การสมัครทางอีเมล : ในการสมัครทางอีเมลผู้สมัครจะต้องสแกนและส่งอีเมลเอกสารการรับเข้าที่จำเป็นได้ที่ [email protected]

  • หลังจากการประเมินเอกสารผู้สมัครจะได้รับแจ้งสถานะใบสมัครทางอีเมล หากเอกสารที่ส่งทางอีเมลไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดผู้สมัครจะถูกขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม
  • ผู้สมัครต่างชาติที่ได้รับการอนุมัติเอกสารจะต้องส่งค่าดำเนินการที่จ่ายให้กับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเป็นค่าธรรมเนียมการดำเนินการ ค่าธรรมเนียมนี้รวมค่าบริการออกเอกสารค่ารถรับจากสนามบิน (ไม่สามารถขอคืนได้) ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในประเทศไทยไม่ต้องส่งค่าดำเนินการ
  • เมื่อได้รับร่างพร้อมเอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็นมหาวิทยาลัยจะออกหนังสือตอบรับให้แก่ผู้สมัครซึ่งจะอำนวยความสะดวกในการออกวีซ่าไทยแบบไม่ย้ายถิ่นฐานโดยมีใบอนุญาตพำนัก 90 วัน ผู้สมัครจะต้องแสดงหนังสือตอบรับไปยังสถานกงสุลไทยในประเทศบ้านเกิดเพื่อขอรับวีซ่านักเรียนและปฏิบัติตามวันที่คาดว่าจะมาถึงที่ระบุไว้ในหนังสือตอบรับ