แขนงวิชาการจัดการ
โซ่อุปทาน


แขนงวิชาการจัดการโซ่อุปทาน (ซัพพลายเชน) มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบุคลากรที่แสวงหาความรู้ตลอดชีวิต รวมถึงนักศึกษาที่เปิดกว้างทางความคิดและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม โดยมีเป้าหมายในการเสริมสร้างความรู้ และทักษะที่จำเป็นแก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในโลกธุรกิจ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมธุรกิจในปัจจุบัน

เนื่องจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในภาคอุตสาหกรรม รวมถึงความนิยมที่ภาคธุรกิจมีต่อเนื้อหาการจัดการโซ่อุปทาน จึงมีความจำเป็นที่บัณฑิตต้องมีความเข้าใจสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและมีทักษะที่จำเป็นเพื่อนำพาธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

แขนงวิชาการจัดการโซ่อุปทาน

 

“โลจิสติกส์คือการจัดการการไหลและการจัดเก็บสินค้าบริการข้อมูลและการเงิน”

แขนงวิชานี้เน้นด้านการจัดการเครือข่ายองค์กร วิธีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดการการไหลไปข้างหน้าและย้อนหลังและการเก็บรักษาสินค้าบริการข้อมูล และการเงินจากต้นทาง จนถึงการบริโภคภาคเรียนที่ 1

63,000

 


ชื่อปริญญา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

คณะ

คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

สาขา

สาขาวิชาการจัดการโซ่อุปทาน
ตลอดหลักสูตร

4 ปี

510,750