เกณฑ์การรับสมัคร

เกณฑ์การรับสมัคร

เกณฑ์การรับสมัคร

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษา และกำลังรอผลการจบจากการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเกรด 12 หรือประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า

2. เข้ารับการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ

3. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ มีสิทธิ์สมัคร
 • วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 • IGCSE, GCSE หรือ GCE “O” Level สอบได้ไม่ต่ำกว่า 5 วิชา ไม่ซ้ำกันแต่ละวิชาได้เกรดไม่ต่ำกว่า C และ GCE “A” Level หรือ GCE “AS” Level สอบได้ไม่ต่ำกว่า 3 วิชา ไม่ซ้ำกันแต่ละวิชาได้เกรดไม่ต่ำกว่า C รวมทั้งหมด 8 วิชา
 • GED 4 วิชา แต่ละวิชาคะแนนไม่ต่ำกว่า 145 คะแนน รวม 4 วิชาไม่ต่ำกว่า 580 คะแนน
 • IB Certificate สอบได้ไม่ต่ำกว่า 5 วิชา แต่ละวิชาได้เกรดไม่ต่ำกว่า 4
 • สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากประเทศออสเตรเลีย จะต้องมีใบรับรองการศึกษา Australian Qualifications Framework (AQF) ที่ใช้ในการวัดระดับและจัดมาตรฐานการศึกษาของประเทศออสเตรเลีย
 • ใบรับรองอื่นๆ ที่เทียบเท่าตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ
หมายเหตุ: หากวุฒิการศึกษา หรือประกาศนียบัตรที่ได้รับเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ จะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษและได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการต่างประเทศ หรือสถานทูต โดยจะต้องรับรองเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อยืนยันว่าหลักสูตรที่นักศึกษาได้รับสามารถนำไปใช้ในการสมัครเรียนได้ทั่วโลก

4. คะแนนสอบเพิ่มเติม
 • คะแนน TOEFL ตั้งแต่ 60 (iBT) หรือ 500 (pBT) ขึ้นไป (มีอายุไม่เกิน 2 ปี)
 • คะแนน IELTS ตั้งแต่ 5.0 ขึ้นไป (มีอายุไม่เกิน 2 ปี)
 • คะแนน SAT (วิชาคณิตศาตร์) ตั้งแต่ 500 ขึ้นไป (มีอายุไม่เกิน 2 ปี)
 • คะแนน SAT (วิชาภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ 600 ขึ้นไป (มีอายุไม่เกิน 2 ปี)
หมายเหตุ:
- ผู้สมัครที่มีคะแนน TOEFL ตั้งแต่ 60 (iBT) หรือ 500 (pBT) คะแนนขึ้นไป หรือผลคะแนน IELTS ตั้งแต่ 5.0 ขึ้นไปจะได้รับการยกเว้น การเรียนหลักสูตรแบบเข้มวิชาภาษาอังกฤษ โดยจะต้องแสดงต้นฉบับ และสำเนาใบคะแนนต่อเจ้าหน้าที่ในวันยื่นสมัคร

- ผู้สมัครที่มีผลคะแนน SAT เฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป จะต้องเรียนหลักสูตรแบบเข้มวิชาคณิตศาสตร์ 15 ชั่วโมง และยกเว้นการเรียนปรับพื้นฐานวิชาแคลคูลัส (สำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์)

- ผู้สมัครที่มีผล SAT เฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ (Reading and Writing) รวมกัน 600 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการยกเว้น การเรียนหลักสูตรแบบเข้มวิชาภาษาอังกฤษ โดยจะต้องแสดงต้นฉบับ และสำเนาใบคะแนนต่อเจ้าหน้าที่ในวันยื่นสมัคร

5. นักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิต
 • สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Official Transcript) ที่สถาบันอุดมศึกษาเดิมออกให้เป็นทางการ จำนวน 1 ฉบับ
 • รายละเอียดประจำวิชา (Course Description) ของสถาบันอุดมศึกษาเดิม 1 ฉบับ

6. เกณฑ์การรับเข้าศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์
ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการทดสอบดังต่อไปนี้
 • อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี
 • น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กิโลกรัม ส่วนสูงมากว่า 150 เซนติเมตร
 • สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ สายศิลป์-คำนวณ สายศิลป์-ภาษา หรือผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสาขาอื่นๆ
 • ผ่านกระบวนการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์
 • สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว และโรคติดต่อ หรือความพิการที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน
 • มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติของการถูกต้องโทษ ในคดีอาญา หรือมีความประพฤติที่ไม่เหมาะสม ที่ล่อแหลมต่อความเสื่อมเสียของวิชาชีพพยาบาล มีความตั้งใจที่จะศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ โดยประพฤติตนอยู่ในกฏ ระเบียบของคณะ และมหาวิทยาลัย
 • เข้ารับการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ

