เกณฑ์การรับสมัคร

เกณฑ์การรับสมัคร

เกณฑ์การรับสมัคร

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษา และกำลังรอผลการจบจากการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเกรด 12 หรือประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า

2. เข้ารับการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ

3. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ มีสิทธิ์สมัคร
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
 • IGCSE, GCSE หรือ GCE “O” Level สอบได้ไม่ต่ำกว่า 5 วิชา ไม่ซ้ำกันแต่ละวิชาได้เกรดไม่ต่ำกว่า C และ GCE “A” Level หรือ GCE “AS” Level สอบได้ไม่ต่ำกว่า 3 วิชา ไม่ซ้ำกันแต่ละวิชาได้เกรดไม่ต่ำกว่า C รวมทั้งหมด 8 วิชา
 • GED จะต้องผ่าน มีคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 580 คะแนน แต่ละวิชาคะแนนไม่ต่ำกว่า 145 คะแนน และมีใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา
 • IB Certificate สอบได้ไม่ต่ำกว่า 5 วิชา แต่ละวิชาได้เกรดไม่ต่ำกว่า 4
 • * สำหรับใบประกาศนียบัตร (ปพ.๒ สำหรับโรงเรียนไทย) หรือประกาศนียบัตรจากโรงเรียนนานาชาติ หรือต่างประเทศ (กรณีสำเร็จการศึกษาแล้ว)
  * จดหมายรับรองการเป็นนักเรียน (กรณีกำลังศึกษาอยู่ในเทอมสุดท้ายของมัธยมศึกษาตอนปลาย)
หมายเหตุ: หากวุฒิการศึกษา หรือประกาศนียบัตรที่ได้รับเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ผู้สมัครต้องแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษและต้องนำไปรับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือกระทรวงการต่างประเทศ หรือสถานกงสุล เพื่อยืนยันว่าหลักสูตรที่นักศึกษาได้รับสามารถนำไปใช้ในการสมัครเรียนได้ทั่วโลก

4. คะแนนสอบเพิ่มเติม (ถ้ามี)
 • คะแนน TOEFL ตั้งแต่ 60 (iBT) หรือ 500 (pBT) ขึ้นไป (มีอายุไม่เกิน 2 ปี)
 • คะแนน IELTS ตั้งแต่ 5.0 ขึ้นไป (มีอายุไม่เกิน 2 ปี)
 • คะแนน SAT (Mathematics) ตั้งแต่ 500 ขึ้นไป (มีอายุไม่เกิน 2 ปี)
 • คะแนน SAT (Reading and Writing) ตั้งแต่ 600 ขึ้นไป (มีอายุไม่เกิน 2 ปี)
หมายเหตุ:
- ผู้สมัครที่มีคะแนน TOEFL ตั้งแต่ 60 (iBT) หรือ 500 (pBT) คะแนนขึ้นไป หรือผลคะแนน IELTS ตั้งแต่ 5.0 ขึ้นไปจะได้รับการยกเว้น การเรียนหลักสูตรแบบเข้มวิชาภาษาอังกฤษ โดยจะต้องแสดงต้นฉบับ และสำเนาใบคะแนนต่อเจ้าหน้าที่ในวันยื่นสมัคร

- ผู้สมัครที่มีผลคะแนน SAT เฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป จะต้องเรียนหลักสูตรแบบเข้มวิชาคณิตศาสตร์ 15 ชั่วโมง

- ผู้สมัครที่มีผล SAT เฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ (Reading and Writing) รวมกัน 600 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการยกเว้น การเรียนหลักสูตรแบบเข้มวิชาภาษาอังกฤษ โดยจะต้องแสดงต้นฉบับ และสำเนาใบคะแนนต่อเจ้าหน้าที่ในวันยื่นสมัคร

5. นักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิต
 • สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Official Transcript) ที่สถาบันอุดมศึกษาเดิมออกให้เป็นทางการ จำนวน 1 ฉบับ
 • รายละเอียดประจำวิชา (Course Description) ของสถาบันอุดมศึกษาเดิม 1 ฉบับ
 • รายวิชาต้องสอนเป็นภาษาอังกฤษซึ่งนักศึกษาต้องเรียนรายวิชาเหล่านี้ภายใน 5 ปีที่ผ่านมา
 • หลักสูตรจะต้องดำเนินการภายใน 5 ปีนับจากเวลาที่สมัคร

6. เกณฑ์การรับเข้าศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์
ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการทดสอบดังต่อไปนี้
 • เข้ารับการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ
 • ผ่านการสอบโดยข้อสอบและการสัมภาษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์
 • มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติอาชญากรรมหรือประพฤติตนเสื่อมเสียที่อาจมีผลต่อภาพลักษณ์วิชาชีพพยาบาล มีความ ตั้งใจที่จะใช้ความสามารถของตนในการศึกษา และปฏิบัติตนตามระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด
 • มีใบรับรองผลการตรวจ X-Ray ปอด, ตรวจเลือดหาไวรัสตับอักเสบบี, ภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg & AntiHBs) โดยแพทย์ประจำโรงพยาบาล
  (มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา)

