เกณฑ์การรับสมัคร

เกณฑ์การรับสมัคร

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษา และกำลังรอผลการจบจากการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเกรด 12 หรือประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า

2. เข้ารับการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ

3. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

4. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ มีสิทธิ์สมัคร
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
 • IGCSE, GCSE หรือ GCE “O” Level สอบได้ไม่ต่ำกว่า 5 วิชา ไม่ซ้ำกันแต่ละวิชาได้เกรดไม่ต่ำกว่า C และ GCE “A” Level หรือ GCE “AS” Level สอบได้ไม่ต่ำกว่า 3 วิชา ไม่ซ้ำกันแต่ละวิชาได้เกรดไม่ต่ำกว่า C รวมทั้งหมด 8 วิชา
 • GED จะต้องผ่าน มีคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 580 คะแนน แต่ละวิชาคะแนนไม่ต่ำกว่า 145 คะแนน และมีใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา
 • IB Certificate สอบได้ไม่ต่ำกว่า 5 วิชา แต่ละวิชาได้เกรดไม่ต่ำกว่า 4
 • * สำหรับใบประกาศนียบัตร (ปพ.๒ สำหรับโรงเรียนไทย) หรือประกาศนียบัตรจากโรงเรียนนานาชาติ หรือต่างประเทศ (กรณีสำเร็จการศึกษาแล้ว)
  * จดหมายรับรองการเป็นนักเรียน (กรณีกำลังศึกษาอยู่ในเทอมสุดท้ายของมัธยมศึกษาตอนปลาย)
หมายเหตุ: หากวุฒิการศึกษา หรือประกาศนียบัตรที่ได้รับเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ผู้สมัครต้องแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษและต้องนำไปรับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือกระทรวงการต่างประเทศ หรือสถานกงสุล เพื่อยืนยันว่าหลักสูตรที่นักศึกษาได้รับสามารถนำไปใช้ในการสมัครเรียนได้ทั่วโลก

คะแนนสอบเพิ่มเติม (ถ้ามี)
หมายเหตุ:
- ผู้สมัครที่มีคะแนน TOEFL ตั้งแต่ 60 (iBT) คะแนนขึ้นไป หรือผลคะแนน IELTS ตั้งแต่ 5.0 ขึ้นไปจะได้รับการยกเว้น การเรียนหลักสูตรแบบเข้มวิชาภาษาอังกฤษ โดยจะต้องแสดงต้นฉบับ และสำเนาใบคะแนนต่อเจ้าหน้าที่ในวันยื่นสมัคร

- ผู้สมัครที่มีผลคะแนน SAT เฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป จะต้องเรียนหลักสูตรแบบเข้มวิชาคณิตศาสตร์ 15 ชั่วโมง

- ผู้สมัครที่มีผล SAT เฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ (Reading and Writing) รวมกัน 600 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการยกเว้น การเรียนหลักสูตรแบบเข้มวิชาภาษาอังกฤษ โดยจะต้องแสดงต้นฉบับ และสำเนาใบคะแนนต่อเจ้าหน้าที่ในวันยื่นสมัคร

นักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิต
 • สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Official Transcript) ที่สถาบันอุดมศึกษาเดิมออกให้เป็นทางการ จำนวน 1 ฉบับ
 • รายละเอียดประจำวิชา (Course Description) ของสถาบันอุดมศึกษาเดิม 1 ฉบับ
 • รายวิชาต้องสอนเป็นภาษาอังกฤษซึ่งนักศึกษาต้องเรียนรายวิชาเหล่านี้ภายใน 5 ปีที่ผ่านมา
 • หลักสูตรจะต้องดำเนินการภายใน 5 ปีนับจากเวลาที่สมัคร

เกณฑ์การรับเข้าศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการทดสอบดังต่อไปนี้
 • เข้ารับการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ
 • สำหรับสาขาวิชาการออกแบบและนวัตกรรมดิจิทัล (โปรแกรมใหม่)
 • เข้ารับการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์
 • การยื่นคะแนนสอบเพิ่มเติม ดังนี้
 • - กรณีผู้สมัครมีคะแนน IELTS ตั้งแต่ 5.5 ขึ้นไป จะได้รับการยกเว้นการทดสอบวัดระดับความรู้วิชาภาษาอังกฤษ
  - กรณีผู้สมัครมีคะแนน TOELE (iBT) ตั้งแต่ 70 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการยกเว้นการทดสอบวัดระดับความรู้วิชาภาษาอังกฤษ
  - กรณีผู้สมัครมีคะแนน SAT (Reading and Writing) ตั้งแต่ 650 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการยกเว้นการทดสอบวัดระดับความรู้วิชาภาษาอังกฤษ
  - กรณีผู้สมัครมีคะแนน SAT (Mathematics) ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการยกเว้นการทดสอบวัดระดับความรู้วิชาคณิตศาสตร์

