สาขาวิชาการตลาดหลักสูตรการตลาดของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นหนึ่งในหลักสูตรที่ดีที่สุดในประเทศไทย ในสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยนานาชาติ เพราะเรามุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้รอบด้านทางธุรกิจ การตลาด เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมทั้งสอนให้บัณฑิตยึดมั่นในหลักจริยธรรมและสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณาจารย์ของเราประกอบด้วยนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาด ที่มีความมุ่งมั่นที่จะจัดการเรียนการสอนที่เน้นการสร้างประสบการณ์และคำนึงถึงความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก

ผู้เรียนหลักสูตรนี้จะได้มีโอกาสเรียน “วิชาหลักทางการตลาด” หลากหลายวิชา และยังสามารถศึกษาวิชาการตลาดเฉพาะด้านได้ด้วย เช่น การเรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภค การวิเคราะห์และกลยุทธ์การแข่งขัน การตลาดดิจิทัล การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การตลาดเชิงกลยุทธ์ นอกจากนี้ ยังมีวิชาเลือกอีกมากมาย เช่น การตลาดไลฟ์สไตล์ ประเด็นการตลาดร่วมสมัย การตลาดเพื่อความยั่งยืน และการฝึกงานทางการตลาด นอกจากนี้สาขาวิชาการตลาดยังได้มีการปรับปรุงหลักสูตรอยู่เสมอ เพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจในปัจจุบันและรองรับความต้องการของตลาดแรงงานได้ทันท่วงที

นอกจากนักศึกษาจะมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการด้านการตลาดแล้ว ระบบการเรียนการสอนยังเน้นการเรียนรู้ที่ให้นักศึกษาได้เกิดประสบการณ์จริงในการแก้ปัญหาทางการตลาด ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำโครงงานจากกรณีศึกษาของธุรกิจจริง การทัศนศึกษาและได้รับความรู้อันหลากหลายจากวิทยากรจากองค์กรชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ การฝึกงาน การเข้าร่วมการแข่งขันทางการตลาดเพื่อเพิ่มทักษะในการเรียนรู้ รวมทั้งการมีส่วนร่วมในเครือข่ายศิษย์เก่าอันทรงคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคต

สาขาวิชาการตลาด

“รากฐานของการเรียนรู้ทางด้านธุรกิจ” มุ่งเน้นที่สำคัญในการเสริมสร้างความรู้ของนักเรียนในการทำตลาดหลักการและทฤษฎีเช่นเดียวกับการวิเคราะห์ ทักษะนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาแผนการตลาดที่ครอบคลุมตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และองค์กรและที่สำคัญเน้นลงมือทำจริงสร้าง ประสบการณ์การเรียนผ่านการฝึกอบรมการฝึกงานในอุตสาหกรรมตลาดแรงงาน

ภาคเรียนที่ 1

62,750


ชื่อปริญญา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

คณะ

คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

สาขา

สาขาวิชาการตลาด


 

ตลอดหลักสูตร

4 ปี

490,350


apply-now-306×354