แขนงวิชาการเงิน

 

แขนงวิชาการเงิน

 

“แรงผลักดันเพื่อความสำเร็จของคุณ”

การเงินเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ของการบริหารการเงิน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจสมัยใหม่และมีความสำคัญต่อความสำเร็จของทุกภาคส่วน เช่น บุคคล ธุรกิจ และภาครัฐ แขนงวิชาการเงินสอนด้านหลักการทางการเงินเชิงทฤษฎี เครื่องมือในการวิเคราะห์ และความรู้เชิงปฏิบัติ สำหรับใช้ในการตัดสินใจทางการเงินที่มีประสิทธิภาพและมีจริยธรรมและที่เหมาะกับสภาพธุรกิจในยุคปัจจุบันภาคเรียนที่ 1

63,000

 


ชื่อปริญญา

บริหารธุรกิจ (บธ.บ.)

คณะ

คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

สาขา

สาขาวิชาการเงิน
ตลอดหลักสูตร

4 ปี

510,750

 


 
แขนงวิชาการเงินได้รับการรับรองจากสถาบัน CFA (CFA Institute) ซึ่งเป็นสมาคมชั้นนำระดับโลกสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการลงทุนภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาบัน CFA (CFA Institute University Affiliation Program) แขนงวิชาการเงินเน้นด้านการเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการสอบคุณวุฒิวิชาชีพทางการเงิน เช่น CFA, FRM และ CFP

นอกจากนี้ แขนงวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้รับการรับรองให้เป็นสถาบันอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP® (Education Provider) ของสมาคมนักวางแผนการเงินไทย (TFPA) เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565

ผู้ที่สำเร็จแขนงวิชาการเงินของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ถือว่ามีคุณสมบัติด้านการอบรม ซึ่งถือเป็นหนึ่งในคุณสมบัติ 4 ด้าน ของการขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP รายวิชา 3.1-3.6 ของแขนงวิชาการเงินได้รับการรับรองจากสมาคมนักวางแผนการเงินไทย ให้เทียบเท่ากับการอบรมชุดวิชาที่ 1-6 ของหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP นักศึกษาที่สำเร็จหลักสูตรดังกล่าวและต้องการขึ้นทะเบียนเป็นนักวางแผนการเงิน CFP จะได้รับการยกเว้นการอบรมและมีสิทธิ์ลงทะเบียนสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP

วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่มีคุณลักษณะ ความรู้ และทักษะดังนี้

1. มีความรู้ด้านการเงินทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงทักษะที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพทางธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ การเป็นผู้ประกอบการ การศึกษาต่อ และการได้รับรองวิทยฐานะใน วิชาชีพการเงิน
2. มีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ เชิงตรรกะ และเชิงวิพากษ์ในการจัดการกับปัญหาทางการเงินและธุรกิจ
3. มีวิสัยทัศน์ที่จำเป็นต่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่ดีและมีจริยธรรมทางการเงินและทางธุรกิจ
4. มีทัศนคติเชิงบวก มีคุณสมบัติความเป็นผู้นำ และมีความสามารถในการทำงานเป็นทีม

โอกาสทางอาชีพการเงิน

นักพัฒนาธุรกิจ, นักวิเคราะห์ / ที่ปรึกษาทางการเงิน, นักวิเคราะห์องค์กร, ที่ปรึกษาด้านการจัดการมูลค่า, นักวางแผนกลยุทธ์ทางการเงิน, วาณิชธนกิจ, ผู้จัดการเครดิตและเงินสด, ที่ปรึกษาด้านการวางแผนและการพยากรณ์ทางการเงิน, นักวิเคราะห์ความเสี่ยง, ผู้จัดการเครดิตและความเสี่ยง, นักวิเคราะห์หลักทรัพย์, ผู้ค้าหลักทรัพย์, นักวิเคราะห์สัญญาซื้อขายล่วงหน้า, นักวางแผนการเงินส่วนบุคคล, นักวิเคราะห์วิจัยด้านการเงิน, นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ / ผู้จัดการหลักทรัพย์, ผู้จัดการกองทุน, ผู้จัดการโครงการฝ่ายการเงิน, เจ้าของธุรกิจ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน