หลักสูตรบัญชีคาดว่าจะมีความต้องการนักบัญชีเพิ่มมากขึ้นในอีก 10 ปีข้างหน้า เมื่อเทียบกับสายงานอาชีพอื่น ๆ นักศึกษาในหลักสูตร จะมีความรู้และทักษะที่เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิระดับมืออาชีพ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างให้บัณฑิตมีศักยภาพ และสมรรถนะในการทำงานในตำแหน่งที่ตรงสายงาน เช่น นักบัญชีบริหาร นักวิเคราะห์งบการเงิน นักบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้อำนวยการการเงินรับอนุญาต

การเรียนหลักสูตรบัญชีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญไม่เพียงแต่ช่วยให้บัณฑิตมีความรู้ และความสามารถด้านการจัดทำบัญชีและการรายงานทางการเงินเท่านั้น แต่ยังรอบรู้ทางกฎหมาย ภาษีอากร การเงินและการธนาคาร การจัดการธุรกิจดิจิทัล การจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ และการตลาด ซึ่งสมรรถนะเหล่านี้จำเป็นสำหรับทุกสาขาอาชีพ และเป็นคุณสมบัติพึงประสงค์ของนายจ้างในองค์กรระดับประเทศและนานาชาติทั้งภายในและภายนอกประเทศ ดังนั้นการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีบัญชีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จึงเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดที่คุณสามารถลงทุนในการศึกษาของคุณ

การเรียนหลักสูตรบัญชี ช่วยให้ผู้สำเร็จการศึกษา สามารถเริ่มต้นอาชีพด้วยระดับค่าตอบแทนที่สูงเมื่อเทียบกับวิชาชีพอื่น ๆ วิชาชีพบัญชียังเปิดโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการ หลังจากสั่งสมประสบการณ์ในสาขาและมีการพัฒนาทักษะด้านการมีปฏิสัมพันธ์ และการติดต่อทางธุรกิจ ดังนั้น วิชาชีพบัญชี จึงเป็นอาชีพที่มีความต้องการสูงในปัจจุบันโดยนักบัญชีที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน จะมีทางเลือกที่มากขึ้นในอุตสาหกรรม

หลักสูตรบัญชี

 

“เป็นอาชีพที่มีความต้องการอย่างสูงในโลกธุรกิจ”

จุดมุ่งหมายของหลักสูตรคือการผลิตนักบัญชีมืออาชีพ ในสาขาการบัญชี การสอบบัญชีภาษีอากร และการให้คำปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ มีศักยภาพในการทำงานในบริษัทบัญชีระหว่างประเทศและบริษัทชั้นนำในประเทศและต่างประเทศภาคเรียนที่ 1

63,000

 


ชื่อปริญญา

บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

คณะ

คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

สาขา

สาขาวิชาบัญชี


 ตลอดหลักสูตร

4 ปี

510,250