สาขาวิชาการตลาดวิสัยทัศน์
เป็นคณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติชั้นนำในระดับภูมิภาคอาเซียน และมีการเรียนการสอนด้านธุรกิจที่มีคุณภาพสูง และส่งเสริมให้บัณฑิตสร้างคุณูปการต่อองค์กรและสังคมได้

พันธกิจ คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ได้หล่อหลอมให้นักศึกษาได้เป็นบัณฑิตที่มีความคิดการตัดสินใจเป็นตัวของตัวเอง มีความรอบรู้ด้านธุรกิจ สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้เรื่องเทคโนโลยีเป็นอย่างดี เข้าใจการสร้างสรรค์นวัตกรรม และยึดมั่นในหลักจริยธรรมเพื่อให้สามารถรับมือกับความท้าทายในระดับโลกได้

หลักสูตรการตลาดของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นหนึ่งในหลักสูตรที่ดีที่สุดในประเทศไทย ในสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยนานาชาติ เพราะเรามุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้รอบด้านทางธุรกิจ การตลาด เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมทั้งสอนให้บัณฑิตยึดมั่นในหลักจริยธรรมและสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณาจารย์ของเราประกอบด้วยนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาด ที่มีความมุ่งมั่นที่จะจัดการเรียนการสอนที่เน้นการสร้างประสบการณ์และคำนึงถึงความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก

ผู้เรียนหลักสูตรนี้จะได้มีโอกาสเรียน “วิชาหลักทางการตลาด” หลากหลายวิชา และยังสามารถศึกษาวิชาการตลาดเฉพาะด้านได้ด้วย เช่น การเรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภค การวิเคราะห์และกลยุทธ์การแข่งขัน การตลาดดิจิทัล การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การตลาดเชิงกลยุทธ์ นอกจากนี้ ยังมีวิชาเลือกอีกมากมาย เช่น การตลาดไลฟ์สไตล์ ประเด็นการตลาดร่วมสมัย การตลาดเพื่อความยั่งยืน และการฝึกงานทางการตลาด นอกจากนี้สาขาวิชาการตลาดยังได้มีการปรับปรุงหลักสูตรอยู่เสมอ เพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจในปัจจุบันและรองรับความต้องการของตลาดแรงงานได้ทันท่วงที

นอกจากนักศึกษาจะมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการด้านการตลาดแล้ว ระบบการเรียนการสอนยังเน้นการเรียนรู้ที่ให้นักศึกษาได้เกิดประสบการณ์จริงในการแก้ปัญหาทางการตลาด ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำโครงงานจากกรณีศึกษาของธุรกิจจริง การทัศนศึกษาและได้รับความรู้อันหลากหลายจากวิทยากรจากองค์กรชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ การฝึกงาน การเข้าร่วมการแข่งขันทางการตลาดเพื่อเพิ่มทักษะในการเรียนรู้ รวมทั้งการมีส่วนร่วมในเครือข่ายศิษย์เก่าอันทรงคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคต

Department of Marketing

To be the leading international business school in ASEAN region providing high quality business education to enable graduates to make valuable contributions to organizations and society.

To shape our students into independent-minded graduates who are well versed in business, able to communicate effectively, tech savvy, innovative, and ethical to successfully face global challenges.


1st Semester

63,200


ชื่อปริญญา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) บธ.บ. (การตลาด)

คณะ

คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

สาขาวิชา

สาขาวิชาการตลาด


 

Full Program

4 Years

491,800


apply-now-306×354