 • ผู้สมัครต้องส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) หรือคลิปวีดิโอแนะนำตนเอง เพื่อให้ทางคณะพิจารณา
 • ผู้สมัครต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์จากคณะ
 • สำหรับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
 • เข้ารับการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ
 • ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ตั้งแต่ 2.85 ขึ้นไป

เกณฑ์การรับเข้าศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์
ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการทดสอบดังต่อไปนี้
 • เข้ารับการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ
 • อายุ 17 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ไม่จำกัดอายุ)
 • น้ำหนักอย่างน้อย 40 กิโลกรัม และส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม.
 • ไม่จำกัดสถานภาพการสมรส
 • สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทั้งสายวิทย์ สายศิลป์ หรืออื่นๆ) หรือเทียบเท่า หรือ
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (หรือเทียบเท่า) ในสาขาอื่นๆ
 • มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติอาชญากรรมหรือประพฤติตนเสื่อมเสียที่อาจมีผลต่อภาพลักษณ์วิชาชีพพยาบาล มีความตั้งใจที่ใช้ความสามารถของตนในการที่จะศึกษา และปฏิบัติตนตามระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด
 • มีใบรับรองการตรวจ X-Ray ปอด, ตรวจเลือดหาไวรัสตับอักเสบบี, ภูมิคุ้มกัน (HBsAg & AntiHBs), ตาบอดสี และตรวจสุขภาพจิต โดยแพทย์ประจำโรงพยาบาลเท่านั้น
 • ผ่านการสอบโดยข้อสอบและการสัมภาษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์

เกณฑ์การรับเข้าศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการทดสอบดังต่อไปนี้
 • เข้ารับการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ
 • ผู้สมัครต้องทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ (สำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์) และฟิสิกส์ (สำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์) เพื่อเข้าศึกษาในวิชาดังกล่าว
 • - กรณีผู้สมัครมีคะแนน SAT (Mathematics) ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป หรือ SAT Level 2 (Mathematics) ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการยกเว้นการทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ และยกเว้นการเรียนปรับพื้นฐานวิชาแคลคูลัส
  - กรณีผู้สมัครมีคะแนน SAT (Physics) ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไปจะได้รับการยกเว้นการทดสอบวิชาฟิสิกส์ และยกเว้นการเรียนปรับพื้นฐานวิชาฟิสิกส์

  สำหรับสาขาวิชาวิศวกรรมการบิน วิชาเอกนักบินพาณิชย์ตรี
  ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการทดสอบเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
 • ร่างกายไม่ผิดปกติหรือพิการทางด้านการได้ยินเสียง
 • ผู้สมัครชายต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร และผู้สมัครหญิงต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร
 • ผู้สมัครจะต้องผ่านการทดสอบทางสภาพร่างกายและจิตใจ (Class 1 Medical Assessment) ซึ่งดำเนินการโดยโรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลสมิติเวช หรือกองทัพอากาศ (ทอ.)
 • คณะจะติดตามกระบวนการนัดหมายวันและเวลาสำหรับการทดสอบ (Class 1 Medical Assessment) กับทางศูนย์สอบมาตรฐาน
 • **หมายเหตุ: ผู้ที่มีความประสงค์จะตรวจสุขภาพร่างกายและจิตวิทยา (Class 1 Medical Assessment) จะต้องแจ้งชื่อกับคณะ วิศวกรรมศาสตร์ เพื่อนัดวันตรวจร่างกายกับทางโรงพยาบาลต่อไป

  สำหรับสาขาวิชาวิศวกรรมการบิน วิชาเอกซ่อมบำรุงอากาศยาน
  ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการทดสอบเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
 • ร่างกายไม่ผิดปกติหรือพิการทางด้านการได้ยินเสียง

เกณฑ์การรับเข้าศึกษาของคณะนิเทศศาสตร์
ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการทดสอบดังต่อไปนี้
 • เข้ารับการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ

