สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิตสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ศบ.) ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เริ่มต้นในปี 2548 ซึ่งเกิดขึ้นจากวิสัยทัศน์ของท่านประธานกิตติมศักดิ์ บราเดอร์ Martin Komolmas เพื่อสร้างสาขาทางเศรษฐศาสตร์ที่มีการบูรณาการศาสตร์ทางธุรกิจและสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าไว้ด้วยกัน โดยมีอดีตคณบดี คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (Martin de Tours School of Management and Economics) ดร. เชิดพงศ์ สีบุญเรือง (Dr. Cherdpong Sibunruang) เป็นผู้ริเริ่มและก่อตั้งสาขา

หลักการของการก่อตั้งสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเนื่องมาจากเศรษฐศาสตร์เป็นรากฐานสำหรับทุกสาขาธุรกิจต่างๆ ซึ่งสามารถส่งเสริมทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์และการคิดเชิงวิพากษ์ซึ่งมีความสำคัญสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาทางธุรกิจในยุคของการเปลี่ยนแปลงและการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ

สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจของเรามีการจัดการเรียนการสอนในสภาพแวดล้อมระดับนานาชาติ โดยมีคณาจารย์และนักศึกษามาจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก เช่น แคนาดา จีน เมียนมาร์ ปากีสถาน เกาหลีใต้ ไต้หวัน และเวียดนาม ปัจจุบันมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่า 200 คนในสาขา และได้ผลิตบัณฑิตมากกว่า 350 คน บัณฑิตของเราได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆทั้งในภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ


สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

 

ปริญญาทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจจะให้ผู้สำเร็จการศึกษาเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันและสร้างโอกาสมากมายให้ผู้สำเร็จการศึกษามีทางเลือกมากมายในอาชีพอนาคต อีกทั้งชื่อเสียงอันยาวนานทางด้านสาขาต่างๆของบริหารธุรกิจของคณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ยังเป็นอีกจุดเด่นของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

หลักสูตรถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านการวิเคราะห์เชิงปริมาณและการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และมีนวัตกรรม ด้วยการส่งเสริมความอยากรู้และสร้างเสริมสติปัญญาและทักษะทางด้านการวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณและมีจริยธรรม นักศึกษาจะพร้อมสำหรับโอกาสทางอาชีพที่ท้าทายในอนาคต นักศึกษาจะสามารถเลือกการผสมผสานวิชาต่างๆอย่างอิสระในหลักสูตร Design-It-Yourself (DIY) เพื่อตอบสนองความต้องการทางการศึกษาอย่างมีนวัตกรรมในรูปแบบวิชา mix-and-match พร้อมรับประกาศนียบัตรวิชาชีพในแขนงต่างๆทางธุรกิจของคณะบริหารธุรกิจ (MSME) รวมทั้งหลักสูตรจากคณะอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสบการณ์ในการเรียนรู้ของนักศึกษา ด้วยหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่นและสามารถให้นักศึกษาออกแบบประสบการณ์การการเรียนรู้ของตนเองได้ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับอาชีพในอนาคตที่ตนเลือก และเพิ่มโอกาสในการทำงานในสาขาเฉพาะทาง

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิตสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจให้บัณฑิตเข้าใจถึงแนวโน้มทางการค้าและเศรษฐศาสตร์ ศึกษาข้อมูลทางเศรษฐกิจและสถิติที่ครอบคลุมสาขาวิชาต่างๆ ด้วยเหตุนี้ บัณฑิตจะสามารถดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจและสถานการณ์ต่างๆได้ นอกจากนี้หลักสูตรที่ขับเคลื่อนด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลยังช่วยฝึกให้นักศึกษามีทักษะและความรู้ในการวิเคราะห์ระดับแนวหน้า ซึ่งตรงกับความต้องการของตลาดงานในปัจจุบัน บัณฑิตสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้รับการยอมรับจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีอัตราตำแหน่งงานที่โดดเด่นพร้อมเงินเดือนเฉลี่ยและผลประโยชน์ที่ยอดเยี่ยม ซึ่งจัดอยู่ในอันดับต้นๆ ในตลาดงานภาคเรียนที่ 1

 


ชื่อปริญญา

เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ..)

คณะ

คณะบริหารธุรกิจและเศษฐศาสตร์

สาขา

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ตลอดหลักสูตร

3.5 ปี

540,000