นักเรียนไทย

AU is in the Top 10 Universities in Thailand as of 2016.
(Ranked 3rd in Thailand, 89th in Asia, and 534th in the World), University Web Ranking by www.4ICU.org

สำหรับนักเรียนที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์รับเข้าศึกษา โทร. +66 2 719-1919 or +66 2 723-2323.

เอกสารการสมัครเรียน

เอกสารการสมัครเรียน

 • โรงเรียนไทย
1. หลักฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

- ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ใช้สำเนาใบ ปพ.๑ (5 ภาคการศึกษา)

- ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอลปลายแล้ว ให้ใช้สำเนาใบ ปพ.๑ (6 ภาคการศึกษา) และสำเนาประกาศนียบัตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง (ปพ.๒)

- หรือประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่าการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

4. รูปถ่าย ขนาด 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 1 รูป

5. หลักฐานอื่นๆ ถ้ามี เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล จำนวน 1 ฉบับ

 • โรงเรียนนานาชาติ หรือจบการศึกษาจากต่างประเทศ
1. สำเนาผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 ฉบับ (แปลเป็นภาษาอังกฤษ และได้รับการรับรองจากสถานทูตของตนเอง หรือออกเป็นภาษาอักฤษโดยโรงเรียนมัธยมหรือเทียบเท่า)

2. สำเนาใบรับรองมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตร หรือคุณสมบัติเทียบเท่าอื่นๆ ตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการของประเทศนั้นๆ หรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษหากออกเป็นภาษาอื่น และได้รับการรับบรองจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง หรือสถานทูตในประเทศ

3. สำเนา Passport 1 ฉบับ (สำหรับผู้สมัครต่างชาติ)

4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

5. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

6. รูปถ่าย ขนาด 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 1 รูป

7. หลักฐานอื่นๆ ถ้ามี เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล จำนวน 1 ฉบับ

 • นักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิต
1. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Official Transcript) ที่สถาบันอุดมศึกษาเดิมออกให้เป็นทางการ จำนวน 1 ฉบับ

2. รายละเอียดประจำวิชา (Course Description) ของสถาบันอุดมศึกษาเดิม 1 ฉบับ

เกณฑ์การรับสมัคร

เกณฑ์การรับสมัคร

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษา และกำลังรอผลการจบจากการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเกรด 12 หรือประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า

2. เข้ารับการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ

3. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ มีสิทธิ์สมัคร
 • วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 • IGCSE, GCSE หรือ GCE “O” Level สอบได้ไม่ต่ำกว่า 5 วิชา ไม่ซ้ำกันแต่ละวิชาได้เกรดไม่ต่ำกว่า C และ GCE “A” Level หรือ GCE “AS” Level สอบได้ไม่ต่ำกว่า 3 วิชา ไม่ซ้ำกันแต่ละวิชาได้เกรดไม่ต่ำกว่า C รวมทั้งหมด 8 วิชา
 • GED 4 วิชา แต่ละวิชาคะแนนไม่ต่ำกว่า 145 คะแนน รวม 4 วิชาไม่ต่ำกว่า 580 คะแนน
 • IB Certificate สอบได้ไม่ต่ำกว่า 5 วิชา แต่ละวิชาได้เกรดไม่ต่ำกว่า 4
 • สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากประเทศออสเตรเลีย จะต้องมีใบรับรองการศึกษา Australian Qualifications Framework (AQF) ที่ใช้ในการวัดระดับและจัดมาตรฐานการศึกษาของประเทศออสเตรเลีย
 • ใบรับรองอื่นๆ ที่เทียบเท่าตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ
หมายเหตุ: หากวุฒิการศึกษา หรือประกาศนียบัตรที่ได้รับเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ จะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษและได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการต่างประเทศ หรือสถานทูต โดยจะต้องรับรองเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อยืนยันว่าหลักสูตรที่นักศึกษาได้รับสามารถนำไปใช้ในการสมัครเรียนได้ทั่วโลก

4. คะแนนสอบเพิ่มเติม
 • คะแนน TOEFL ตั้งแต่ 60 (iBT) หรือ 500 (pBT) ขึ้นไป (มีอายุไม่เกิน 2 ปี)
 • คะแนน IELTS ตั้งแต่ 5.0 ขึ้นไป (มีอายุไม่เกิน 2 ปี)
 • คะแนน SAT (วิชาคณิตศาตร์) ตั้งแต่ 500 ขึ้นไป (มีอายุไม่เกิน 2 ปี)
 • คะแนน SAT (วิชาภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ 600 ขึ้นไป (มีอายุไม่เกิน 2 ปี)
หมายเหตุ:
- ผู้สมัครที่มีคะแนน TOEFL ตั้งแต่ 60 (iBT) หรือ 500 (pBT) คะแนนขึ้นไป หรือผลคะแนน IELTS ตั้งแต่ 5.0 ขึ้นไปจะได้รับการยกเว้น การเรียนหลักสูตรแบบเข้มวิชาภาษาอังกฤษ โดยจะต้องแสดงต้นฉบับ และสำเนาใบคะแนนต่อเจ้าหน้าที่ในวันยื่นสมัคร