7. เกณฑ์การรับเข้าศึกษาของคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารเชิงพาณิชย์อย่างสร้างสรรค์
ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการทดสอบดังต่อไปนี้
 • เข้ารับการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ
 • ผ่านการสอบวิชาเฉพาะและทัศนคติทางนิเทศศาสตร์ รวมถึงการสอบสัมภาษณ์จากคณะนิเทศศาสตร์

8. เกณฑ์การรับเข้าศึกษาของคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารสร้างสรรค์
ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการทดสอบดังต่อไปนี้
 • เข้ารับการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ
 • ผู้สมัครต้องส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยประกอบด้วยผลงานพื้นฐานการออกแบบนิเทศศิลป์ อาทิเช่น การวาดภาพเหมือน การลงสี การออกแบบต่างๆ งานภาพถ่าย ออกแบบตัวละคร ภาพประกอบหรือออกแบบการสื่อผสม ไปยังคณะ เพื่อให้ทางคณะพิจารณา
 • โอนย้ายจากสถาบันหรือมหาวิทยาลัยอื่น จะต้องส่งผลงานทางนิเทศศิลป์ต่อภาควิชานิเทศศิลป์ เพื่อพิจารณาโอนย้าย ภายในระยะเวลาของการรับสมัคร
 • ผู้สมัครต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์จากคณะ ผู้สมัครที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐานวาดภาพ ประมาณ 10 วัน ก่อนเปิดภาคการศึกษา

9. เกณฑ์การรับเข้าศึกษาของคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาจินตวิศวกรรมสื่อและการเป็นผู้ประกอบการ
ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการทดสอบดังต่อไปนี้
 • เข้ารับการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ
 • ผู้สมัครต้องส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ไปยังคณะ เพื่อให้ทางคณะพิจารณา
 • ผู้สมัครต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์โดยอาจารย์จากทางคณะนิเทศศาสตร์

10. เกณฑ์การรับเข้าศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการทดสอบดังต่อไปนี้
 • ผู้สมัครต้องทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ เพื่อเข้าศึกษาในวิชาดังกล่าว
  - กรณีผู้สมัครมีคะแนน SAT (Mathematics) ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป หรือ SAT Level 2 (Mathematics) ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการยกเว้นการทดสอบวิชาคณิตศาสตร์
  - กรณีผู้สมัครมีคะแนน SAT (Physics) ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไปจะได้รับการยกเว้นการทดสอบวิชาฟิสิกส์
 • เข้ารับการทดสอบเพื่อวัดความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ
 • สำหรับสาขาวิชาวิศวกรรมการบิน วิชาเอกนักบินพาณิชย์ตรี
 • ผู้สมัครชายต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร และผู้สมัครหญิงต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร
 • คณะจะดำเนินตามขั้นตอนการนัดหมายสำหรับวันเวลาตรวจ เพื่อให้นักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาวิศวกรรมการบิน (Concentration Commercial Pilot (CPL)) (Class 1 Medical Assessment)
 • หมายเหตุ: ผู้ที่มีความประสงค์จะตรวจสุขภาพร่างกายและจิตวิทยา (Class 1 Medical Assessment) จะต้องแจ้งชื่อกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อนัดวันตรวจร่างกายกับทางโรงพยาบาลต่อไป

  สำหรับสาขาวิชาวิศวกรรมการบิน วิชาเอกซ่อมบำรุงอากาศยาน
 • ร่างกายไม่ผิดปกติหรือพิการด้านการได้ยินเสียง

 • 11. เกณฑ์การรับเข้าศึกษาคณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต
  ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการทดสอบดังต่อไปนี้
  • เข้ารับการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ
  • ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ 2.85 ขึ้นไป
  • สำหรับผู้ที่ไม่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ต้องสอบวิชาคณิตศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และต้องได้คะแนน 30 คะแนนขึ้นไป หรือ
  • ได้คะแนน SAT (คณิตศาสตร์) ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป

  12. เกณฑ์การรับเข้าศึกษาคณะดนตรี
  ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการทดสอบดังต่อไปนี้
  • เข้ารับการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ
  • ผู้สมัครต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์จากคณะดนตรี

  13. เกณฑ์การรับเข้าศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการทดสอบดังต่อไปนี้
  • เข้ารับการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ
  • ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อให้ทางคณะพิจารณา สามารถดูรายละเอียดการส่งแฟ้มสะสมผลงานเพิ่มเติมได้ที่ http://www.arch.au.edu/portfolio-requirements
  • ผ่านการสอบสัมภาษณ์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

  14. เกณฑ์การรับเข้าศึกษาคณะนิติศาสตร์
  ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการทดสอบดังต่อไปนี้
  • เข้ารับการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ
  • ผ่านการสอบความถนัดทางนิติศาสตร์ และการสัมภาษณ์จากคณะนิติศาสตร์

  15. เกณฑ์การรับเข้าศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบและนวัตกรรมดิจิทัล
  ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการทดสอบดังต่อไปนี้
  • เข้ารับการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ
  • ผู้สมัครต้องส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ไปยังคณะ เพื่อให้ทางคณะพิจารณา
  • ผู้สมัครต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์จากคณะ

