วิสัยทัศน์สำหรับบัณฑิตมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวาดภาพบัณฑิตไว้ว่า :

  • บุคคลที่มีสุขภาพดีและเปิดใจกว้างโดดเด่นด้วยความซื่อสัตย์ จิตใจที่เป็นอิสระและความคิดสร้างสรรค์
  • มีความสามารถอย่างมืออาชีพเต็มใจที่จะใช้ความเป็นผู้นำที่รับผิดชอบต่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจในสังคม
  • สามารถสื่อสารกับผู้คนจากชาติอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2019

ข้อความจาก ภราดา ดร. บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ


มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญให้การศึกษาแก่เยาวชนของไทยและชาติอื่น ๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 มหาวิทยาลัยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการและมีการเชื่อมโยงและข้อตกลงความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับเครือข่ายสถาบันการศึกษาระดับสูงระหว่างประเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนและการวิจัยทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยบริหารงานโดย Montfort Brothers of St. Gabriel ซึ่งเป็นศาสนาคาทอลิกทั่วโลกที่อุทิศให้กับการศึกษาและกิจกรรมการกุศล ชุมนุมมีสถาบันการศึกษา 15 แห่งในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาประมาณ 19,870 คนรวมถึงนักศึกษาต่างชาติจำนวนมากที่มาจาก 75 ประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีคณาจารย์ที่มีความสามารถสูงชุมชนนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติที่เป็นตัวแทนของสาขาวิชาการที่หลากหลายสาขาธุรกิจที่แตกต่างกันและหน่วยงานของรัฐจำนวนมากและการเตรียมการเหล่านี้ช่วยได้มากในการนำนักเรียนเข้ามาใกล้ชิดกับแง่มุมของชีวิต

Rev. Bro. Bancha Saenghiran, f.s.g. Ph. D.

President

ปรัชญา


ด้วยความภักดีต่อพันธกิจของคริสเตียนมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญหมายถึง
  • การปลูกฝังความเคารพต่อสถาบันทั้งสามของชาติ ได้แก่ ศาสนาประเทศพระมหากษัตริย์และวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย
  • เราเชื่อว่าคนเราจะพิสูจน์ตัวเองและการดำรงอยู่ของเขาโดยการทำงานของเขาให้ดีที่สุด : LABOR OMNIA VINCIT
  • ความมุ่งมั่นที่จะเป็นแสงสว่างที่นำมนุษย์ไปสู่แหล่งความรู้และชีวิตทั้งหมดที่แท้จริง : LUX VERITAS

วัตถุประสงค์และนโยบาย


มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมีจุดประสงค์หลักในการรับใช้ชาติโดยการให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และมนุษยนิยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษาธุรกิจและวิทยาศาสตร์การจัดการผ่านการวิจัยและแนวทางสหวิทยาการ
ด้วยเหตุนี้จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความสามารถทางสติปัญญาซึ่ง :
  • มีศีลธรรมมุ่งมั่นที่จะแสดงความยุติธรรมและเปิดกว้างที่จะเติบโตต่อไป
  • ชื่นชมเสรีภาพในการแสดงออกซึมซับทัศนคติและอุดมการณ์ที่ถูกต้องผ่านหลักสูตรจริยธรรมวิทยาศาสตร์ภาษาและการจัดการธุรกิจแบบบูรณาการอย่างรอบคอบ
  • บรรลุความเป็นเลิศทางวิชาการผ่านการทำงานหนักการคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