แขนงวิชาการตลาด


แขนงวิชาการตลาดของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นหนึ่งในแขนงวิชาที่ดีที่สุดในประเทศไทย ในสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยนานาชาติ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้รอบด้านทางธุรกิจ การตลาด เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมทั้งสอนให้บัณฑิตยึดมั่นในหลักจริยธรรมและสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณาจารย์ประกอบด้วยนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด ที่มีความมุ่งมั่นในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการสร้างประสบการณ์และคำนึงถึงความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก


แขนงวิชาการตลาด

 

“รากฐานของการเรียนรู้ทางด้านธุรกิจ”

แขนงวิชาการตลาดมุ่งเน้นด้านการเสริมสร้างความรู้ของนักศึกษา ในหลักการและทฤษฎีการตลาด การวิเคราะห์ ทักษะการตลาด นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนาแผนการตลาดที่ครอบคลุม ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และองค์กร และที่สำคัญการเรียนการสอนในแขนงวิชาการตลาด เน้นให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง สร้างประสบการณ์การเรียนผ่านการฝึกอบรม และการฝึกงานในอุตสาหกรรมการตลาดโดยตรง

ผู้เรียนมีโอกาสเรียน “วิชาหลักทางการตลาด” หลากหลายวิชา และยังสามารถศึกษาวิชาการตลาดเฉพาะด้านอีกด้วย เช่น การเรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภค การวิเคราะห์และกลยุทธ์การแข่งขัน การตลาดดิจิทัล การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การตลาดเชิงกลยุทธ์ นอกจากนี้ ยังมีวิชาเลือกอีกมากมาย เช่น การตลาดไลฟ์สไตล์ ประเด็นการตลาดร่วมสมัย การตลาดเพื่อความยั่งยืน และการฝึกงานทางการตลาด นอกจากนี้แขนงวิชาการตลาดได้มีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจในปัจจุบันและรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน

นอกจากนักศึกษาจะมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการด้านการตลาดแล้ว ระบบการเรียนการสอนยังเน้นการเรียนรู้ที่ให้นักศึกษาได้ประสบการณ์จริงในการแก้ปัญหาทางการตลาด ในรูปแบบของการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำโครงงานจากกรณีศึกษาของธุรกิจจริง การทัศนศึกษาและได้รับความรู้หลากหลายจากวิทยากรจากองค์กรชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ การฝึกงาน การเข้าร่วมการแข่งขันทางการตลาด เพื่อเพิ่มทักษะในการเรียนรู้ รวมทั้งการมีส่วนร่วมในเครือข่ายศิษย์เก่าอันทรงคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคตภาคเรียนที่ 1

63,000

 


ชื่อปริญญา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

คณะ

คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

สาขา

สาขาวิชาการตลาด
ตลอดหลักสูตร

4 ปี

510,750