เอกสารการสมัครเรียน

เอกสารการสมัครเรียน

 • โรงเรียนไทย
1. หลักฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

- ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ใช้สำเนาใบ ปพ.๑ (5 ภาคการศึกษา)

- ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว ให้ใช้สำเนาใบ ปพ.๑ (6 ภาคการศึกษา) และสำเนาประกาศนียบัตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง (ปพ.๒)

- หรือประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่าการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

4. รูปถ่าย ขนาด 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 1 รูป

5. หลักฐานอื่นๆ ถ้ามี เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล จำนวน 1 ฉบับ

 • โรงเรียนนานาชาติ หรือจบการศึกษาจากต่างประเทศ
1. สำเนาผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 ฉบับ (แปลเป็นภาษาอังกฤษ และได้รับการรับรองจากสถานทูตของตนเอง หรือออกเป็นภาษาอังกฤษโดยโรงเรียนมัธยมหรือเทียบเท่า)

2. สำเนาใบรับรองมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตร หรือคุณสมบัติเทียบเท่าอื่นๆ ตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการของประเทศนั้นๆ หรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษหากออกเป็นภาษาอื่น และได้รับการรับรองจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง หรือสถานทูตในประเทศ

3. สำเนา Passport 1 ฉบับ (สำหรับผู้สมัครต่างชาติ)

4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

5. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

6. รูปถ่าย ขนาด 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 1 รูป

7. หลักฐานอื่นๆ ถ้ามี เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล จำนวน 1 ฉบับ

 • นักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิต
1. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Official Transcript) ที่สถาบันอุดมศึกษาเดิมออกให้เป็นทางการ จำนวน 1 ฉบับ

2. รายละเอียดประจำวิชา (Course Description) ของสถาบันอุดมศึกษาเดิม 1 ฉบับ

ปฏิทินรับเข้าศึกษา
เกณฑ์การเรียนหลักสูตรแบบเข้ม

เกณฑ์การเรียนหลักสูตรแบบเข้ม

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา จะต้องเรียนหลักสูตรแบบเข้มเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนขั้นสูงต่อไป ทั้งยังเป็นการเพิ่มทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ รวมถึงการปูพื้นฐาน และทบทวนความรู้ความเข้าใจด้านคณิตศาสตร์ และวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะ / สาขาวิชา ที่ผู้เรียนสมัครเข้าศึกษา เมื่อจบหลักสูตรแบบเข้มข้น จะมีการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐาน และนำผลที่ได้ไปจัดวิชาเรียนในภาคการศึกษาแรกต่อไป

การจัดตั้งหลักสูตรแบบเข้มจะพิจารณาความรู้พื้นฐานของผู้สมัคร ดังนี้
1. หลักสูตรแบบเข้มวิชาภาษาอังกฤษ คือ หลักสูตร 90 ชั่วโมง เพื่อวัดระดับความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สมัคร โดยจะพิจารณาจากผลการประเมินการทดสอบวัดระดับ ความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ (English Placement Test) ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
2. หลักสูตรแบบเข้มวิชาคณิตศาสตร์ แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ หลักสูตร 15 ชั่วโมง และหลักสูตร 60 ชั่วโมง แต่ละระดับหลักสูตรขึ้นกับพื้นความรู้ ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ของผู้สมัคร โดยจะพิจารณาตามระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่ม การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
3. หลักสูตรเตรียมความพร้อมวิชาอื่นๆ ผู้สมัครจะต้องเข้าศึกษาตามรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับคณะ / สาขาวิชาที่ผู้สมัครมีความประสงค์จะเข้าศึกษา
หมายเหตุ:
1. ผู้สมัครที่มีคะแนน TOEFL ตั้งแต่ 60 (iBT) หรือ 500 (pBT) คะแนนขึ้นไป หรือผลคะแนน IELTS ตั้งแต่ 5.0 ขึ้นไปจะได้รับการยกเว้น การเรียนหลักสูตรแบบเข้มวิชาภาษาอังกฤษ โดยจะต้องแสดงต้นฉบับ และสำเนาใบคะแนนต่อเจ้าหน้าที่ในวันยื่นสมัคร
2. ผู้สมัครที่มีผลคะแนน SAT 1 เฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป จะต้องเรียนหลักสูตรแบบเข้มวิชาคณิตศาสตร์ 15 ชั่วโมง และยกเว้นการเรียนปรับพื้นฐานวิชาแคลคูลัส (สำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์)
3. ผู้สมัครที่มีผล SAT 1 เฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ (Reading and Writing) รวมกัน 600 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการยกเว้น การเรียนหลักสูตรแบบเข้มวิชาภาษาอังกฤษ โดยจะต้องแสดงต้นฉบับ และสำเนาใบคะแนนต่อเจ้าหน้าที่ในวันยื่นสมัคร

We use cookies to improve user experience and analyze website traffic. By clicking “Accept“, you agree to our website's cookie use as described in our Privacy Policy You can change your cookie settings at any time by clicking Setting

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

You can change your cookie settings at any time accept required cookies

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า