- ผู้สมัครที่มีผลคะแนน SAT เฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป จะต้องเรียนหลักสูตรแบบเข้มวิชาคณิตศาสตร์ 15 ชั่วโมง และยกเว้นการเรียนปรับพื้นฐานวิชาแคลคูลัส (สำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์)

- ผู้สมัครที่มีผล SAT เฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ (Reading and Writing) รวมกัน 600 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการยกเว้น การเรียนหลักสูตรแบบเข้มวิชาภาษาอังกฤษ โดยจะต้องแสดงต้นฉบับ และสำเนาใบคะแนนต่อเจ้าหน้าที่ในวันยื่นสมัคร

5. นักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิต
 • สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Official Transcript) ที่สถาบันอุดมศึกษาเดิมออกให้เป็นทางการ จำนวน 1 ฉบับ
 • รายละเอียดประจำวิชา (Course Description) ของสถาบันอุดมศึกษาเดิม 1 ฉบับ

6. เกณฑ์การรับเข้าศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์
ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการทดสอบดังต่อไปนี้
 • อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี
 • น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กิโลกรัม ส่วนสูงมากว่า 150 เซนติเมตร
 • สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ สายศิลป์-คำนวณ สายศิลป์-ภาษา หรือผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสาขาอื่นๆ
 • ผ่านกระบวนการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์
 • สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว และโรคติดต่อ หรือความพิการที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน
 • มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติของการถูกต้องโทษ ในคดีอาญา หรือมีความประพฤติที่ไม่เหมาะสม ที่ล่อแหลมต่อความเสื่อมเสียของวิชาชีพพยาบาล มีความตั้งใจที่จะศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ โดยประพฤติตนอยู่ในกฏ ระเบียบของคณะ และมหาวิทยาลัย
 • เข้ารับการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ

7. เกณฑ์การรับเข้าศึกษาของคณะนิเทศศาสตร์ (สาขาวิชาการโฆษณา สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัล และสาขาวิชาการสร้างสรรค์และการจัดการงานแสดง)
ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการทดสอบดังต่อไปนี้
 • เข้ารับการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ
 • ผ่านการสอบวิชาเฉพาะทางนิเทศศาสตร์ และสอบสัมภาษณ์จากคณะนิเทศศาสตร์

8. เกณฑ์การรับเข้าศึกษาของคณะนิเทศศาสตร์ (สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ และสาขาวิชากระบวนการจินตภาพคอมพิวเตอร์ )
ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการทดสอบดังต่อไปนี้
 • เข้ารับการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ
 • ผ่านการสอบวิชาเฉพาะทางนิเทศศิลป์ 2 วิชา คือ การวาดภาพลายเส้นและการออกแบบ ด้วยคะแนนตั้งแต่ 150 คะแนน ขึ้นไป หรือ
 • โอนย้ายจากสถาบันหรือมหาวิทยาลัยอื่น จะต้องส่งผลงานทางนิเทศศิลป์ต่อภาควิชานิเทศศิลป์ เพื่อพิจารณาโอนย้าย ภายในระยะเวลาของการรับสมัคร
 • ผู้สมัครที่ผ่านทดสอบข้อที่ 1 หรือ ข้อที่ 2 จะต้องผ่านการสัมภาษณ์จากคณะด้วยผู้สมัครที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐานวาดภาพ ประมาณ 10 วัน ก่อนเปิดภาคการศึกษา

9. เกณฑ์การรับเข้าศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการทดสอบดังต่อไปนี้
 • ผู้สมัครต้องทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ เพื่อเข้าศึกษาในวิชาดังกล่าว
  (กรณีผู้สมัครมีคะแนน SAT 1 (Mathematics) ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไปจะได้รับการยกเว้นการทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ยกเว้นการเรียนปรับพื้นฐานวิชาแคลคูลัส และยกเว้นวิชาแคลคูลัสเบื้องต้น)
 • เข้ารับการทดสอบเพื่อวัดความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ
 • สำหรับสาขาวิชาวิศวกรรมการบิน
 • ผู้สมัครชายต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร และผู้สมัครหญิงต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร
 • มีใบรับรองการตรวจสุขภาพร่างกายและจิตวิทยาล (Class 1 Medical Assessment) จากโรงพยาบาลกรุงเทพเท่านั้น
หมายเหตุ: ผู้ที่มีความประสงค์จะตรวจสุขภาพร่างกายและจิตวิทยา (Class 1 Medical Assessment) จะต้องแจ้งชื่อกับคณะวิศวกกรมศาสตร์ เพื่อนัดวันตรวจร่างกายกับทางโรงพยาบาลกรุงเทพ

