สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ในปี พ.ศ. 2546 คณะได้ควบรวมแผนกระดับปริญญาตรีเดิมสี่แผนกเข้าด้วยกันเพื่อสร้างแผนกใหม่ 3 แผนก ได้แก่ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเครือข่าย วิศวกรรมโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์ ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2549 คณะได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ซึ่งเป็นสาขาวิชาสหวิทยาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล และคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์มองว่าตัวเองเป็นมหาวิทยาลัยวิศวกรรมชั้นนำในอาเซียน ที่ให้การศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ผ่านหลักสูตรการวิจัยที่มีการแข่งขันในระดับสากล และขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและตลาดโลกภาคเรียนที่ 1

76,000

 


ชื่อปริญญา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ)

คณะ

วิศวกรรมศาสตร์

สาขา

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ตลอดหลักสูตร

4 ปี

564,650

 


 
 

ภาพกิจกรรม