7. เกณฑ์การรับเข้าศึกษาของคณะนิเทศศาสตร์ (สาขาวิชาการโฆษณา สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัล และสาขาวิชาการสร้างสรรค์และการจัดการงานแสดง)
ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการทดสอบดังต่อไปนี้
 • เข้ารับการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ
 • ผ่านการสอบวิชาเฉพาะทางนิเทศศาสตร์ และสอบสัมภาษณ์จากคณะนิเทศศาสตร์

8. เกณฑ์การรับเข้าศึกษาของคณะนิเทศศาสตร์ (สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ และสาขาวิชากระบวนการจินตภาพคอมพิวเตอร์ )
ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการทดสอบดังต่อไปนี้
 • เข้ารับการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ
 • ผ่านการสอบวิชาเฉพาะทางนิเทศศิลป์ 2 วิชา คือ การวาดภาพลายเส้นและการออกแบบ ด้วยคะแนนตั้งแต่ 150 คะแนน ขึ้นไป หรือ
 • โอนย้ายจากสถาบันหรือมหาวิทยาลัยอื่น จะต้องส่งผลงานทางนิเทศศิลป์ต่อภาควิชานิเทศศิลป์ เพื่อพิจารณาโอนย้าย ภายในระยะเวลาของการรับสมัคร
 • ผู้สมัครที่ผ่านทดสอบข้อที่ 1 หรือ ข้อที่ 2 จะต้องผ่านการสัมภาษณ์จากคณะด้วยผู้สมัครที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐานวาดภาพ ประมาณ 10 วัน ก่อนเปิดภาคการศึกษา

9. เกณฑ์การรับเข้าศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการทดสอบดังต่อไปนี้
 • ผู้สมัครต้องทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ เพื่อเข้าศึกษาในวิชาดังกล่าว
  (กรณีผู้สมัครมีคะแนน SAT 1 (Mathematics) ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไปจะได้รับการยกเว้นการทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ยกเว้นการเรียนปรับพื้นฐานวิชาแคลคูลัส และยกเว้นวิชาแคลคูลัสเบื้องต้น)
 • เข้ารับการทดสอบเพื่อวัดความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ
 • สำหรับสาขาวิชาวิศวกรรมการบิน
 • ผู้สมัครชายต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร และผู้สมัครหญิงต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร
 • มีใบรับรองการตรวจสุขภาพร่างกายและจิตวิทยาล (Class 1 Medical Assessment) จากโรงพยาบาลกรุงเทพเท่านั้น
หมายเหตุ: ผู้ที่มีความประสงค์จะตรวจสุขภาพร่างกายและจิตวิทยา (Class 1 Medical Assessment) จะต้องแจ้งชื่อกับคณะวิศวกกรมศาสตร์ เพื่อนัดวันตรวจร่างกายกับทางโรงพยาบาลกรุงเทพ

10. เกณฑ์การรับเข้าศึกษาคณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต
ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการทดสอบดังต่อไปนี้
 • ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ตั้งแต่ 2.85 ขึ้นไป หรือ
 • สำหรับผู้สมัครที่ไม่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ต้องได้คะแนนการทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญตั้งแต่ 30 คะแนนขึ้นไป หรือ
 • เข้ารับการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ

11. เกณฑ์การรับเข้าศึกษาคณะดนตรี
ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการทดสอบดังต่อไปนี้
 • ผ่านการสอบข้อเขียนทฤษฎีทางดนตรี และ
 • ผ่านการสอบปฏิบัติทางดนตรี (ตามประเภทอุปกรณ์ที่เลือก)
 • เข้ารับการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ

12. เกณฑ์การรับเข้าศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการทดสอบดังต่อไปนี้
 • ผ่านการสอบข้อเขียนความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • ผู้สมัครต้องส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ไปยังคณะ เพื่อให้ทางคณะพิจารณา
 • ผู้สมัครต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์จากคณะ

13. เกณฑ์การรับเข้าศึกษาคณะนิติศาสตร์
ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการทดสอบดังต่อไปนี้
 • ผ่านการสอบความถนัดทางนิติศาสตร์ และสอบสัมภาษณ์จากคณะนิติศาสตร์
 • เข้ารับการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ

14. เกณฑ์การรับเข้าศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบและนวัตกรรมดิจิทัล
ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการทดสอบดังต่อไปนี้
 • เข้ารับการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ
 • ผู้สมัครต้องส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ไปยังคณะ เพื่อให้ทางคณะพิจารณา
 • ผู้สมัครต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์จากคณะ

เอกสารการสมัครเรียน

เอกสารการสมัครเรียน

 • โรงเรียนไทย
1. หลักฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

- ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ใช้สำเนาใบ ปพ.๑ (5 ภาคการศึกษา)

- ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอลปลายแล้ว ให้ใช้สำเนาใบ ปพ.๑ (6 ภาคการศึกษา) และสำเนาประกาศนียบัตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง (ปพ.๒)

- หรือประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่าการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

4. รูปถ่าย ขนาด 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 1 รูป

5. หลักฐานอื่นๆ ถ้ามี เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล จำนวน 1 ฉบับ

 • โรงเรียนนานาชาติ หรือจบการศึกษาจากต่างประเทศ
1. สำเนาผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 ฉบับ (แปลเป็นภาษาอังกฤษ และได้รับการรับรองจากสถานทูตของตนเอง หรือออกเป็นภาษาอักฤษโดยโรงเรียนมัธยมหรือเทียบเท่า)

2. สำเนาใบรับรองมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตร หรือคุณสมบัติเทียบเท่าอื่นๆ ตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการของประเทศนั้นๆ หรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษหากออกเป็นภาษาอื่น และได้รับการรับบรองจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง หรือสถานทูตในประเทศ

3. สำเนา Passport 1 ฉบับ (สำหรับผู้สมัครต่างชาติ)

4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

5. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

6. รูปถ่าย ขนาด 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 1 รูป

7. หลักฐานอื่นๆ ถ้ามี เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล จำนวน 1 ฉบับ

 • นักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิต
1. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Official Transcript) ที่สถาบันอุดมศึกษาเดิมออกให้เป็นทางการ จำนวน 1 ฉบับ

2. รายละเอียดประจำวิชา (Course Description) ของสถาบันอุดมศึกษาเดิม 1 ฉบับ

ปฏิทินรับเข้าศึกษา
เกณฑ์การเรียนหลักสูตรแบบเข้ม

เกณฑ์การเรียนหลักสูตรแบบเข้ม

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเช้าศึกษา จะต้องเรียนหลักสูตรแบบเข้มเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนขึ้นสูงต่อไป ทั้งยังเป็นการเพิ่มทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ รวมถึงการปูพื้นฐาน และทบทวนความรู้ความเข้าใจด้านคณิตศาสตร์ และวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะ / สาขาวิชา ที่ผู้เรียนสมัครเข้าศึกษา เมื่อจบหลักสูตรแบบเข้มข้น จะมีการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐาน และนำผลที่ได้ไปจัดวิชาเรียนในภาคการศึกษาแรกต่อไป

การจัดตั้งหลักสูตรแบบเข้มจะพิจารณาความรู้พื้นฐานของผู้สมัคร ดังนี้
1. หลักสูตรแบบเข้มวิชาภาษาอังกฤษ คือ หลักสูตร 90 ชั่วโมง เพื่อวัดระดับความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สมัคร โดยจะพิจารณาจากผลการประเมินการทดสอบวัดระดับ ความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ (English Placement Test) ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
2. หลักสูตรแบบเข้มวิชาคณิตศาสตร์ แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ หลักสูตร 15 ชั่วโมง และหลักสูตร 60 ชั่วโมง แต่ละระดับหลักสูตรขึ้นกับพื้นความรู้ ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ของผู้สมัคร โดยจะพิจารณาตามระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่ม การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
3. หลักสูตรเตรียมความพร้อมวิชาอื่นๆ ผู้สมัครจะต้องเข้าศึกษาตามรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับคณะ / สาขาวิชาที่ผู้สมัครมีความประสงค์จะเข้าศึกษา
หมายเหตุ:
1. ผู้สมัครที่มีคะแนน TOEFL ตั้งแต่ 60 (iBT) หรือ 500 (pBT) คะแนนขึ้นไป หรือผลคะแนน IELTS ตั้งแต่ 5.0 ขึ้นไปจะได้รับการยกเว้น การเรียนหลักสูตรแบบเข้มวิชาภาษาอังกฤษ โดยจะต้องแสดงต้นฉบับ และสำเนาใบคะแนนต่อเจ้าหน้าที่ในวันยื่นสมัคร
2. ผู้สมัครที่มีผลคะแนน SAT 1 เฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป จะต้องเรียนหลักสูตรแบบเข้มวิชาคณิตศาสตร์ 15 ชั่วโมง และยกเว้นการเรียนปรับพื้นฐานวิชาแคลคูลัส (สำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์)
3. ผู้สมัครที่มีผล SAT 1 เฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ (Reading and Writing) รวมกัน 600 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการยกเว้น การเรียนหลักสูตรแบบเข้มวิชาภาษาอังกฤษ โดยจะต้องแสดงต้นฉบับ และสำเนาใบคะแนนต่อเจ้าหน้าที่ในวันยื่นสมัคร
ค่าเล่าเรียน