10. เกณฑ์การรับเข้าศึกษาคณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต
ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการทดสอบดังต่อไปนี้
 • ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ตั้งแต่ 2.85 ขึ้นไป หรือ
 • สำหรับผู้สมัครที่ไม่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ต้องได้คะแนนการทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญตั้งแต่ 30 คะแนนขึ้นไป หรือ
 • เข้ารับการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ

11. เกณฑ์การรับเข้าศึกษาคณะดนตรี
ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการทดสอบดังต่อไปนี้
 • ผ่านการสอบข้อเขียนทฤษฎีทางดนตรี และ
 • ผ่านการสอบปฏิบัติทางดนตรี (ตามประเภทอุปกรณ์ที่เลือก)
 • เข้ารับการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ

12. เกณฑ์การรับเข้าศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการทดสอบดังต่อไปนี้
 • ผ่านการสอบข้อเขียนความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • ผู้สมัครต้องส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ไปยังคณะ เพื่อให้ทางคณะพิจารณา
 • ผู้สมัครต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์จากคณะ

13. เกณฑ์การรับเข้าศึกษาคณะนิติศาสตร์
ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการทดสอบดังต่อไปนี้
 • ผ่านการสอบความถนัดทางนิติศาสตร์ และสอบสัมภาษณ์จากคณะนิติศาสตร์
 • เข้ารับการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ

14. เกณฑ์การรับเข้าศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบและนวัตกรรมดิจิทัล
ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการทดสอบดังต่อไปนี้
 • เข้ารับการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ
 • ผู้สมัครต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์จากคณะ

ปฏิทินรับเข้าศึกษา
ค่าเล่าเรียน
เกณฑ์การเรียนหลักสูตรแบบเข้ม

เกณฑ์การเรียนหลักสูตรแบบเข้ม

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเช้าศึกษา จะต้องเรียนหลักสูตรแบบเข้มเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนขึ้นสูงต่อไป ทั้งยังเป็นการเพิ่มทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ รวมถึงการปูพื้นฐาน และทบทวนความรู้ความเข้าใจด้านคณิตศาสตร์ และวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะ / สาขาวิชา ที่ผู้เรียนสมัครเข้าศึกษา เมื่อจบหลักสูตรแบบเข้มข้น จะมีการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐาน และนำผลที่ได้ไปจัดวิชาเรียนในภาคการศึกษาแรกต่อไป

การจัดตั้งหลักสูตรแบบเข้มจะพิจารณาความรู้พื้นฐานของผู้สมัคร ดังนี้
1. หลักสูตรแบบเข้มวิชาภาษาอังกฤษ คือ หลักสูตร 90 ชั่วโมง เพื่อวัดระดับความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สมัคร โดยจะพิจารณาจากผลการประเมินการทดสอบวัดระดับ ความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ (English Placement Test) ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
2. หลักสูตรแบบเข้มวิชาคณิตศาสตร์ แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ หลักสูตร 15 ชั่วโมง และหลักสูตร 60 ชั่วโมง แต่ละระดับหลักสูตรขึ้นกับพื้นความรู้ ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ของผู้สมัคร โดยจะพิจารณาตามระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่ม การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
3. หลักสูตรเตรียมความพร้อมวิชาอื่นๆ ผู้สมัครจะต้องเข้าศึกษาตามรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับคณะ / สาขาวิชาที่ผู้สมัครมีความประสงค์จะเข้าศึกษา
หมายเหตุ:
1. ผู้สมัครที่มีคะแนน TOEFL ตั้งแต่ 60 (iBT) หรือ 500 (pBT) คะแนนขึ้นไป หรือผลคะแนน IELTS ตั้งแต่ 5.0 ขึ้นไปจะได้รับการยกเว้น การเรียนหลักสูตรแบบเข้มวิชาภาษาอังกฤษ โดยจะต้องแสดงต้นฉบับ และสำเนาใบคะแนนต่อเจ้าหน้าที่ในวันยื่นสมัคร
2. ผู้สมัครที่มีผลคะแนน SAT 1 เฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป จะต้องเรียนหลักสูตรแบบเข้มวิชาคณิตศาสตร์ 15 ชั่วโมง และยกเว้นการเรียนปรับพื้นฐานวิชาแคลคูลัส (สำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์)
3. ผู้สมัครที่มีผล SAT 1 เฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ (Reading and Writing) รวมกัน 600 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการยกเว้น การเรียนหลักสูตรแบบเข้มวิชาภาษาอังกฤษ โดยจะต้องแสดงต้นฉบับ และสำเนาใบคะแนนต่อเจ้าหน้าที่ในวันยื่นสมัคร
ทุนการศึกษา
สิ่งอำนวยความสะดวกและหอพักนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมีสิ่งอำนวยความสะดวกในหอพักแยกเป็นสัดส่วนสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีทั้งชาย และหญิงในวิทยาเขตสุวรรณภูมิ โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ King Solomon Hall, Queen of Sheba Hall และ King David Hall

