สาขาวิชาการเงิน

 
Bachelor of Business Administration in Finance
B.B.A. (Finance)

การเงินเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ของการบริหารการเงิน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจสมัยใหม่และมีความสำคัญต่อความสำเร็จของทุกภาคส่วน เช่น บุคคล ธุรกิจ และภาครัฐ ภาควิชาการเงินสอนด้านหลักการทางการเงินเชิงทฤษฎี เครื่องมือในการวิเคราะห์ และความรู้เชิงปฏิบัติสำหรับใช้ในการตัดสินใจทางการเงินอย่างมีจริยธรรมและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจในยุคปัจจุบัน

สาขาวิชาการเงินได้รับการรับรองจากสถาบัน CFA ซึ่งเป็นสมาคมระดับโลกชั้นนำสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการลงทุนภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาบัน CFA (CFA Institute University Affiliation Program) ภาควิชาการเงินเน้นด้านการเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการสอบวิชาชีพทางการเงิน เช่น CFA, FRM และ CFP

วัตถุประสงค์ของภาควิชาการเงิน
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่มีคุณลักษณะ ความรู้ และทักษะดังนี้

  • มีความรู้ด้านการเงินทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงทักษะที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพทางธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ผู้ประกอบการ การศึกษาต่อ และสามารถสอบผ่านใบรับรองวิชาชีพทางการเงิน
  • มีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ เชิงตรรกะ และเชิงวิพากษ์ในการจัดการกับปัญหาทางการเงินและธุรกิจ
  • มีวิสัยทัศน์ที่จำเป็นต่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่ดีและมีจริยธรรมทางธุรกิจและการเงิน
  • มีทัศนคติเชิงบวก มีคุณสมบัติความเป็นผู้นำ และมีความสามารถในการทำงานเป็นทีม
โอกาสทางอาชีพการเงิน
นักพัฒนาธุรกิจ, นักวิเคราะห์ / ที่ปรึกษาทางการเงิน, นักวิเคราะห์องค์กร, ที่ปรึกษาด้านการจัดการมูลค่า, นักวางแผนกลยุทธ์ทางการเงิน, วาณิชธนกิจ, ผู้จัดการเครดิตและเงินสด, ที่ปรึกษาด้านการวางแผนและการพยากรณ์ทางการเงิน, นักวิเคราะห์ความเสี่ยง, ผู้จัดการเครดิตและความเสี่ยง, นักวิเคราะห์หลักทรัพย์, ผู้ค้าหลักทรัพย์, นักวิเคราะห์สัญญาซื้อขายล่วงหน้า, นักวางแผนการเงินส่วนบุคคล, นักวิเคราะห์วิจัยด้านการเงิน, นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ / ผู้จัดการหลักทรัพย์, ผู้จัดการกองทุน, ผู้จัดการโครงการฝ่ายการเงิน, เจ้าของธุรกิจและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

สาขาวิชาการเงิน

“แรงผลักดันเพื่อความสำเร็จของคุณ”
สาขาวิชาการเงินได้รับการรับรองโดยสถาบัน CFA ซึ่งเป็นสมาคมระดับโลกชั้นนำสำหรับ มืออาชีพด้านการจัดการการลงทุนภายใต้โครงการ CFA Institute University Affiliation สาขานี้เน้นให้นักเรียนได้รับใบประกอบวิชาชีพด้านการเงินอย่างมืออาชีพเช่น CFA, FRM และCFP

ภาคเรียนที่ 1

62,750


ชื่อปริญญา

บริหารธุรกิจ (บธ.บ.)

คณะ

คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

สาขา

สาขาวิชาการเงิน


 

ตลอดหลักสูตร

4 ปี

490,350


apply-now-306×354