หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

(สถาปัตยกรรม / สถาปัตยกรรมภายใน)" Diverse-perspective, integrated learning-base, broaden design horizon in professional education "


หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต

 
เป็นหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติทางด้านสถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรมภายใน สะท้อนให้เห็นถึงการประยุกต์และการบูรณาการวัฒนธรรมและศิลปะกับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริง เป้าหมายของหลักสูตรเน้นให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาความรู้ และความสามารถอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพและมุ่งสู่ความเป็นผู้ประกอบการชั้นนำ

 

ทำไมถึงต้องเรียนสถาปัตยกรรมศาสตร์?

  • เรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริง
  • โอกาสในการได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 2 ใบ
  • การศึกษาดูงานที่ต่างประเทศ
  • สภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบปิด

ติดตามเราภาคเรียนที่ 1

82,000

 


Degree Name

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)

คณะ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

สาขา

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

  • สถาปัตยกรรม
  • สถาปัตยกรรมภายใน
ตลอดหลักสูตร

5 ปี

84x,xxx

 


ผลงานนักศึกษา (สาขาสถาปัตยกรรม)

 

ผลงานนักศึกษา (สาขาสถาปัตยกรรมภายใน)

 

ภาพกิจกรรม