ประเภทของหอพัก

ประเภทของหอพัก

Triple
3 คน / ห้อง
คนละ 3,500 บาท / เดือน

Quadruple
4 คน / ห้อง
คนละ 3,500 บาท / เดือน

Standard
2 คน / ห้อง
คนละ 4,000 บาท / เดือน

Balcony
2 คน / ห้อง (พร้อมระเบียงขนาดใหญ่)
คนละ 4,500 บาท / เดือน
ใครสามารถอยู่หอพักได้ ?
นักศึกษาสามารถเข้าพักในหอพักได้หนึ่งปีการศึกษา ยกเว้นภาคเรียนฤดูร้อน นักศึกษาทุกคนจะต้องย้ายออกเมื่อสิ้นปีการศึกษา หากนักศึกษาคนใดต้องการที่จะอยู่ต่อไปอีกหนึ่งปีการศึกษา จะต้องส่งคำขอพิเศษ เพื่อให้นักศึกษาทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการเข้าพักในหอพักนักศึกษา

นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญทุกคนมีโอกาสเข้าพักในหอพักนักศึกษาตามจำนวนห้องพักที่ว่าง นักเรียนจะได้รับความสำคัญตามหมวดหมู่ต่อไปนี้:
1. นักศึกษาที่เรียนในคณะที่เปิดสอนภายในวิทยาเขตสุวรรณภูมิ
2. นักศึกษาต่างชาติและ
3. นักศึกษาที่มีบ้านอยู่ในต่างจังหวัด
ทำไมต้องอยู่หอพัก ?
วัตถุประสงค์ของหอพัก คือ เพื่อส่งเสริม “ชีวิตในมหาวิทยาลัย” ที่เหมาะสมซึ่งรวมถึงผู้พักอาศัย นักศึกษาที่เดินทางไปมา AU Residence Hall ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่พักผ่อนและนอนหลับ แต่เป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยที่เหมาะสม และความงามทางสถาปัตยกรรม ที่จะช่วยให้นักศึกษาเรียนรู้ และรับความรู้ นอกจากนี้ยังมีอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหอพัก ซึ่งสามารถช่วยเหลือและแนะนำนักศึกษาเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ที่พวกเขาอาจมี โดยรวมแล้วปัจจัยเหล่านี้นำไปสู่หอพักที่มีมาตรฐานสูง และอนุญาตให้นักศึกษาจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาตนเองทั้งด้านจิตใจและอารมณ์
สิ่งที่คุณจะได้พบที่หอพัก
หอพักนักศึกษาเปิดตลอด 24 ชั่วโมง นักศึกษาที่มีความจำเป็นไม่สามารถค้างคืนที่หอพักได้ จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่หอพักประจำล่วงหน้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่หอพักจะตรวจสอบจำนวนผู้พักอาศัยทุกคืน

อนุญาตให้เฉพาะนักศึกษาที่อาศัยอยู่ในหอพักเข้าพักเท่านั้น จะมีการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนที่นักศึกษาจะสามารถเข้าไปในหอพักได้ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย จะมีเครื่องตรวจจับควันและหัวฉีดน้ำทุกห้อง (นักเรียนจะไม่ได้รับอนุญาตให้สูบบุหรี่ในห้องและในทางเดิน) ทางหนีไฟไฟฉุกเฉิน และระบบตรวจสอบโทรทัศน์วงจรปิดตลอด 24 ชั่วโมง

ห้องพักทุกห้องเป็นห้องคู่และขอแนะนำให้นักเรียนสมัครเป็นคู่ หากนักเรียนไม่มีเพื่อนร่วมห้องเจ้าหน้าที่หอพักจะหาเพื่อนร่วมห้องให้