 • สำหรับสาขาวิชาจินตวิศวกรรมสื่อและการเป็นผู้ประกอบการ (โปรแกรมใหม่)
  ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการทดสอบเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
 • เข้ารับการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์
 • การยื่นคะแนนสอบเพิ่มเติม ดังนี้
 • - กรณีผู้สมัครมีคะแนน IELTS ตั้งแต่ 5.5 ขึ้นไป จะได้รับการยกเว้นการทดสอบวัดระดับความรู้วิชาภาษาอังกฤษ
  - กรณีผู้สมัครมีคะแนน TOELE (iBT) ตั้งแต่ 70 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการยกเว้นการทดสอบวัดระดับความรู้วิชาภาษาอังกฤษ
  - กรณีผู้สมัครมีคะแนน SAT (Reading and Writing) ตั้งแต่ 650 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการยกเว้นการทดสอบวัดระดับความรู้วิชาภาษาอังกฤษ
  - กรณีผู้สมัครมีคะแนน SAT (Mathematics) ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการยกเว้นการทดสอบวัดระดับความรู้วิชาคณิตศาสตร์
 • ผู้สมัครต้องส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) หรือคลิปวีดิโอแนะนำตนเอง เพื่อให้ทางคณะพิจารณา
 • ผู้สมัครต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์โดยอาจารย์จากทางคณะนิเทศศาสตร์

 • สำหรับสาขาวิชาการสื่อสารเชิงพาณิชย์อย่างสร้างสรรค์
  ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการทดสอบเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
 • ผู้สมัครต้องผ่านการสอบวิชาเฉพาะทางนิเทศศาสตร์
 • ผู้สมัครต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์โดยอาจารย์จากทางคณะนิเทศศาสตร์

 • สำหรับสาขาวิชาการออกแบบสื่อสารสร้างสรรค์
  ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการทดสอบเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
 • ผู้สมัครต้องส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยประกอบด้วยผลงานพื้นฐานการออกแบบนิเทศศิลป์ อาทิเช่น การวาดภาพเหมือน การลงสี การออกแบบต่างๆ งานภาพถ่าย ออกแบบตัวละคร ภาพประกอบหรือออกแบบการสื่อผสม เพื่อให้ทางคณะพิจารณา
 • ผู้สมัครทุกคนที่ผ่านการสัมภาษณ์กับทางคณะ จะต้องเรียนหลักสูตรการวาดภาพแบบเร่งรัดประมาณ 10 วันก่อนเปิดภาคเรียน

 • เกณฑ์การรับเข้าศึกษาคณะดนตรี
  ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการทดสอบดังต่อไปนี้
  • เข้ารับการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ
  • ผู้สมัครต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์จากคณะดนตรี

  เกณฑ์การรับเข้าศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการทดสอบดังต่อไปนี้
  • เข้ารับการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ
  • ผู้สมัครต้องส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่เกี่ยวกับสถาปัตยกรรม ศิลปะ การออกแบบ ที่แสดงถึงความสนใจ และความสามารถ เพื่อให้ทางคณะพิจารณา สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำผลงานที่ http://www.arch.au.edu/portfolio-requirements
  • ผู้สมัครต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

  เกณฑ์การรับเข้าศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการทดสอบดังต่อไปนี้
  • เข้ารับการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ

  เกณฑ์การรับเข้าศึกษาคณะศิลปศาสตร์
  ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการทดสอบดังต่อไปนี้
  • เข้ารับการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ

  เกณฑ์การรับเข้าศึกษาคณะเทคโนโลยีชีวภาพ
  ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการทดสอบดังต่อไปนี้
  • เข้ารับการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ

  เกณฑ์การรับเข้าศึกษาคณะนิติศาสตร์
  ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการทดสอบดังต่อไปนี้
  • เข้ารับการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ

  ข้อมูลอัพเดต 15-12-2023


  เอกสารการสมัครเรียน

  เอกสารการสมัครเรียน

  • โรงเรียนไทย
  1. หลักฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

  - ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ใช้สำเนาใบ ปพ.๑ (5 ภาคการศึกษา)

  - ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว ให้ใช้สำเนาใบ ปพ.๑ (6 ภาคการศึกษา) และสำเนาประกาศนียบัตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง (ปพ.๒)

  - หรือประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่าการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

  2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

  3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

  4. รูปถ่าย ขนาด 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 1 รูป

  5. หลักฐานอื่นๆ ถ้ามี เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล จำนวน 1 ฉบับ

