สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ


 

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบให้การศึกษาแบบสหวิทยาการที่ผสมผสานศิลปะ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเข้าด้วยกันในการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมและวัตถุ โดยมีการสอดประสานกับบริบทและเทคโนโลยีในปัจจุบันรวมถึงการเรียนรู้ในเชิงการทดลองเพื่อสร้างสิ่งใหม่ การผสมผสานที่สมดุลระหว่างทฤษฎีและการปฏิบัติ อันเป็นพื้นฐานของรายวิชาต่างๆและสตูดิโอช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะการออกแบบ นักศึกษามากกว่า 30 เปอร์เซ็นต์เป็นนักศึกษาต่างชาติที่มาจากหลากหลายประเทศ จึงก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม อันเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อการเป็นพลโลกที่มีความเข้มแข็ง คณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบยังให้ความสำคัญในการสร้างความร่วมมือกับสถาปนิก นักออกแบบ และอุตสาหกรรมทางสถาปัตยกรรมและการออกแบบ อันเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเสริมทรรศนะของนักศึกษาและเพิ่มโอกาสในการได้งานทำในฐานะสถาปนิกและนักออกแบบ รวมไปถึงการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต


ติดตามเรา


ความสามารถในการออกแบบที่หลากหลาย และทักษะการสื่อสาร


การรู้ถึงบริบทในปัจจุบัน
การผสานเทคโนโลยีกับการศึกษา
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรนานาชาติ


นักศึกษาต่างชาติสูงถึง 35%
สังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม


จาก 33 ประเทศทั่วโลก
บรรยากาศห้องเรียนนานาชาติ
พบปะเพื่อนใหม่และแบ่งปันแนวคิดที่แตกต่าง


สิ่งอำนวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยที่ดี


สตูดิโอสำหรับงานต้นแบบ
เครื่องพิมพ์สี-ขาวดำ ขนาด A0
พร้อมเครื่องพิมพ์ Laser
ห้องปฏิบัติการสำหรับการออกแบบดิจิตอล และการขึ้นรูปด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ในระบบ FDM
และ Polyjet


การมี DNA ของนักวิสาหกิจ


การผสานความรู้ความเข้าใจในการบริหาร และการตลาดเข้ากับการออกแบบ พร้อมที่จะเป็นผู้ประกอบการในการเริ่มต้นธุรกิจของคุณเอง


parallax background

ภาควิชา
และสาขา

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
(สถาปัตยกรรม / สถาปัตยกรรมภายใน)
สาขาวิชาการออกแบบพหุสาขา
(การออกแบบผลิตภัณฑ์ / การออกแบบแฟชั่น / การออกแบบนิทรรศการ / การออกแบบเชิงโต้ตอบ / การออกแบบแสงสว่าง / การจัดการการออกแบบ)
สาขาวิชาการออกแบบภายใน

Labor Omnia Vincit


ข่าวคณะคลิกที่นี่