หมายเหตุ: 1. คู่มือการแนะนำการใช้งานแอปพลิเคชั่นต่างๆ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ registrar.au.edu

             2. ข้อมูลสำหรับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  AU Freshmen Online Orientation.

             3. อาจมีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

หมายเหตุ: ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า