  • โรงเรียนนานาชาติ หรือจบการศึกษาจากต่างประเทศ
  1. สำเนาผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 ฉบับ (แปลเป็นภาษาอังกฤษ และได้รับการรับรองจากสถานทูตของตนเอง หรือออกเป็นภาษาอังกฤษโดยโรงเรียนมัธยมหรือเทียบเท่า)

  2. สำเนาใบรับรองมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตร หรือคุณสมบัติเทียบเท่าอื่นๆ ตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการของประเทศนั้นๆ หรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษหากออกเป็นภาษาอื่น และได้รับการรับรองจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง หรือสถานทูตในประเทศ

  3. สำเนา Passport 1 ฉบับ (สำหรับผู้สมัครต่างชาติ)

  4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

  5. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

  6. รูปถ่าย ขนาด 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 1 รูป

  7. หลักฐานอื่นๆ ถ้ามี เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล จำนวน 1 ฉบับ

  • นักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิต
  1. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Official Transcript) ที่สถาบันอุดมศึกษาเดิมออกให้เป็นทางการ จำนวน 1 ฉบับ

  2. รายละเอียดประจำวิชา (Course Description) ของสถาบันอุดมศึกษาเดิม 1 ฉบับ

  ปฏิทินรับเข้าศึกษา
  เกณฑ์การเรียนหลักสูตรแบบเข้ม

  เกณฑ์การเรียนหลักสูตรแบบเข้ม

  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา จะต้องเรียนหลักสูตรแบบเข้มเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนขั้นสูงต่อไป ทั้งยังเป็นการเพิ่มทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ รวมถึงการปูพื้นฐาน และทบทวนความรู้ความเข้าใจด้านคณิตศาสตร์ และวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะ / สาขาวิชา ที่ผู้เรียนสมัครเข้าศึกษา เมื่อจบหลักสูตรแบบเข้มข้น จะมีการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐาน และนำผลที่ได้ไปจัดวิชาเรียนในภาคการศึกษาแรกต่อไป

  การจัดตั้งหลักสูตรแบบเข้มจะพิจารณาความรู้พื้นฐานของผู้สมัคร ดังนี้
  1. หลักสูตรแบบเข้มวิชาภาษาอังกฤษ คือ หลักสูตร 90 ชั่วโมง เพื่อวัดระดับความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สมัคร โดยจะพิจารณาจากผลการประเมินการทดสอบวัดระดับ ความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ (English Placement Test) ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
  2. หลักสูตรแบบเข้มวิชาคณิตศาสตร์ แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ หลักสูตร 15 ชั่วโมง และหลักสูตร 60 ชั่วโมง แต่ละระดับหลักสูตรขึ้นกับพื้นความรู้ ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ของผู้สมัคร โดยจะพิจารณาตามระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่ม การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
  3. หลักสูตรเตรียมความพร้อมวิชาอื่นๆ ผู้สมัครจะต้องเข้าศึกษาตามรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับคณะ / สาขาวิชาที่ผู้สมัครมีความประสงค์จะเข้าศึกษา
  หมายเหตุ:
  1. ผู้สมัครที่มีคะแนน TOEFL ตั้งแต่ 60 (iBT) หรือ 500 (pBT) คะแนนขึ้นไป หรือผลคะแนน IELTS ตั้งแต่ 5.0 ขึ้นไปจะได้รับการยกเว้น การเรียนหลักสูตรแบบเข้มวิชาภาษาอังกฤษ โดยจะต้องแสดงต้นฉบับ และสำเนาใบคะแนนต่อเจ้าหน้าที่ในวันยื่นสมัคร
  2. ผู้สมัครที่มีผลคะแนน SAT 1 เฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป จะต้องเรียนหลักสูตรแบบเข้มวิชาคณิตศาสตร์ 15 ชั่วโมง และยกเว้นการเรียนปรับพื้นฐานวิชาแคลคูลัส (สำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์)
  3. ผู้สมัครที่มีผล SAT 1 เฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ (Reading and Writing) รวมกัน 600 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการยกเว้น การเรียนหลักสูตรแบบเข้มวิชาภาษาอังกฤษ โดยจะต้องแสดงต้นฉบับ และสำเนาใบคะแนนต่อเจ้าหน้าที่ในวันยื่นสมัคร