สาขาวิชาธุรกิจออกแบบและอุตสาหกรรมอนาคต" Become design business Co-Creator and Coordinator with creation of design idea."


สาขาวิชาธุรกิจออกแบบและอุตสาหกรรมอนาคต

 
เป็นหลักสูตรใหม่ที่มีความมุ่งมั่นสร้างผู้นำทางกลุ่มงานสร้างสรรค์ที่มีทักษะหลากหลาย ทั้งศิลปะ การออกแบบ และธุรกิจ มีเป้าหมายให้นักศึกษาเป็นนักแก้ปัญหา  ผู้ประสานงาน และผู้ประกอบการ โดยเสริมทักษะด้านธุรกิจในการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการ สร้างประสบการณ์และความเข้าใจในกระบวนสร้างแบรนด์ และการตลาดงานสร้างสรรค์ตามทิศทางร่วมสมัย อีกทั้งยังสามารถเสนอแนวคิดการออกแบบงานสร้างสรรค์ใหม่ๆ การจัดงานออกแบบ และการพั?นาการสื่อสารงานออกแบบ
วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาธุรกิจการออกแบบและอุตสาหกรรมในอนาคต มุ่งมั่นที่จะผลิตผู้นำที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่ทำงานในสหวิทยาการของศิลปะ การออกแบบและธุรกิจ มี 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ :
  • Dwelling Studio
  • Urban Community Studio
  • Future Design Studio

ทำไมถึงต้องเรียนสาขาวิชาธุรกิจออกแบบและอุตสาหกรรมอนาคต?

  • การทำงานร่วมกันเป็นทีมกับสตูดิโอมืออาชีพ
  • เปลี่ยนการออกแบบของคุณให้เป็นรูปแบบธุรกิจ
  • หลักสูตรการเรียนรู้ 3 ปี (แบบเข้มข้น)
  • ได้รับโอกาสในการทํางานจากบริษัทต่างๆ ภาคเรียนที่ 1

75,000

 


ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)

คณะ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

สาขา

สาขาวิชาธุรกิจออกแบบและอุตสาหกรรมอนาคต
ตลอดหลักสูตร

4 ปี

67x,xxx

 


ภาพกิจกรรม