กฎและข้อบังคับของหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญนั้นเกี่ยวข้องกับปรัชญา และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย เราต้องการเน้นสภาพแวดล้อมที่เป็นบวก และปลอดภัย เพื่อส่งเสริมการมีวินัยในตนเองและความรับผิดชอบ เพื่อช่วยให้นักศึกษาพัฒนาตนเองทางจิตใจและอารมณ์ โดยรวมแล้วมีการกำหนดกฎและข้อบังคับเนื่องจากมหาวิทยาลัยมีหน้าที่รับผิดชอบต่อผู้ปกครองในการดูแลบุตรหลานของตน
มาตรการด้านความปลอดภัย
เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาทุกคน หากมีการพาเพื่อน หรือผู้พักอาศัยนอกมหาวิทยาลัยเข้ามาในหอพัก จะต้องขอให้บุคคลดังกล่าวลงชื่อเข้าใช้ / ออกจากระบบ อย่างไรก็ตามผู้พักอาศัยนักศึกษาชายจะไม่สามารถเข้าห้องพักของผู้พักอาศัยนักศึกษาหญิง และในทางกลับกันผู้พักอาศัยนักศึกษาหญิงจะไม่สามารถเข้าห้องพักของผู้พักอาศัยนักศึกษาชายได้

เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟไหม้ และปัญหาอื่น ๆ นักศึกษาไม่ได้รับอนุญาตให้นำเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น เตารีดหม้อหุงข้าว ไมโครเวฟ กาต้มน้ำ และเตาไฟฟ้า เข้าในห้องพัก นักศึกษาสามารถใช้ประโยชน์จากห้องครัว บริการซักรีด และมินิมาร์ทในหอพักนักศึกษาได้
นักศึกษาจะต้องเตรียมอะไรมาบ้าง?
หอพักมีสิ่งของจำเป็นทั้งหมด ยกเว้นผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม และผ้าเช็ดตัว ขอให้นักศึกษานำสิ่งของข้างต้นมาเอง เพื่อความสะดวกในการพักอาศัยของนักศึกษา
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้อง
 • เตียงขนาด 3.5 x 6.5 นิ้ว 2 เตียง
 • ฟูกและหมอน (นักเรียนควรนำผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน และผ้าห่มมาเอง)
 • ตู้เสื้อผ้า 2 ตู้ และตู้รองเท้า
 • โต๊ะ 2 ตัว และเก้าอี้ 2 ตัว
 • โทรศัพท์สายตรง
 • เครื่องทำน้ำอุ่น
 • Router เชื่อมต่อสำหรับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตด้วยคอมพิวเตอร์
 • เครื่องปรับอากาศ
 • ตู้เย็น 2.1 ลูกบาศก์ฟุต
 • โทรทัศน์สี 21 นิ้วพร้อมยูบีซี (21 ช่อง)
 • เครื่องตรวจจับควัน
การบริการภายในหอพัก
 • บริการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
 • บริการทำความสะอาด (สัปดาห์ละครั้ง) สำหรับห้องพักทุกห้อง
 • บริการซักรีด
 • บริการซ่อมตลอด 24 ชั่วโมง
 • บริการฉุกเฉินทางการแพทย์ตลอด 24 ชั่วโมง
 • มีพนักงานบริการทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง
 • โทรศัพท์สาธารณะ (เหรียญและบัตร) รองรับการโทรทั้งในและต่างประเทศ
 • เครื่องโทรสาร และเครื่องซีร็อกซ์
 • เครื่องกรองน้ำ
 • เครื่องจำหน่ายน้ำอัดลม
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในหอพัก
นอกเหนือจากสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพักแล้วยังมี ห้องครัว ห้องออกกำลังกาย ห้องเล่นเกมส์ ห้องนั่งเล่น ห้องสันทนาการ สนามฟุตบอล สนามเทนนิส สนามบาสเก็ตบอล และสนามวอลเลย์บอลสำหรับนักศึกษา นอกจากนี้ยังมีมินิมาร์ท ในอนาคตจะมีพลาซ่าหน้าโถงที่พักซึ่งจะมีร้านอาหาร และบริการอื่น ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษา
ติดต่อสอบถามข้อมูล
ช่องทางการติดต่อสื่อสาร: มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
วันเวลาให้บริการ: จันทร์ – เสาร์ (08:00 น. – 17:00 น.)
ที่ตั้ง: ชั้น 2 อาคาร King David Hall
โทรศัพท์: 02-7232222 ต่อ 5298
แฟกซ์: 02-7232222 ต่อ 6297
อีเมล์: hsau_01@hotmail.com

HOW TO APPLY