Master Degree - Supply Chain Managementสาขาวิชาการจัดการโซ่อุปทาน (หลักสูตรนานาชาติ)ปรัชญาของหลักสูตรเกิดจากความตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาเพื่อก้าวไปสู่โลกที่เหนือจินตนาการ เหนือความสามารถในการทำนาย และเหนือคำจำกัดความที่แม่นยำ การเตรียมนักศึกษาต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นสิ่งที่พึงกระทำ การเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ได้ปรากฏขึ้นมาแล้ว อาทิเช่น ความรุ่งเรืองของซีกโลกตะวันออก การครอบงำของจีนและอินเดีย ความอ่อนไหวของตลาดและเศรษฐกิจ ต้นทุนที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการขาดแคลนวัตถุดิบ พลังงาน สินค้า โลจิสติกส์ ภาวะเงินเฟ้อ การเพิ่มการใช้เทคโนโลยีของลูกค้า การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและประชากร การคำนึงถึงความยั่งยืน และความปลอดภัยของสินค้า การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ในอีก 10 ปี ข้างหน้าจะมากกว่าที่ผ่านมาเมื่อ 50 ปีก่อน

รูปแบบธุรกิจใหม่ๆ ที่ผสมผสานสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกันจะถือกำเนิดจากผลแห่งความร่วมมือกันระหว่างบริษัทซึ่งมีการแบ่งปันข้อมูลสำคัญกับคู่ค้าในโซ่อุปทาน การเปลี่ยนแปลงนี้เหล่าก่อให้เกิดความต้องการแรงงานที่มีทักษะและความรู้ความสามารถที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากมืออาชีพผู้ต้องรับผิดชอบต่อการเผชิญสิ่งเหล่านี้เพื่อความสำเร็จต่อไป

หลักสูตรมีความมุ่งมั่นในการสร้างทักษะพื้นฐานและทักษะเฉพาะทาง ทักษะที่สามารถปรับใช้และถ่ายโอนได้ที่สอดคล้องกับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมต่างๆ รวมถึงทักษะการสร้างความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลง ผ่านทักษะทางปัญญาที่สามารถซึมซับข้อเท็จจริงและทิศทางการเปลี่ยนต่างๆ การจำแนก การวิเคราะห์องค์ประกอบ การประกอบเชื่อมโยงภาพต่างๆ เข้าด้วยกัน และการตัดสินใจเพื่อการปฏิบัติ ควบคุมและภาวะผู้นำ ความว่องไวและยืดหยุ่นถือเป็นสิ่งสำคัญ ทักษะทางปัญญาเหล่านี้เกิดขึ้นจากวิธีการใช้กรณีศึกษา ปฏิสัมพันธ์กับนักปฏิบัติชั้นนำในหลากหลายวงการ สิ่งที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเพื่อความยั่งยืนในอนาคต ก็คือ ความสมบูรณ์พร้อม ความซื่อสัตย์สุจริต และจริยธรรมของนักศึกษา

Supply Chain Management

The rise of the East and the dominance of China and India, market and economic volatility, increased cost and scarcity of raw materials and energy, goods and logistics and inflation generally, increased use of technology by customers, changing nature of society and demography, awareness and action on sustainability, and concern about product safety.


Part Time Program

Thesis & None Thesis Option

2 Years


Degree Name

M.S. (Supply Chain Management)

Faculty

Martin de Tours School of Management and Economics

Department

Supply Chain Management


 

First Semester:
June - October

Second Semester:
November - February


apply-now-306×354

MSc. in Supply Chain Management

Assumption University offers Master’s program in Supply Chain Management.

MSc SCM Admission 2020 (as of 14 June 2020)
Semester 2/2020 (Nov. 2020 – Feb. 2021)

Application period: Now – July 17, 2020
Interview Date: July 18, 2020
Interview Result: July 23, 2020
Registration Date: July 29-31, 2020
Foundation Course Begins: August 8, 2020
Semester Begins: October 31, 2020

For more information, please contact MSc.Supply Chain Management Program, Martin de Tours School of Management and Economics, Hua Mak campus, D.bldg., 6th floor, Tel. 02-3004543-62 Ext. 1155.


Email: scm_abac@au.edu, piyawanptt@msme.au.edu

Website: http://www.scm.au.edu

Hear the Voice

From Alumni

  • General Manager,

    Solvay Asia Pacific

    The graduate program in Supply Chain Management broadens my knowledge to another area of business which is very crucial and beneficial for all companies. Apart from the knowledgeable faculty, the program incorporates digital technology/software with case studies to enhance students' learning. Not only that I am able to learn and share ideas with talented students with diverse backgrounds, but also, I make an invaluable connection with them.

    Ms. Nathkrita Amatyakul

M.Sc. SCM student Batch 18,

I choose M.Sc. (SCM) at Assumption University because I want to learn more about Supply Chain Management. As Supply Chain grows globally, I can follow my dreams to build a business career in SCM. Also, I find Assumption University an excellent school of managem ent which helps increase skills and knowledge.


Mr. Ognjen Stambuk

Import - Export Project Division Manager,

Central Group

Assumption University of Thailand has helped me gain the knowledge I need which is applicable and favorable to my current job as a division manager. Moreover, it has encouraged me to improve systematic thinking, strategic planning, and sound/right decision making and to boost my self-confidence. All the skills and knowledge I have gained from this university are great contributory factors to my success at a young age.


Ms. Katesarin Keekat