทางอาชีพ

  • ผู้จัดการผลิตภัณฑ์,หัวหน้างานฝ่ายผลิต
  • เจ้าหน้าที่หรือหัวหน้างานการควบคุมและประกันคุณภาพ
  • เจ้าหน้าที่หรือหัวหน้างานแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • เจ้าหน้าที่หรือหัวหน้างานแผนกบำบัดน้ำเสีย
  • นักวิจัยพันธุวิศวกรรม
  • เจ้าหน้าที่หรือหัวหน้างานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ, ผู้ตรวจสอบ
  • นักการตลาดและการจัดการ
  • เจ้าหน้าที่หรือหัวหน้างานนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรและการแปรรูป
  • เจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าเกษตรและการแปรรูป

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร

อุตสาหกรรมเกษตรคือการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มจุดแข็งของผลิตภัณฑ์จากสิ่งมีชีวิตหรือแม้กระทั่งตัวของสิ่งมีชีวิตเอง โดยผ่านกระบวนการออกแบบและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมเกษตรเป็นฟันเฟืองที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมในอนาคตหลายๆด้าน เช่น พลังงานทางเลือก, ใช้ทรัพยากรทางการเกษตรในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหารและการเกษตร, ผลิตภัณฑ์สารออกฤทธิ์ยาทางชีวภาพ, การจัดการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม, การบำบัดและใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เป็นต้น เรามุ่งหวังให้นักศึกษาของเราสามารถเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยตอบสนองต่อความต้องการของโลกในอนาคต

ภาคเรียนที่ 1

78,550


ชื่อปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

คณะ

คณะเทคโนโลยีชีวภาพ

สาขา

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการเกษตรตลอดหลักสูตร

4 ปี

523,600


ผลงานศิษย์เก่า

Mr.Thananan Taechadhumnukul (P’Ford)

441-XXXX

Major: Agro-Industry
School of Biotechnology
B.S.(Agro-Industry) School of Biotechnology, Assumption University
MBA.(Marketing) International Program , Institute of International Student Studies - Ramkhamheang University

Work experience : CMC Biotech Co., Ltd , Science and Technology Product Manager (Radiology department) (2006-2015)
Entrepreneur of Srima-Medic Co., Ltd (Part of 1st Sharing Profit group of medical equipment companies in Thailand) ( Average >500 million baht for sales achieves in a year) (2015 – now)

“There are many factors that causes successful life. Those are systematic thinking process, good friends to build up the business opportunities, good ethics to optimistic paradigm makes the open- minded. All of the upper factors gently build in the period of my bachelor degree life in Biotechnology school. Scientific thinking method can make you get more conscious life.”

Nitit Maranphal (P’Plum)

382-XXXX

Major: Agro-Industry
School of Biotechnology

Education: BS Agro- Industry (ABAC) 2000
MS Food Science and technology, Texas
A&M University, College Station Texas 2003
MBA International Management, University of Texas at Dallas 2006

Current work: Emergent Construction Technologies, Project Manager (USA)

“How Agro Industry build your success? Alternative job that you would not think related, Food science, Agro Industry and construction? Well it is when you are building food processing plant, pet food products, cosmetics, warehouses and freezer.”

Tongkon Wachirasakun (P’ Lookyee)

521-2345

Major: Agro-Industry
School of Biotechnology

Education: Board of Directors at Sansooksabye Rumruaysub.,LTD

“Graduated from School of Biotechnology, not only received a special degree to strengthen my knowledge and skill, I also learn how to run business ethically, and build up my good connection and network to faster my goal achievement. Agro industry is a gateway program for the young new entrepreneur"