คณะพยาบาลศาสตร์


 

คณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญแห่งประเทศไทย ตั้งตนเป็นชุมชนของนักศึกษาและนักวิชาการ ซึ่งมิติแห่งศรัทธาและการรับรู้ทางจิตวิญญาณมีความสำคัญอย่างยิ่ง คณะพยาบาลศาสตร์มีปรัชญาการศึกษาที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์แนวคิดและความเชื่อที่หลากหลายและหลากหลายโดยอิงตามกระบวนทัศน์ในการศึกษาทางการพยาบาล มีมนุษย์ สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และการพยาบาลที่สัมพันธ์กัน เราเชื่อว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตแบบองค์รวมที่พิสูจน์ตัวเองและการดำรงอยู่ของเขาด้วยความสูงส่งในการทำงาน ความสามารถของเขาในการปรับตัวให้เข้ากับสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาผ่านการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเอกลักษณ์ มีศักดิ์ศรี และมีศักยภาพในการดูแลตนเอง ซึ่งสามารถมีอิทธิพลและได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมที่ไม่หยุดนิ่ง เราเชื่อว่าสุขภาพถูกกำหนดโดยสภาวะที่เหมาะสมของความสุขและความเป็นอยู่ที่ดี สุขภาพคือสิทธิมนุษยชน และการส่งเสริมสุขภาพเป็นกลยุทธ์สำคัญสำหรับชีวิตที่มีสุขภาพดี แนวทางสุขภาพที่ครอบคลุมเป็นค่านิยมหลักของการดูแลสุขภาพ ความเท่าเทียมทางเพศและความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการสุขภาพเป็นเป้าหมายสูงสุด เราเชื่อว่าการพยาบาลเป็นวิชาชีพที่มีจริยธรรมและเป็นอิสระ วิทยาศาสตร์การพยาบาลเป็นองค์ความรู้ของสหสาขาวิชาชีพที่ได้มาจากการสืบค้นตามหลักฐาน ให้บริการพยาบาลโดยยึดหลักครอบครัวและกรอบแนวคิดการดูแลตนเองเป็นแนวคิดหลักในกระบวนการพยาบาล หน่วยบริการพยาบาล ได้แก่ บุคคล ครอบครัว และชุมชน มั่นใจในคุณภาพการพยาบาลด้วยกระบวนการที่เป็นระบบที่ตอบสนองต่อปรากฏการณ์ร่วมสมัย เรามุ่งมั่นที่จะใช้วิธีการที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางและเป็นสากลในกระบวนการศึกษาและการจัดการกับคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2531 และได้รับการรับรองโดยกระทรวงกิจการมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2535 ผู้สำเร็จการศึกษาของเรามีโอกาสที่ดีกว่าในการพยาบาลและอาชีพอื่น ๆ ทั้งในสถาบันระดับชาติและระดับนานาชาติ เช่น โรงพยาบาลเอกชนที่มีชื่อเสียง พยาบาลวิชาชีพ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน นักการศึกษาด้านการพยาบาล เจ้าของธุรกิจด้านสุขภาพ เป็นต้น อีกทั้งยังมีศักยภาพในการศึกษาต่อในต่างประเทศทั้งในระดับปริญญาโทและเอก ปริญญาพยาบาลศาสตร์ บริหารธุรกิจ และสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องภาคเรียนที่ 1

65,500

 


ชื่อปริญญาตรี

พยาบาลศาสตร์บัณฑิต (พย.บ.)

คณะ

คณะพยาบาลศาสตร์

หลักสูตร

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์
ตลอดหลักสูตร

4 ปี

647,950

 


 
 

ผลงานศิษย์เก่า