สาขาวิชาการประกันภัยในสภาวะธุรกิจปัจจุบันนี้มีความต้องการบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านธุรกิจประกันภัย นอกเหนือจากภาคเอกชนที่ต้องการบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านประกันภัยแล้ว ภาครัฐบาลก็ยังต้องการบุคคลากรเพื่อส่งเสริมความคิดริเริ่มด้านประกันภัยที่รัฐบาลได้คิดขึ้น ดังนั้นการพัฒนาการศึกษาและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการประกันภัย จึงเป็นความคิดริเริ่ม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้ และให้บุคคลมีความสามารถในการช่วยในการขยายเศรษฐกิจ และพัฒนาคุณภาพชีวิตในประเทศไทย ดังนั้นหลักสูตรการบริหารธุรกิจ สาขาการประกันภัย จึงได้ถูกออกแบบให้ตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจ ตามการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

หลักสูตรการประกันภัยนี้จะครอบคลุมทั้งด้านการประกันชีวิตและการประกันวินาศภัย เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรุ้ถึงการบริหารงานด้านประกันภัยทั้งสองประเภท โดยหลักสูตรการประกันภัยจะสอนให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจทั้งทางด้านทฤษฎีและหลักการประกันภัยรวมถึงพื้นฐานด้านการประกันภัยต่างๆ นอกจากนี้นักศึกษายังมีโอกาสได้เรียนรู้การทำงานจริง จากผู้มีประสบการณ์โดยตรงในธุรกิจประกันภัย ซึ่งทางหลักสูตรได้เชิญมาเป็นวิทยากร เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ทางด้านธุรกิจการประกันภัยแก่นักศึกษา ดังนั้นนักศึกษาจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้มีประสบการณ์การทำงานด้านประกันภัยโดยตรง และเพื่อเพิ่มจุดแข็งของหลักสูตร ทางหลักสูตรได้มีความร่วมมือกับสถาบันทางด้านการประกันภัยในต่างประเทศ เช่น Australian and New Zealand Institute of Insurance and Finance โดยที่นักศึกษาที่เรียนจบจากหลักสูตรนี้จะได้รับการรับรองสถานะสมาชิกจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับในธุรกิจประกันภัยในตลาดต่างประเทศ

สาขาวิชาการประกันภัย

“เส้นทางสู่ความสำเร็จในอาชีพการงานในอนาคต”

สาขาวิชานี้เตรียมความพร้อมให้นักเรียนด้วยความรู้เชิงลึกในการบริหารความเสี่ยงและการประกันภัยเพื่อ เตรียมความพร้อมสำหรับตำแหน่งผู้บริหารในอุตสาหกรรมประกันภัยและองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

ภาคเรียนที่ 1

62,750


ชื่อปริญญา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

คณะ

คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

สาขา

สาขาวิชาการประกันภัย


 

ตลอดหลักสูตร

4 ปี

490,350


apply-now-306×354