แขนงวิชาบริหารความเสี่ยงและประกันภัยสภาวะธุรกิจในปัจจุบันนี้ มีความต้องการบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพด้านการบริหารความเสี่ยงและธุรกิจประกันภัย ทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างมาก ดังนั้น แขนงวิชามีวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงและประกันภัย และถูกออกแบบให้ตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจ ตามการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

แขนงวิชาบริหารความเสี่ยงและประกันภัย ครอบคลุมด้านการประกันชีวิตและการประกันวินาศภัย โดยสอนให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจด้านทฤษฎีและหลักการประกันภัย นอกจากนี้นักศึกษายังมีโอกาสได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง จากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ตรงในธุรกิจประกันภัย และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้มีประสบการณ์การทำงานด้านประกันภัยโดยตรง แขนงวิชาได้รับการรับรองจากสถาบันทางด้านการประกันภัยในต่างประเทศ เช่น Australian and New Zealand Institute of Insurance and Finance โดยนักศึกษาที่ศึกษาจบจากแขนงวิชานี้จะได้รับการรับรองสถานะสมาชิกจากสถาบันนี้ ซึ่งได้รับการยอมรับในธุรกิจประกันภัยทั้งในและตลาดต่างประเทศ

แขนงวิชาบริหารความเสี่ยงและประกันภัย

 

“เส้นทางสู่ความสำเร็จในอาชีพการงานในอนาคต”

แขนงวิชานี้เน้นด้านการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาด้วยความรู้เชิงลึกในการบริหารความเสี่ยงและการประกันภัย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับตำแหน่งผู้บริหารในอุตสาหกรรมประกันภัยและองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

 ภาคเรียนที่ 1

63,000

 


ชื่อปริญญา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

คณะ

คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

สาขา

สาขาวิชาการประกันภัย
ตลอดหลักสูตร

4 ปี

510,750