คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ


สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ


 
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบให้การศึกษาแบบสหวิทยาการที่ผสมผสานศิลปะ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเข้าด้วยกันในการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมและวัตถุ โดยมีการสอดประสานกับบริบทและเทคโนโลยีในปัจจุบันรวมถึงการเรียนรู้ในเชิงการทดลองเพื่อสร้างสิ่งใหม่ การผสมผสานที่สมดุลระหว่างทฤษฎีและการปฏิบัติ อันเป็นพื้นฐานของรายวิชาต่างๆและสตูดิโอช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะการออกแบบ นักศึกษามากกว่า 30 เปอร์เซ็นต์เป็นนักศีกษาต่างชาติที่มาจากหลากหลายประเทศ จึงก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม อันเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อการเป็นพลโลกที่มีความเข้มแข็ง คณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบยังให้ความสำคัญในการสร้างความร่วมมือกับสถาปนิก นักออกแบบ และอุตสาหกรรมทางสถาปัตยกรรมและการออกแบบ อันเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเสริมทรรศนะของนักศึกษาและเพิ่มโอกาสในการได้งานทำในฐานะสถาปนิกและนักออกแบบ รวมไปถีงการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต
อนาคตของคุณ

ความคิดสร้างสรรค์
พหุวัฒนธรรม
ผู้ประกอบการ


ความสามารถในการออกแบบที่หลากหลาย และทักษะการสื่อสาร


การรู้ถึงบริบทในปัจจุบัน
การผสานเทคโนโลยีกับการศึกษา
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรนานาชาติ


นักศึกษาต่างชาติสูงถึง 35%
สังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม


จาก 33 ประเทศทั่วโลก
บรรยากาศห้องเรียนนานาชาติ
พบปะเพื่อนใหม่และแบ่งปันแนวคิดที่แตกต่าง


สิ่งอำนวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยที่ดี


สตูดิโอสำหรับงานต้นแบบ
เครื่องพิมพ์สี-ขาวดำ ขนาด A0
พร้อมเครื่องพิมพ์ Laser
ห้องปฏิบัติการสำหรับการออกแบบดิจิตอล
และการขึ้นรูปด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ
ในระบบ FDM และ Polyjet


การมี D.N.A. ของนักวิสาหกิจ


การผสานความรู้ความเข้าใจในการบริหาร
และการตลาดเข้ากับการออกแบบ
พร้อมที่จะเป็นผู้ประกอบการในกา
รเริ่มต้นธุรกิจของคุณเอง


parallax background
AR1
Wongsarond Suthikulpanich (Fonder/ Design Manager, Bangkok Screening Room)
Piyapak Vatanasrimongkol (Design Director, Studio Point Line Plane)
Suradech Pattanakiatichai (Exclusive Director, Varda Asssociates Co.,ltd)
Apisith Permpaisarnsakul (managing Director, 365EVO. Design Studio Co.,ltd)

AR2
Juti Klipbua (Priciple Architect, Juti Architect)

AR6
Prawit Kitticharnthira  (Kirin Design & Living)

AR8
Saran Pongkajorn (Architect-Design Director, MDL Maison & Design)
Victor John (Co-Founder & Design Director, Studio VJ, Yangon Myanmar)

AR1
Kiti (Executive Associate, PIA Interior)
AR1
Gogg Piyathanawiwat (Founder, SIA Interior Architecture/ Past: Soda Thailand)
Nirun Thongpahusatcha (Art Director, IMG Worlds of Adventure,  United Arab Emirates)

AR2
Suratsawadee Chirangbookul (Assistant Project Manager, Siphya Construction Co., ltd)

AR4
Salma Phumdorkmai (Interior Designer, Gensler Singapore Pte.Ltd)
Tanet SaeAu Past: Architect, Spacetime Architects Co., ltd)

AR 7
Suranart sujarittummakul (Design Director, Thai Habel)
AR 9
Bud Nitaya (Junior Associates, ASH New York)

AR 14
Boonyawee Tosakulchai (Junior Architect, IDIN Architects Co., ltd)

Labor Omnia Vincit


Faculty's News