สาขาวิชาการจัดการโซ่อุปทาน


สาขาวิชาการจัดการโซ่อุปทาน (ซัพพลายเชน) มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบุคลากรที่แสวงหาความรู้ตลอดชีวิต รวมถึงนักศึกษาที่เปิดกว้างทางความคิดและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สาขามีเป้าหมายที่จะให้ความรู้ สร้างทักษะและความสามารถเพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในภาคธุรกิจ และสามารถประยุกต์ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานได้ในโลกของธุรกิจที่แท้จริง

เนื่องจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในภาคอุตสาหกรรม รวมถึงความนิยมที่ภาคธุรกิจมีต่อเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการโซ่อุปทาน จึงมีความจำเป็นที่บัณฑิตจะได้มีความเข้าใจสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและมีความสามารถสูงเพื่อนำพาธุรกิจให้ดำเนินไปได้ สาขามุ่งมั่นที่จะเพิ่มโอกาสทางความรู้และทำให้นักศึกษาสามารถต่อยอดความรู้นั้นได้ในอนาคต

สาขาวิชาการจัดการโซ่อุปทาน

“โลจิสติกส์คือการจัดการการไหลและการจัดเก็บสินค้าบริการข้อมูลและการเงิน”

สาขานี้หลักเน้นการจัดการเครือข่ายองค์กร วิธีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล การจัดการการไหลไปข้างหน้าและย้อนหลังและการเก็บรักษาสินค้าบริการข้อมูลและการเงินจากจุดต้นทาง จนถึงจุดบริโภค

ภาคเรียนที่ 1

62,750


ชื่อปริญญา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

คณะ

คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

สาขา

สาขาวิชาการจัดการโซ่อุปทาน


 

ตลอดหลักสูตร

4 ปี

490,350


apply-now-306×354