สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ก่อตั้งขึ้นในปี 2533 โดยมี 2 แผนก คือ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 ปีต่อมาในปี 2534 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ก็รวมอยู่ด้วย ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมก่อตั้งขึ้นในปี 2541 แผนกทั้งสี่นี้เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะได้ผลิตบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ชั้นหนึ่งในปี พ.ศ. 2537

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์มองว่าตัวเองเป็นมหาวิทยาลัยวิศวกรรมชั้นนำในอาเซียน ที่ให้การศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ผ่านหลักสูตรการวิจัยที่มีการแข่งขันในระดับสากล และขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและตลาดโลก

ติดตามเราภาคเรียนที่ 1

76,000

 


ชื่อปริญญา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

คณะ

วิศวกรรมศาสตร์

สาขา

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ตลอดหลักสูตร

4 ปี

564,650

 


 
 

ภาพกิจกรรม