สาขาวิชาสถาปัตยกรรม


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ดำเนินการครั้งแรกที่วิทยาเขตหัวหมาก ในภาคการศึกษาแรก ของปีการศึกษา 2540 หลังจากได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2539 และการรับรองจากกระทรวงกิจการมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 ตั้งแต่ต้น

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

โครงการสถาปัตยกรรมสะท้อนให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้และการบูรณาการของวัฒนธรรมและศิลปะกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านระบบการจัดการเชิงปฏิบัติและสร้างสรรค์ เป้าหมายสูงสุดคือการช่วยให้มนุษย์บรรลุมาตรฐานการครองชีพและสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ โปรแกรมนี้มุ่งหวังที่จะให้ความกระจ่างแก่การพัฒนาความรู้และความสามารถของผู้เรียนตลอดชีวิต

ติดตามเราภาคเรียนที่ 1

82,000

 


ชื่อปริญญา

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)

คณะ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ

สาขา

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
(หลักสูตร 5 ปี)
ตลอดหลักสูตร

5 ปี

762,250

 


 
 

ภาพกิจกรรม