หมายเหตุ: ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

             สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดข้อมูลสำหรับนักศึกษาใหม่ได้ที่ www.registrar.au.edu