1. เตรียม เอกสารสมัครเรียน
2. ติดต่อยื่นเอกสารสมัครเรียนที่ฝ่ายรับเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้ทั้ง 2 วิทยาเขต
(วิทยาเขตหัวหมาก หรือวิทยาเขตสุวรรณภูมิ)
3. ชำระค่าสมัครเข้าศึกษา จำนวน 500 บาท ที่ศูนย์หนังสือ ผู้สมัครจะได้รับชุดใบสมัครจำนวน 1 ชุด
4. กรอกข้อความในใบสมัครเข้าศึกษาให้ครบถ้วน ระบุคณะ/สาขาวิชา ลงลายมือชื่อ และวันที่สมัคร
พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 3X4 ซ.ม. ในใบสมัคร จำนวน 1 รูป
5. ผู้สมัครจะได้รับรหัสนักศึกษา และทดสอบวัดระดับความรู้วิชาภาษาอังกฤษ หรือวิชาเฉพาะ ในวันที่สมัครเรียน