1. กดที่ สมัครเรียน
2. กรอกข้อมูลในฟอร์มออนไลน์ให้ครบถ้วน
3. แนบเอกสารการสมัครเรียน เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน วุฒิการศึกษา และกดยืนยัน เพื่อส่งข้อมูล
4. รอรับอีเมลตอบกลับจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัคร
5. เมื่อผ่านการพิจารณาแล้ว ให้ทำการกรอกใบสมัคร และชำระค่าสมัครเรียนจำนวน 500 บาท
ผ่านทางคิวอาร์โค้ดที่ได้รับ
6. ส่งใบสมัคร พร้อมแนบหลักฐานการชำระค่าสมัครเรียนกลับทางอีเมล
7. ผู้สมัครจะได้รับรหัสนักศึกษา และนัดหมายทดสอบวัดระดับความรู้วิชาภาษาอังกฤษ หรือวิชาเฉพาะ